• Üniversite Adı ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı NAZİLLİ İKT.VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı ULUSLARASI TİCARET VE FİNANSMAN
 • Anabilim Dalı ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 24.Tem.12
 • Son Başvuru Tarihi 07.Ağu.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 08.Ağu.12
 • Giriş Sınav Tarihi 10.Ağu.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 10.Ağu.12
 • Kadro Derecesi 6

Uluslararası Ticaret ve Finasman veya İşletme Bölümü veya iktisat Bölümü mezunu olmak ve bu alanlardan birinde doktora yapıyor olmak.

TC.
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 31.07.2008 tarih ve 26953 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik hükümleri uyarınca araştırma görevlisi alınacaktır.


BAŞVURUDA GENEL ŞARTLAR

1-657 Sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
2-Merkezi sınavdan (ALES) (atama yapılacak programın lisans / önlisans eğitimine hangi alanda öğrenci alıyorsa o alanda) en az 70 puan almış olmak.
3-Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviyesi Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
4-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.

ÖZEL ŞARTLAR

1-Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.

MUAFİYETLER

Doktorasını tamamlamış olanlar, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte Yükseköğretim Kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav; Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi kapsamında, Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile belirlenen araştırma görevlisi kontenjanlarına yapılacak başvurular ile meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularında ise yabancı dil şartı aranmaz.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1-Adayın başvuracağı Fakülte, Anabilim Dalı, yazışma adresi ve telefon numarasını belirten dilekçesi,
2-Özgeçmiş,
3-Nüfus cüzdanı fotokopisi,
4-Lisans mezuniyet belgesi ve Transkript,
5-İki adet fotoğraf,
6-ALES Belgesi (son üç yılda alınmış olması),
7-Yabancı Dil Belgesi (KPDS, ÜDS veya Muadili),
8-Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir. )
9-Doktora Öğrenci Belgesi
BAŞVURU

1-İlan edilen kadrolardan sadece bir kadroya başvuru yapılabilecektir.

2-İlan süresi içerisinde şahsen veya posta yoluyla başvurulabilir. Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ile yapılan başvurular ve postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.Başvuru Adresi : Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı İsabeyli/ AYDINBaşvuru ile ilgili tüm duyurular http://www.akademik.adu.edu.tr/fakulte/nazilliiibf adresinden ilan edilecektir.