• Üniversite Adı NİĞDE ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
 • Anabilim Dalı KONTROL VE KUMANDA SİSTEMLER
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 05.Ara.11
 • Son Başvuru Tarihi 19.Ara.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 26.Ara.11
 • Giriş Sınav Tarihi 30.Ara.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 04.Oca.12
 • Kadro Derecesi 4

Elektrik Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği veya Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği bölümü mezunu olmak. Türkiye'deki Devlet Üniversitelerinin birinde Kontrol ve Kumanda Sistemleri alanında Lisansüstü eğitim yapıyor olmak ve belgelendirmek.

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanun’un 50/d maddesi ve 31.07.2008 ve 26953 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Araştırma Görevlisi alınacaktır.

1-GENEL ŞARTLAR (Tüm Unvanlar İçin)

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılacak araştırma görevlisi atamalarında ALES’ten (atama yapılacak programın lisans / ön lisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda) en az 70 (yetmiş) puan, diğer öğretim elemanı atamalarında lisans öğreniminde mezun olunan alanda ALES’ten en az 70 (yetmiş) puan, özel yetenek sınavı ve yabancı dil puanı ile lisans öğrenimi yapanların öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ALES’ten hangi puan türünde en az 70 (yetmiş) puanı sağlıyorsa o puan türünden, alan türü değişen programlardan mezun olanların öğretim elemanı kadrolarına atamalarında lisans/önlisans eğitimine başladıkları puan türünde ALES’ten en az 70 (yetmiş) puan almaları gerekmektedir.

c) Araştırma görevlisi atamalarında Eğitim Bilimleri Bölümüne yapılacak başvurularda, adayların lisans öğreniminde mezun olduğu alanda ALES’ten en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.

d) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 (elli) puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,

2- ÖZEL ŞARTLAR

Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuru için aranacak özel şartlar:

a) Son başvuru tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşından gün almamış olmak,

Öğretim Görevlisi Kadrosuna Başvuru İçin Aranacak Özel Şartlar:

a) Lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az yüksek lisans mezunu veya lisans mezunu olmak şartıyla alanında en az 10 (on) yıl tecrübeli olmak şartı aranır.

b) Güzel Sanatlar Fakülteleri, Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri, Konservatuvarları ile Önlisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanları ile ilgili 2 (iki) yıl tecrübeli olmak şartı aranır.

Okutman Kadrosuna Başvuru İçin Aranacak Özel Şartlar:

a) Yabancı dil okutmanları hariç olmak üzere lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere (rektörlüğe bağlı bölümler dahil) başvuracak okutman adaylarında en az yüksek lisans mezunu olmak,

b) Yabancı dil okutmanı başvurularında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS)’den en az 80 (seksen) puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak.

c) Özel yetenek sınavı ve yabancı dil puanı ile lisans öğrenimi yapanların başvurularında ise ALES'ten herhangi bir puan türünde en az 70 (yetmiş) puan almış olmaları yeterlidir.

Uzman, Çevirici ve Eğitim-Öğretim Planlamacısı Kadrosuna Başvuru İçin Aranacak Özel Şartlar:

a) En az lisans mezunu olmak,

b) Belgelendirmek kaydıyla alanlarında en az 2 (iki) yıl tecrübeli olmak.

3- MUAFİYET

a) Doktorasını tamamlamış olanlar,

b) Bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar,

c) Yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvuruda bulunanlar, Merkezi sınav (ALES)’ten muaftır.

d) Meslek Yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda Yabancı Dil şartı aranmaz.

4 - AÇIKLAMALAR :

a- Adaylar başvurdukları bölüm/anabilim dalını belirten Üniversitemizin web sitesinde (nigde.edu.tr) bulunan örnek dilekçe formunu doldurarak; özgeçmiş, nüfus cüzdanı fotokopisi, Lisans/Lisansüstü diploma fotokopisi, hizmet belgesi (daha önce kamu hizmetinde bulunmuş olanlar için), Türkiye’deki Devlet Üniversitelerinin enstitülerinin birinde ilgili alanda Lisansüstü eğitim programına kayıtlı olduğuna dair belge, ALES sınavından başvurduğu alanla ilgili en az 70 (yetmiş) puan aldığını gösterir belge, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) Puanını gösterir belge veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan almış oldukları puanı gösterir belge, Lisans Not Transkriptini, erkek adayların Askerlik Durum Belgesi, 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş) ve var ise yayımlanmış veya yayımlanacak olan bilimsel/sanatsal çalışmalarını ekleyerek Niğde Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir. Başvuru süresi ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün olup, 19.12.2011 günü mesai bitiminde sona erecektir. (Posta ile yapılan başvurularda 19.12.2011 tarihinden sonra Üniversitemize ulaşacak başvurular dikkate alınmayacaktır. İlan süresi içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına yapılmayan başvurulardan, eksik belgeli başvurulardan ve postada meydana gelen gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)

b- Adaylar yalnızca 1 (bir) kadroya müracaat edebileceklerdir.

c- İlan edilen bütün unvanlar için, yurt dışından alınan diplomanın Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

d- Ön Değerlendirme ve Değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında, 4’lük not sisteminin 100’lük not sistemine eşdeğerliğinin tespitinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen dönüşüm tablosu kullanılacaktır.

e- ALES Sınav sonuçları yapıldığı tarihten itibaren 3 (üç) yıl süre ile geçerlidir.

f- Başvuran adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak, yapıldı ise iptal edilecektir.

NOT : Ön Değerlendirme ve Sınav Sonuçları www.nigde.edu.tr adresinde ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.