• Üniversite Adı GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ
 • Fakülte Adı
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Okutman
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 25.Tem.12
 • Son Başvuru Tarihi 08.Ağu.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 17.Ağu.12
 • Giriş Sınav Tarihi 04.Eyl.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 10.Eyl.12
 • Kadro Derecesi

GATF Dekan Eğitim Yrdc.lığı Zorunlu Dersler Grup Başkanlığı bünyesinde görev yapmak üzere, Fakültelerin Türk Dili ve Edebiyatı veya Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (Eğitimi) bölümlerinde Lisans Eğitimini tamamlamış olmak. “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi” alanında veya “Türk Dili ve Edebiyatı" veya "Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği" alanında yüksek lisans yapmış olmak ve “Yabancılara Türkçe Eğitimi” konusunda deneyimli olmak.


GÜLHANE ASKERİ TIP FAKÜLTESİ (GATF)’NDENGülhane Askeri Tıp Fakültesi’nde istihdam edilmek üzere, GATA Kanunu, GATA Yönetmeliği, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 31.07.2008 tarih ve 26953 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik hükümleri uyarınca Türk Dili Dersi Okutmanı alınacaktır.a. BAŞVURUDA ARANACAK NİTELİKLER657 Sayılı Kanunun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımakGATA Yönetmeliği’nin 30’uncu Maddesinin 2’inci Fıkrasının a Bendinin 6,7,8 ve 9’uncu alt bentleri ile TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde belirtilen nitelikleri haiz olmak.Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada mezun oldukları alandaki puan türünden ALES’den en az 70 puan almış olmak. (Doktorasını tamamlamış olanlar ALES’ten muaf sayılmaktadır.)Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.Başvurulacak kadroda Fakültelerin Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı

Öğretmenliği (Eğitimi) bölümlerinin lisans eğitimini başarı ile tamamlamış olmak.“Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi” alanında veya “Türk Dili ve Edebiyatı" veya "Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği” alanında yüksek lisans yapmış olmak ve “Yabancılara Türkçe Eğitimi” konusunda deneyimli olmak.“Yabancı ülkelerden alınan diplomaların” denkliği onaylanmış olmak.c. İSTENEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ

Lisans Diploması veya bitirme belgesi ile Transkript (Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük not sisteminin 100’lük not sistemine eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.)Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) Notunu Gösterir Belge (Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ve Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 14’üncü maddesi gereğince doktorasını yapmış adaylar ALES sınavından muaftır.)Yabancı Dil Belgesi,

“Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi” alanında veya “Türk Dili ve Edebiyatı" veya "Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği” alanında yüksek lisans yaptığına dair belge ve “Yabancılara Türkçe Eğitimi” konusunda deneyimli olduğuna dair belge.
Başvuru ve İş Talep Formu (www.gata.edu.tr den temin edilecektir.) ile birlikte Gülhane Askeri Tıp Akademisi Dekan Eğitim Yardımcılığı Zorunlu Dersler Grup Başkanlığı 06018 Etlik/ANKARA adresine şahsen veya posta ile başvuru yapılacaktır.Süresi içinde yapılmayan başvurularla eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Kurumumuza ulaşmış olması gerekmektedir.ç. ÖN DEĞERLENDİRMEÖğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ve Giriş sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 10’uncu Maddesi gereğince; “Sınav jürisi, müracaat eden adaylar arasından ilan edilen kadro sayısının dört katına kadar adayı, ALES puanının %60’ını (ALES sınavından muaf olan adayların son iki yıla ait ALES notunun bulunmaması halinde, ALES puanı 70 olarak kabul edilir.) ve yabancı dil puanının %40’ını ve “Yabancılara Türkçe Öğretme Eğitimini” belgelendirmelerini dikkate alarak belirler ve ilan eder. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın olması halinde, bu kişilerin tamamı sınava çağrılır. Başvuru sayısının ilan edilen kadronun dört katından az olması halinde, adayların tamamı giriş sınavına alınır.”d. GÜLHANE ASKERİ TIP FAKÜLTESİ KADROLARINA OKUTMAN ALIM SINAVIÖğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ve Giriş sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 11’inci maddesi ve GATA Yönetmeliğinin 36’ncı madde 5’inci fıkrası gereğince yapılır. “Giriş sınavları belirlenen jüri tarafından yazılı olarak yapılır. Sınavda adayın mesleki ifade becerisi analitik düşünme ve akademik yeteneği, genel kültür düzeyi, başvurduğu alanla ilgili beceri ve ilgi düzeyi değerlendirilir.”e. DEĞERLENDİRMEÖğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ve Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 12’nci maddesi ve GATA yönetmeliğinin 36’ncı maddesinin altıncı fıkrası gereğince Sınav jüri değerlendirmesinde ALES notunun %30’unu, Lisans mezuniyet notunun %30’unu, yabancı dil puanının %10’unu ve giriş sınavı notunun %30’unu hesaplayarak ilan edilen kadro sayısı kadar adayı başarı sırasına göre belirler.”Sınav Faaliyeti ile ilgili tüm duyurular www.gata.edu.tr aracılığı ile yapılacaktır. Akademi web sitesinden yapılan duyuru, tebligat niteliğinde olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.