• Üniversite Adı HİTİT ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 2
 • Duyuru Başlama Tarihi 16.12.2010
 • Son Başvuru Tarihi 30.12.2010
 • Ön Değerlendirme Tarihi 04.01.2011
 • Giriş Sınav Tarihi 10.01.2011
 • Sonuç Açıklama Tarihi 14.01.2011
 • Kadro Derecesi 4

Endüstri Mühendisliği alanında Lisansüstü eğitim yapıyor olmak.

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde öğretim elemanı alınacaktır.


ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

b) Öğretim üyesi dışındakı öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada, ALES’den en az 70, ÖSYM tarafından yapılan KPDS veya ÜDS’den en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

c) Atamalar 2547 sayılı Kanunun 33/a maddesi uyarınca yapılacaktır.ÖZEL ŞARTLAR

a) Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.MUAFİYET

1- a) Doktorasını tamamlamış olanlar,

b) Bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte Yükseköğretim Kurumlarında Uzman, Öğr.Gör., Arş.Gör.,

Okutman unvanlarında çalışmakta olanlar,

c) Yükseköğretim Kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları Yükseköğretim

Kurumlarında veya başka Yükseköğretim Kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvuruda bulunanlar

Merkezi Sınav (ALES)’den,

2- Meslek Yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvuruda bulunanlar ise Yabancı Dil koşulundan

muaftır.BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENEN BELGELER

1- Dilekçe (Başvurulan bölüm, anabilim dalı ile yazışma adres ve kendilerine kolay ulaşılabilmesi için telefon numarası yazılacaktır)2- Özgeçmiş3- Nüfus cüzdanı fotokopisi4- Öğrenim durum belgesi ve not çizelgesi (Transkript) sureti (ilgili daldan lisans ve gerekiyorsa yüksek lisans/doktora mezuniyet belgesi5- Yurt dışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca denkliğinin onaylandığını gösterir belge)6- İki adet fotoğraf7- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi8- ALES ve KPDS/ÜDS sonuç belgesi fotokopisi9- Varsa yayınlanmış eserlerin listesi10- Hizmet belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) ile birlikte, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 2 (iki) adet dosya ile özgeçmiş ve bilimsel eserlerini CD (2 adet) ortamında hazırlayarak başvurmaları gerekmektedir.NOT: İstenen belgelerin, Resmi Kurumlarca “ASLI GİBİDİR” yapılarak onaylanması yeterlidir.BAŞVURU SÜRESİ VE YERİ

Başvuru süresi duyuru başlama tarihinden itibaren 15 (Onbeş) gündür.

Başvuru, kadronun ilan edildiği Fakülte Dekanlıklarına veya Yüksekokul Müdürlüklerine şahsen veya posta yoluyla yapılmalıdır. (Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birime ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden kurumumuz sorumlu değildir.) Belgesi eksik olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.