• Üniversite Adı BİLECİK ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
 • Anabilim Dalı İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 17.12.2010
 • Son Başvuru Tarihi 31.12.2010
 • Ön Değerlendirme Tarihi 04.01.2011
 • Giriş Sınav Tarihi 06.01.2011
 • Sonuç Açıklama Tarihi 10.01.2011
 • Kadro Derecesi 5

İnşaat Mühendisliği mezunu İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalında lisansüstü programa kayıtlı olmak

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemizin birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un 50/d maddesi ile 31.07.2008 tarih ve 26953 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Duyurulur.

A- MÜRACAAT ŞARTLARI:

1- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2- Lisans öğreniminde mezun olunan alanda ALES’ten en az 70 puan almış olmak.

3- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Tespit Sınavı’ndan (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı’ndan (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

4- Yurtdışından alınmış diplomaların, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’nca denkliği onaylanmış olmak.

5- 35 yaşından gün almamış olmak.

B- MÜRACAAT ŞEKLİ VE İSTENEN BELGELER:

1. Dilekçe

2.Müracaat Formu (Üniversitemizin www.bilecik.edu.tr adresinden çıktı alınacak)

3. Özgeçmiş,

4. 2 (İki) adet fotoğraf,

5. Lisans Diplomasının onaylı fotokopisi, ,(yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca denkliğini gösteren onaylı belge)

6. Not Durum Belgesi (Lisans Transkripti) onaylı fotokopisi,

7. Lisansüstü Eğitime Devam ettiğine ilişkin belgenin aslı.

8. ALES Sonuç Belgesi Fotokopisi

9. KPDS veya ÜDS veya eşdeğerliği olan yabancı dil belgesinin fotokopisi veya internet çıktısı.

10. Daha önce kamu hizmetinde çalışanlar için Hizmet Belgesi.

- Her aday sadece bir kadroya müracaat edebilecektir.

- Kazanan adaylar, tüm belgelerin aslını veya Noter onaylı suretlerini getirdikleri takdirde atamaları yapılacaktır.

- Adayların göreve hemen başlamalarına engel bir halin olmaması gerekir.

C- MÜRACAAT YERİ:

Müracaat için gerekli tüm belgeler bir dosya içerisine konacak ve ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar, şahsen veya posta yoluyla Mühendislik Fakültesi Dekanlığına teslim edilecektir. Postadaki gecikmeler, başvuru koşullarını taşımayan başvurular ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İrtibat Adresi: Bilecik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığı, Gülümbe Kampusü BİLECİK Tel: 0228 216 01 01 Faks: 0228 216 05 88

MUAFİYETLER:

Halen öğretim elemanı kadrosunda bulunanlar veya öğretim elemanı kadrolarından ayrılanlar için Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavı (ALES) aranmayacaktır.
Not: Üniversitemiz web sitesinde yapılacak konuya ilişkin duyurular tebligat niteliğindedir.