• Üniversite Adı KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
 • Anabilim Dalı BİLGİSAYAR BİLİMLERİ
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 27.Haz.12
 • Son Başvuru Tarihi 11.Tem.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 17.Tem.12
 • Giriş Sınav Tarihi 23.Tem.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 27.Tem.12
 • Kadro Derecesi 5

Bilgisayar Mühendisliği Alanında Yüksek Lisans Yapıyor olmak.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile 31.07.2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde öğretim elemanı alınacaktır.


A. GENEL ŞARTLAR


a) 2547 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik esasları ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak


b) Öğretim Üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada başvurulan alanda ALES’den en az 70 (Yetmiş), ÖSYM tarafından yapılan KPDS veya ÜDS’den en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak


c) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir


d) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (terhis, tecil veya muaf olduğunu gösterir belge)


B. ÖZEL ŞARTLAR


1. ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ


a) Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.Muafiyet

(1) Doktorasını tamamlamış olanlar, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav; Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi kapsamında, Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile belirlenen araştırma görevlisi kontenjanlarına yapılacak başvurular ile meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularında ise yabancı dil şartı aranmaz."


Müracaatta İstenen Belgeler:


1- Başvurdukları birim adı, ilan tarihi ve son başvuru tarihi, yazışma adresleri ve telefon numaralarını belirten dilekçe
2- Özgeçmiş
3- Merkezi Sınav (ALES) belgesi fotokopisi
4- Yabancı dil belgesi (KPDS veya ÜDS’den en az 50 puan aldığına ilişkin belge)
5- Diploma fotokopisi (Lisans-Yüksek Lisans)

(Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.)
6- Lisans transkripti (Resmi veya Onaylı Sureti )
7- 3 Adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş)

8-Hizmet Belgesi (Kamuda Çalışanlar için)

9- Başvuru Belgesi (Karabük Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Sitesinde bulunan Formlar linkinden ulaşılabilir)


Adaylar, başvuru için gerekli tüm belgeleri başvurmak istediği kadronun bağlı olduğu Fakülte/Yüksekokul yada Meslek Yüksekokuluna şahsen veya posta ile göndermelidirler. Süresi içinde yapılmayan ya da eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihinden önce ulaşmış olması gerekmektedir.
NOT: Tüm belgelerin aslı veya onaylı örnekleri gönderilmelidir. Resmi kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılan belgeler geçerli kabul edilecektir.


Başvuru Telefonları:
(Alan Kodu: 0 370)433 20 21
Mühendislik Fakültesi Dekanlığı
NOT: Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğindedir.