• Üniversite Adı AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 18.May.12
 • Son Başvuru Tarihi 01.Haz.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 06.Haz.12
 • Giriş Sınav Tarihi 08.Haz.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 13.Haz.12
 • Kadro Derecesi 7

2547 S.K.50/d mad. uyarınca Resim Anasanat Dalında Yüksek Lisans yapıyor olmak

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsüne 2547 Sayılı Kanun ve 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede (Değişiklik 19.09.2009 tarih ve 27354 Sayılı Resmi Gazetede) yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde Araştırma Görevlisi alınacaktır.

BAŞVURUDA GENEL ŞARTLAR

1-657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
2-Atama yapılacak programın lisans/önlisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alandan ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı)'den en az 70 (Yetmiş) puan almış olmak.
3-Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviyesi Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
4-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulunca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.

ÖZEL ŞARTLAR

1-Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.
2-100 tam puan not üzerinden en az 65;4 tam not üzerinden 2.50 lisans mezuniyet notuna sahip olmak.
3-Resim ASD da Yüksek Lisans yapıyor olmak.

MUAFİYETLER
Anılan yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte Yükseköğretim Kurullarında Öğretim Görevlisi, Okutman, Araştırma Görevlisi ve Uzman kadrolarında çalışmakta olanlar ile Yükseköğretim Kurumlarından ayrılan Öğretim Elemanlarının çalışmakta oldukları Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı kadrolarına başvurularında merkezi sınav(ALES) şartı aranmaz.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1-Adayın başvuracağı Enstitü ve Anasanat Dalını belirten dilekçe.
2-Özgeçmiş,
3-Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge
4-Nüfus cüzdanı örneği
5-Onaylı Lisans Mezuniyet Belgesi ile onaylı Lisans Transkript
6-Lisansüstü eğitim gördüğüne dair belge
7-2 adet fotoğraf
8-ALES belgesi
9-Yabancı Dil Belgesi (KPDS, ÜDS veya muadili),
10-Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

-Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.
-Başvurular Enstitü Müdürlüğüne şahsen veya posta yolu ile yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır.
-Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Kurumumuza ulaşmış olması gerekmektedir.

YAZIŞMA ADRESİ

Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dumlupınar Bulvarı 07058 Yerleşke-Konyaaltı/ANTALYA