• Üniversite Adı BARTIN ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
 • Anabilim Dalı GEOTEKNİK
 • Kadro Tipi Uzman
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 04.May.12
 • Son Başvuru Tarihi 18.May.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 22.May.12
 • Giriş Sınav Tarihi 25.May.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 29.May.12
 • Kadro Derecesi 4

İnşaat Mühendisliği Bölümü Yüksek Lisans mezunu olmak veya İnşaat Mühendisliği Lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla en az 2 yıl alanında tecrübeli olmak.

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN:

Üniversitemizin yukarıda belirtilen birimine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri ve ilandaki özel koşullar doğrultusunda Uzman alınacaktır.

MÜRACAATLARDA ARANACAK ŞARTLAR:

A- GENEL ŞARTLAR:
1- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2- Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada öğretim görevlisi, okutman ve uzman kadrolarına başvuran adayların lisans mezuniyet alanı türünden, araştırma görevlisi kadrosuna başvuran adayların ise başvurduğu alana hangi puan türünden öğrenci alınıyorsa o alanda ALES'ten en az 70 (yetmiş) puan almış olmak. (Bu sınavın sonuçları yapıldığı tarihten itibaren üç yıl süre ile geçerlidir.)
Alan türü değişen programlardan mezun olanların lisans eğitimine başladıkları puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmaları gerekmektedir.
3- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 (elli) puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak şartı aranır.
4- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış olması gerekir.


B-ÖZEL ŞARTLAR:

Uzman:
1-İnşaat Mühendisliği Bölümü Yüksek Lisans mezunu olmak veya İnşaat Mühendisliği Lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla en az 2 yıl alanında tecrübeli olmak.
2-Lisans mezuniyet notu ile yabancı dil puanının hesaplanmasında Yükseköğretim Kurulunca belirlenen eş değerlilik tabloları kullanacaktır.

C-MUAFİYET:

1- Doktorasını tamamlamış olanlar,
2- Bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında Uzman, Öğr.Gör. , Okutman, Arş.Gör. unvanlarında çalışmakta olanlar,
3- Yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvuruda bulunanlar merkezi sınav ALES'ten muaftırlar.
4- Meslek Yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvuruda bulunanlar ise yabancı dil koşulundan muaftır.

D-BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

1- Başvuru Formu ve Dilekçe, (Personel Dairesi Başkanlığı web sitesinden temin edilebilir.)
2- Özgeçmiş ,
3- Nüfus cüzdanı fotokopisi,
4- ALES Belgesi fotokopisi,
5- Yabancı Dil Belgesinin fotokopisi, (KPDS, ÜDS veya eşdeğerliliği YÖK'çe kabul edilmiş diğer bir dil sınavı)
6- Lisans ve/veya Yüksek Lisans Diplomaları veya geçici mezuniyet belgeleri, (Aslı veya Onaylı Sureti)
7- Lisans Transkripti, (Aslı veya Onaylı Sureti)
8- İş Deneyim Belgesi ( En az 2 (iki) yıl İnşaat Mühendisliği alanında deneyimini gösterir belge)
9- 1 (bir) adet vesikalık fotoğraf
10-Varsa bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren dosya

E-BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ:
İlan şartlarımızı taşıyan adayların ilanımızın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde ilgili birime şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve yanlış adrese yapılan başvurulardan Üniversitemiz sorumlu değildir.
Adayların ön değerlendirme sonuçları Üniversitemizin www.bartin.edu.tr web sitesinde ilan edilecektir. Üniversitemiz web sayfasında yapılan duyurular tebligat niteliğinde olup, ayrıca ilgililere bir tebligat yapılmayacaktır.

F-DİĞER HUSUSLAR:
-Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca birine başvuracaklardır. Birden fazla başvuru yaptığı tespit edilen adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.
-Onaylı sureti istenilen belgelerin noter veya herhangi bir kamu kurumundan "Aslı Gibidir" yaptırılması gerekmektedir.
-Başvuruda istenilen belgelerin eksik olması halinde adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

ADRES : Bartın Üniversitesi Rektörlüğü Mühendislik Fakültesi Dekanlığı
İLETİŞİM TEL : 0 (378) 223 53 51-54