• Üniversite Adı KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı BATİ DİLLERİ EDEBİYATLARİ
 • Anabilim Dalı İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 2
 • Duyuru Başlama Tarihi 16.12.2010
 • Son Başvuru Tarihi 30.12.2010
 • Ön Değerlendirme Tarihi 21.01.2011
 • Giriş Sınav Tarihi 28.01.2011
 • Sonuç Açıklama Tarihi 04 Subat 2011
 • Kadro Derecesi 5

İngiliz Dili ve Edebiyatı veya İngilizce Öğretmenliği lisans mezunu olmak.

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

İlan edilen öğretim elemanı kadrolarına yapılacak müracaatlar ile atamalarda 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi gazetede yayımlanan ve 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı ve 09.03.2010 tarih ve 27516 sayılı resmi gazetede yeniden düzenlenen Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Hükümleri Uygulanacaktır.
İlgililere Duyurulur

Genel Şartlar
Adaylar, 2 adet akademik başvuru formunu http://perdb.kocaeli.edu.tr adrsinden indirilip eksiksiz olarak doldurarak, dilekçe, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, öğrenim belgelerinin fotokopisi (yurtdışından alınan diploma veya ünvanların denkliğinin yapılmış olması gerekmektedir), ALES’den en az 70 puan aldığını gösterir belge (Lisans öğreniminde mezun olunan alandan), nüfus cüzdan fotokopisi, lisans not transkripti (4’lük ve 5’lik not sisteminin 100’lük not sistemine dönüştürülmesinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen dönüşüm tablosu esas alınacaktır.) ile başvuru yapabilecektir. Başvuracak adayların ilan edilen anabilim dalı / program / Fakülteden mezun olmaları gerekmektedir. 657 S.K. ve 2547 S.K. tabi çalışıyor ise ilan edilen kadro derecesine uyanlar müracaat edebilecekler ve hizmet süreleri ile bulundukları Kazanılmış Hak Aylığı derece ve kademelerini belirten belgelerini vermeleri gerekmektedir. Başvurular şahsen veya posta yolu ile yapılacak olup, internet aracılığı ile başvuru kabul edilmeyecektir. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar Personel Daire Başkanlığımıza ulaşmış olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
Özel Şartlar
Öğretim Görevlisi
Adayların en az yüksek lisans mezunu veya belgelemek kaydıyla alanlarında en az on yıl tecrübeli olmak şartıyla lisans mezunu olmaları gerekmektedir. ÖSYM tarafından yapılan KPDS veya ÜDS’den 80 veya eşdeğerliliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan aldığına ilişkin belge ve varsa bilimsel çalışma ve yayınları ile başvurması gerekmektedir.
Muafiyet
Doktorasını tamamlamış olanlar ile halen öğretim elemanı kadrosunda bulunanlar veya öğretim elemanı kadrosundan ayrılanlar için merkezi sınav (ALES); meslek yüksek okullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ise yabancı dil şartı aranmaz.

Başvuru Yeri
Adaylar başvurularını Umuttepe Merkez Yerleşkesi Umuttepe/İzmit adresine yapacaklardır.

NOT:
1-Ön değerlendirme ve sonuçlar www.kocaeli.edu.tr internet adresinde ilan edilecektir.
2-Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.
3-Üniversitemizce ilan edilen kadronun sadece birine başvuru yapabileceklerdir.
4-Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğinde olup, ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.