• Üniversite Adı BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı BURHANİYE UYGULAMALI BİLİMLER Y.O.
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 01.Ağu.12
 • Son Başvuru Tarihi 15.Ağu.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 05.Eyl.12
 • Giriş Sınav Tarihi 10.Eyl.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 14.Eyl.12
 • Kadro Derecesi 6

Bankacılık ve Finans Böl.için; Fakültelerin İşletme Bölümü mezunu olup, Bankacılık ve Sigortacılık veya Gayrimenkül Değerlendirmesi ve Finansmanı alanında yüksek lisans yapmış olmak.

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN

Üniversitemiz birimlerine 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile 19 Eylül 2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren aynı yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik hükümleri çerçevesinde Öğretim Görevlisi alınacaktır.
1- Genel Şartlar

a) 657 Sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b) ALES’den lisans öğreniminde mezun olunan alanda en az 70 puan almış olmak (özel yetenek sınavı ve yabancı dil puanı ile lisans öğrenimi yapanların öğretim elemanı kadrolarına başvurularında ALES’ten hangi puan türünde en az 70 puanı sağlıyorsa o puan türü dikkate alınır)
c) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak
şartı aranır.
d) Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.
2- Özel Şartlar
Öğretim Görevlisi
a) Lisans düzeyinde öğretim yapılan birimlere (Rektörlüğe bağlı bölümler dahil) başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az yüksek lisans mezunu veya lisans mezunu olmak şartıyla en az alanında (lisans eğitimi sonrası) on yıl tecrübeli olmak.
b) Güzel Sanatlar Fakülteleri, Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri ile ön lisans düzeyinde eğitim yapan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla lisans eğitimi sonrası alanları ile ilgili iki yıl tecrübeli olmak. (Yüksek Lisans mezunu olanlarda tecrübe aranmayacaktır.)
c) Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notu hesaplanırken 4'lük ve 5’lik not sisteminin 100'lük not sistemine dönüştürülmesinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen dönüşüm tablosu esas alınacaktır.
3- Muafiyet
a) Doktorasını tamamlamış olanlar, Tıpta Uzmanlık Tüzüğü hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” in yürürlüğe girdiği tarihte (31.07.2008) Yükseköğretim Kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile Yükseköğretim Kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının başvurularında merkezi sınav (ALES),
b) Meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ise yabancı dil
şartı aranmaz.

Başvuru Şekli
a)İlan edilen kadrolara başvuracak adaylar başvuru genel ve özel şartlarına göre http://personel.balikesir.edu.tr/matbuevrak.html adresinde yayınlanan matbu başvuru dilekçe örneğini doldurduktan sonra aşağıda yazılı belgeleri;
-Özgeçmiş
-Lisans belgesi
-Yüksek Lisans/doktora belgesi (ilan edilen kadroya bağlı olarak)
-Lisans transkripti
-ALES belgesi
-Yabancı Dil Belgesi
-Nüfus Cüzdanı fotokopisi
-1 adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)
-Askerlik ile ilişiklerinin olmadığına dair belge
-Hizmet belgesi(Halen bir Kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için)
-Tecrübe belgesi (Çalışılan işyerinden alınan belgeye Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak belgenin de eklenmesi gerekmektedir.)
-Varsa bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya
ekleyerek aşağıda yazılı adrese şahsen veya posta yoluyla başvuracaklardır.
Başvuru Adresi : Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürlüğü - Burhaniye/BALIKESİR
Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli başvurular ile internet üzerinden yapılan başvurular ve postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
b)Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca bir tanesine müracaat edebilirler.
c)Adayların ilan edilen kadronun derecesi bakımından atanabilme şartlarını taşımaları gerekmektedir.
d)Tüm belgelerin asılları sınavın kazanılması durumunda ibraz edilmek zorundadır. Başvuran adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak, yapıldı ise iptal edilecektir. Başvuruda bulunan aday bu şartı kabul etmiş sayılır.
Ön değerlendirme ve Giriş Sınavı sonuçları belirtilen tarihlerde Üniversitemiz web sayfasında yayınlanacak olup bu konularda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır.
Üniversitemiz Web adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğindedir.