• Üniversite Adı BARTIN ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı İŞLETME
 • Anabilim Dalı MUHASEBE FİNANSMAN
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 19 Temmuz 2012
 • Son Başvuru Tarihi 02 Ağustos 2012
 • Ön Değerlendirme Tarihi 06 Ağustos 2012
 • Giriş Sınav Tarihi 08 Ağustos 2012
 • Sonuç Açıklama Tarihi 10 Ağustos 2012
 • Kadro Derecesi 6

Fakültelerin İşletme Bölümü Lisans mezunu olmak.

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN:
Üniversitemizin yukarıda belirtilen birimine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 33/a maddesi ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri ve ilandaki özel koşullar doğrultusunda Araştırma Görevlisi alınacaktır.

MÜRACAATLARDA ARANACAK ŞARTLAR:
A- GENEL ŞARTLAR:
1- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2- Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada öğretim görevlisi, okutman ve uzman kadrolarına başvuran adayların lisans mezuniyet alanı türünden, araştırma görevlisi kadrosuna başvuran adayların ise başvurduğu alana hangi puan türünden öğrenci alınıyorsa o alanda ALES'ten en az 70 (yetmiş) puan almış olmak. (Bu sınavın sonuçları yapıldığı tarihten itibaren üç yıl süreyle geçerlidir.)
Alan türü değişen programlardan mezun olanların lisans eğitimine başladıkları puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmaları gerekmektedir.
3- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 (elli) puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak şartı aranır.
4- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış olması gerekir.

B-ÖZEL ŞARTLAR:
1-35 yaşından gün almamış olmak.
2-Fakültelerin İşletme Bölümü Lisans mezunu olmak.
3-Lisans mezuniyet notu ile yabancı dil puanının hesaplanmasında Yükseköğretim Kurulunca belirlenen eş değerlilik tabloları kullanacaktır.

C-MUAFİYET:
1- Doktorasını tamamlamış olanlar,
2- Bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında Uzman, Öğr.Gör., Okutman, Arş.Gör. unvanlarında çalışmakta olanlar,
3- Yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvuruda bulunanlar merkezi sınav ALES'ten muaftırlar.
4- Meslek Yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvuruda bulunanlar ise yabancı dil koşulundan muaftırlar.

D-BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:
1- Başvuru Formu ve Dilekçe, (Personel Dairesi Başkanlığı web sitesinden temin edilebilir.)
2- Özgeçmiş,
3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
4- ALES Belgesi Fotokopisi,
5- Yabancı Dil Belgesinin Fotokopisi, (KPDS, ÜDS veya eşdeğerliliği YÖK'çe kabul edilmiş diğer bir dil sınavı) ,
6- Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi (Aslı veya Onaylı Sureti) ,
7- Lisans Transkripti, (Aslı veya Onaylı Sureti) ,
8- 1 (bir) Adet Vesikalık Fotoğraf ,


E-BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:
-İlan şartlarımızı taşıyan adayların ilanımızın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde; ilgili birime şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Adayların ön değerlendirme sonuçları Üniversitemizin www.bartin.edu.tr web sitesinde ilan edilecektir. Üniversitemiz web sayfasında yapılan duyurular tebligat niteliğinde olup, ayrıca ilgililere bir tebliğ yapılmayacaktır.

F-DİĞER HUSUSLAR:
-Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca birine başvuracaklardır. Birden fazla başvuru yaptığı tespit edilen adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.
-Onaylı sureti istenilen belgelerin noter veya herhangi bir kamu kurumundan "Aslı Gibidir" yaptırılması gerekmektedir.
-Başvuruda istenilen belgelerin herhangi birisinin eksik olması halinde adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

ADRES : Bartın Üniversitesi Rektörlüğü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı
İLETİŞİM TEL : 0 (378) 223 53 75 - 77