• Üniversite Adı KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı KLİNİK DİŞ HEKİMLİĞİ BİLİMLERİ
 • Anabilim Dalı ENDODONTİ
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 24.12.2010
 • Son Başvuru Tarihi 07.01.2011
 • Ön Değerlendirme Tarihi 13.01.2011
 • Giriş Sınav Tarihi 17.01.2011
 • Sonuç Açıklama Tarihi 21.01.2011
 • Kadro Derecesi 6

İlgili anabilim dalında doktora yapıyor olmak.(2547 sayılı kanunun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır.)

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

REKTÖRLÜĞÜNDEN

DUYURU

Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı kanun ve 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede (Değişiklik 19.09.2009 tarih ve 27354 Sayılı Resmi Gazete) yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik hükümleri çerçevesinde öğretim elemanı alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR

a) 2547 sayılı kanun ve ilgili yönetmelik esasları ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’un 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak.

b) Öğretim Üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES’den en az 70 (yetmiş), ÖSYM tarafından yapılan KPDS veya ÜDS’den en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

c) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

d) Erkek adayların askerlik durum belgesi (terhis, tecil veya muaf olduğunu gösterir belge)

ÖZEL ŞARTLAR

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

a) Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.

b) Adayların ALES puan şartı başvurduğu alanda olmalıdır.

c) Adayların, başvurdukları kadro derecesini veya üç alt ve üç üst dereceyi kazanmış hak olarak almaları gerekmektedir.

MUAFİYETLER

Doktorasını tamamlamış olanlar ile bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte öğretim elemanı kadrosunda bulunanlar veya öğretim elemanı kadrolarından ayrılanlar (disiplin cezası nedeniyle ayrılanlar hariç) için merkezi sınav (ALES); meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ise yabancı dil şartı aranmaz.

BAŞVURU

-Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.

-İlan edilen kadrolara başvurmak isteyen adaylar, başvurduğu kadronun ünvanı, derecesi ile Bölüm/Anabilim dalını gösterir dilekçe ekinde onaylı lisans mezuniyet belgesi, lisans transkript belgesi, ALES belgesi, KPDS veya ÜDS belgesi, ilan edilen kadroya bağlı olarak yüksek lisans veya doktora belgesi örneği, nüfus cüzdanı örneği, 2 adet fotoğraf, özgeçmiş, askerlik durum belgesi, daha önce kamuda çalışmışlığı varsa hizmet belgesini ekleyerek Karadeniz Teknik Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya posta ile müracaat edeceklerdir.

-Süresi içinde yapılmayan başvurularla eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Kurumumuza ulaşmış olması gerekmektedir.

YAZIŞMA ADRESİ : Karadeniz Teknik Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı TRABZON Tel: 0 462 3772110 – 0 462 3772109

NOT: Üniversitemiz Web sayfasında www.ktu.edu.tr yapılacak duyurular tebliğ yerine geçecektir.

BAŞVURU EVRAKLARI İADE EDİLMEYECEKTİR.