• Üniversite Adı BİLECİK ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı PAZARYERİ M.Y.O.
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 17.12.2010
 • Son Başvuru Tarihi 31.12.2010
 • Ön Değerlendirme Tarihi 04.01.2011
 • Giriş Sınav Tarihi 06.01.2011
 • Sonuç Açıklama Tarihi 10.01.2011
 • Kadro Derecesi 3

T.E.F. Makine Eğitimi Bölümü veya Makine Mühendisliği Bölümü mezunu olmak ve alanında doktora yapmış olmak.

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemizin birimlerine, 2547 Sayılı Kanun un 31.maddesi ile 31.07.2008 tarih ve 26953 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde Öğretim Görevlisi alınacaktır.
Duyurulur.
A- MÜRACAAT ŞARTLARI:
1- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2- Yurtdışından alınmış diplomaların, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı nca denkliği onaylanmış
olmak.
B- MÜRACAAT ŞEKLİ VE İSTENEN BELGELER:
1. Dilekçe
2.Müracaat Formu (Üniversitemizin www.bilecik.edu.tr adresinden çıktı alınacak)
3. Özgeçmiş,
4. 2 (İki) adet fotoğraf,
5. Lisans Diplomasının onaylı fotokopisi,(yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge)
6. Not Durum Belgesi (Lisans Transkripti) onaylı fotokopisi,
7. Doktora belgesinin onaylı fotokopisi.
8. Daha önce kamu hizmetinde çalışanlar için Hizmet Belgesi.
- Her aday sadece bir kadroya başvurabilecektir.
- Kazanan adaylar, tüm belgelerin aslını veya Noter onaylı suretlerini getirdikleri takdirde atamaları yapılacaktır.
- Adayların göreve hemen başlamalarına engel bir halin olmaması gerekir.
C- MÜRACAAT YERİ:
Müracaat için gerekli tüm belgeler bir dosya içerisine konacak ve ilanda belirtilen son müracaat tarihine kadar, şahsen veya posta yoluyla Pazaryeri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne teslim edilecektir. Postadaki gecikmeler, müracaat koşullarını taşımayan , eksik evrakla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
(İrtibat Adresi: Bilecik Üniversitesi Pazaryeri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Pazaryeri/Bilecik Tel: 0228 381 27 77 -0228 381 47 77 Faks: 0228 381 30 84)
MUAFİYETLER:
Doktorasını tamamlamış olanlar ile halen öğretim elemanı kadrosunda bulunanlar veya öğretim elemanı kadrolarından ayrılanlar için Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavı (ALES); Meslek Yüksek Okullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ise yabancı dil şartı aranmaz.

Not:Konuyla ilgili Üniversitemiz web sitesinde (www.bilecik.edu.tr ) yapılan duyurular tebligat niteliğindedir.