• Üniversite Adı BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı GENÇ M.Y.O.
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 24.Tem.12
 • Son Başvuru Tarihi 07.Ağu.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 09.Ağu.12
 • Giriş Sınav Tarihi 13.Ağu.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 15.Ağu.12
 • Kadro Derecesi 4

Çocuk gelişimi, anaokulu öğretmenliği veya okul öncesi öğretmenliği bölümü lisans mezunu olup alanında yüksek lisans yapmış olmak.

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ve 31.07.2008 tarih ve 26953 (Değişik : 19.09.2009 tarih ve 27354 – 09.03.2010 tarih ve 27516) sayılı Resmi Gazetelerde yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır.

I) Genel Şartlar

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES’ten en az 70, (Öğretim Görevlisi, Okutman ve Uzman kadroları için; mezun olunan alanda ALES’ten en az 70 puan almak.)
II) Özel Şartlar

a) Ön Değerlendirme ve Değerlendirmede 4’lük not sisteminin 100’lük not sistemine dönüştürülmesinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen dönüşüm tablosu esas alınacaktır. Bu nedenle hangi not sisteminden mezun olunduğunu gösteren transkript belgesi olmalıdır.

b) Lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere (Rektörlüğe Bağlı Bölümler Dahil) başvuracak öğretim görevlisi adaylarının en az yüksek lisans mezunu veya lisans mezunu olmak şartıyla en az alanında 10 (On) yıl tecrübeli olmak,

c) Ön Lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere (Meslek Yüksekokullarına) başvuracak öğretim görevlisi adaylarının alanında en az lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanları ile ilgili 2 (İki) yıl tecrübeli olmak,

d) Yabancı Dil Okutmanları hariç olmak üzere lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlerde (Rektörlüğe Bağlı Bölümler Dahil) atanacak Okutman adaylarının en az yüksek lisans mezunu olmak,

e) Uzman, Çevirici ve Eğitim-Öğretim Planlamacısı kadrosuna başvuracak adaylar için en az lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanlarında en az 2 (İki) yıl tecrübeli olmak,

f) İlan edilen kadro derecesine atanma şartlarına haiz olmak.

g) Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca bir tanesine müracaat edebilirler

h) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulunca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.
ı) Ales puan türü değişen alanlardan müracaat eden adayların ales puanı lisans programlarına yerleştirildikleri puan türünden değerlendirmeye alınacaktır.

III) Başvuru Şekli

a) İlan edilen kadrolara başvuracak adaylar; (Her aday yalnızca tek bir kadroya müracaat edebilir) başvuru dilekçesini http://www.bingol.edu.tr/ adresinden alarak Personel Daire Başkanlığına şahsen veya postayla başvuracaklardır.( Başvuru dilekçelerinde başvuru yapılan kadronun derecesi ve birimi belirtilecektir.)

b) Başvuru süresi, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (On beş) gündür. Süresi içinde yapılmayan başvurulardan, eksik belgeli başvurulardan ve postada meydana gelen gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

c) Ön Değerlendirme ve Değerlendirme sonuçları Üniversitemiz http://www.bingol.edu.tr/ web adresinde ilan edilecektir.

MUAFİYETLER

Doktorasını tamamlamış olanlar, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte Yükseköğretim Kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav (ALES ); Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi kapsamında, Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile belirlenen araştırma görevlisi kontenjanlarına yapılacak başvurular ile meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularında ise yabancı dil şartı aranmaz.

IV) Başvuru İçin Gerekli Belgeler

1-Adayın başvuracağı Fakülte/MYO/Y.Okulu’ nu, kişisel yazışma adresini ve telefon numaralarını belirten dilekçesi,

2-Özgeçmiş,

3- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belgenin onaylı fotokopisi,

4-Nüfus cüzdanı fotokopisi,

5-Lisans ve varsa Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesinin onaylı fotokopisi ile Lisans, Yüksek Lisans ve varsa Doktora Transkriptin onaylı fotokopisi,

6-Yüksek Lisans veya Doktora öğrenci belgesi,

7-Bir adet fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş olmalı),

8- ALES Belgesinin onaylı fotokopisi,

9-Yabancı Dil Belgesinin onaylı fotokopisi (KPDS, ÜDS veya muadili),

10-Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir. )

YAZIŞMA ADRESİ

Bingöl Üniversitesi Kampüsü 12000 Düzağaç/Bingöl

NOT:
1- Bir kişi sadece bir kadroya başvurabilir.

2- Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.