• Üniversite Adı HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı TİP FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı DAHİLİ TIP BİLİMLERİ
 • Anabilim Dalı RADYASYON ONKOLOJİSİ
 • Kadro Tipi Uzman
 • Kadro Sayısı 2
 • Duyuru Başlama Tarihi 09.12.2010
 • Son Başvuru Tarihi 24.12.2010
 • Ön Değerlendirme Tarihi 29.12.2010
 • Giriş Sınav Tarihi 04.01.2011
 • Sonuç Açıklama Tarihi 05.01.2011
 • Kadro Derecesi 1,2

Radyasyon Onkolojisi uzmanı olmak, KPDS veya ÜDS’den en az 50 veya eşdeğeri kabul edilen bir sınavdan muadili puan almış olmak.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz birimlerinde boş bulunan Öğretim elemanı kadrolarına 31.07.2008 gün ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Öğretim Üyesi dışındaki Öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkındaki yönetmelik ile bu yönetmelikte değişiklik yapan 19.09.2009 gün ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik hükümleri ve Üniversitemiz Senatosunca belirlenen kriterleri taşıyanlar arasından ilk defa, açıktan, naklen atama yoluyla personel alınacak olup, müracaatlar ilgili birime istenen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

Adayların ilan edilen kadro derecesine atanabilme için gerekli yasal şartları taşımaları gerekmektedir.

Duyurulur.