• Üniversite Adı DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı KÜTAHYA İKT.VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı EKONOMETRİ
 • Anabilim Dalı YÖNEYLEM
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 17.Tem.12
 • Son Başvuru Tarihi 31.Tem.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 06.Ağu.12
 • Giriş Sınav Tarihi 10.Ağu.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 17.Ağu.12
 • Kadro Derecesi 4

Sayısal Yöntemler alanında yüksek lisans yapıyor olmak.

T.C.
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin çeşitli birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 31., 32. ve 33. maddeleri ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca Öğretim Görevlisi, Okutman ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Başvurma Şartları

Genel Şartlar

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda genel olarak;

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak gerekir.

b) Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan; Araştırma Görevlisi atamalarında atama yapılacak programın lisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda ALES’den en az 70 puan aranır, diğer öğretim elemanı atamalarında lisans öğreniminde mezun olunan alanda ALES'ten en az 70 puan aranır, özel yetenek sınavı ve yabancı dil puanı ile lisans öğrenimi yapanların öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ALES'ten hangi puan türünde en az 70 puanı sağlıyorsa o puan türü dikkate alınır, alan türü değişen programlardan mezun olanların, öğretim elemanı kadrolarına atanmalarında lisans/önlisans eğitimine başladıkları puan türünde ALES’ten en az 70 puan almaları gerekir.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir.

Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5'lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

Özel Şartlar

Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuru için:

a) Lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az alanında yüksek lisans mezunu olmak veya lisans mezunu olmak şartıyla SGK hizmet dökümü ve çalışılan işyerinden çalışma konusu ile ilgili alınacak belge ile belgelendirmek kaydıyla lisans mezuniyeti sonrası en az alanında on yıl tecrübeli olmak.

b) Ön lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az lisans mezunu olmak ve SGK hizmet dökümü ve çalışılan işyerinden çalışma konusu ile ilgili alınacak belge ile belgelendirmek kaydıyla lisans mezuniyeti sonrası alanları ile ilgili iki yıl tecrübeli olmak yada alanında yüksek lisans mezunu olmak.Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuru için:

Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için 35 yaşından gün almamış olmak gerekir.Okutman kadrosuna başvuru için:

a)Yabancı dil okutmanları hariç olmak üzere alanında en az yüksek lisans mezunu olmak,
b)Yabancı dil okutmanı başvurularında ilgili dilden Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS)’den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak ve ilgili alandan en az lisans mezunu olmak.

Başvuru Şekli ve Eklenecek Belgeler

Yukarda belirtilen genel ve özel şartlar ile ilanda belirtilen açıklamalardaki diğer şartlara sahip adaylar, başvurulan ünvan, birim, varsa bölüm, varsa anabilim dalı, kadro adedi, kadro derecesi, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı internet sitesindeki akademik personel kadro ilanı duyuru detay numarası, kendi telefon ve adres bilgilerini de içeren tarihli ve imzalı dilekçe, özgeçmiş, 1 adet vesikalık fotoğraf, not çizelgesi fotokopisi (lisans ve ilan edilen kadroya bağlı olarak gerekiyorsa yüksek lisans), mezuniyet (ilgili daldan lisans ve ilan edilen kadroya bağlı olarak gerekiyorsa yüksek lisans / doktora /sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık) belgesinin resmi kurumlarca aslının aynıdır şeklinde onaylanmış veya noter onaylı fotokopisi, yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca denkliğinin onaylandığını gösterir belge fotokopisi), ilan edilen kadroya bağlı olarak gerekiyorsa öğrenci belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi, varsa yayınlanmış eserlerin listesi, kamuda çalışıyor ya da çalışmışlığı varsa onaylı hizmet belgesi, tecrübe şartı aranması halinde tecrübe süresi (SGK hizmet dökümü) ve konusu (çalışılan işyerinden) ile ilgili belgeler, ALES belgesi (fotokopi veya internet çıktısı) ve yabancı dil sınavı sonuç belgesi (fotokopi veya internet çıktısı) ile birlikte, son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar ilanda belirtilen başvuru adreslerine şahsen veya posta ile başvuruda bulunacaklardır. İlgili birimlere yapılmayan veya süresi içinde yapılmayan yada eksik belgeyle yapılan başvurular ile internet üzerinden yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Adres : Dumlupınar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Tavşanlı Yolu 10.km. Merkez Yerleşke KÜTAHYAMuafiyet

Doktorasını tamamlamış olanlar, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav; Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi kapsamında, Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile belirlenen araştırma görevlisi kontenjanlarına yapılacak başvurular ile meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularında ise yabancı dil şartı aranmaz.