• Üniversite Adı YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı HEMŞİRELİK
 • Anabilim Dalı HEMŞİRELİK
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 01.Ara.11
 • Son Başvuru Tarihi 15.Ara.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 19.Ara.11
 • Giriş Sınav Tarihi 21.Ara.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 23.Ara.11
 • Kadro Derecesi 5

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği alanında yüksek lisans yapmış olmak.

T.C.
YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde öğretim elemanı alınacaktır.



GENEL ŞARTLAR;

a) 657 Sayılı Kanunun 48. Maddesinde belirtilen şartları taşımak.

b) Öğretim Görevlisi kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES’ den (mezun olunan alandan) en az 70 puan almış olmak.

c) ÖSYM tarafından yapılan KPDS veya ÜDS’ den en az 50 puan (Yabancı Dil Okutmanları Hariç) veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ KADROLARI İÇİN ÖZEL ŞARTLAR;

a) Lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere (Rektörlüğe bağlı birimler dahil) .başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az yüksek lisans mezunu veya lisans mezunu olmak şartıyla 10 (on) yıllık tecrübeli olmak şartı aranır.

b) Ön lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanları ile ilgili 2 (iki) yıl tecrübeli olmak şartı aranır.

MUAFİYET;

Doktorasın tamamlamış olanlar, 29/06/2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta odluları yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanları kadrolarına başvurularında, merkezi sınav: öğretim üyesi yetiştirme projesi kapsamında yükseköğretim yürütme kurulu kararıyla belirlenen araştırma görevlisi kontenjanlarına yapılacak başvurular ile meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularında ise yabancı dil şartı aranmaz.



BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENİLEN BELGELER

1- Dilekçe (www.ybu.edu.tr.adresinden ulaşabilirsiniz)

2- Özgeçmiş.

3- Erkek adaylar için askerlik durumlarını gösteren belge.

4- Nüfus cüzdanı örneği (onaylı)

5- Diploma veya geçici mezuniyet belgesi noter onaylı sureti (yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge).

6- Lisans ve yüksek lisans transkript belgesi (onaylı)

7- İki adet fotoğraf (4,5x6 cm. ebadında son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf).

8- ALES Belgesi.

9- Yabancı Dil Belgesi

10- Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)



BAŞVURU YERİ;



- Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Başvurular Üniversitemiz Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya posta ile yapılacaktır.(Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ile yapılan başvurular ve postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.) Ayrıntılı bilgi ( www.ybu.edu.tr) adresinde mevcuttur.



NOT: Adaylar Üniversitemiz Tarafından ilan edilen Öğretim Görevlisi kadrolarına başvuru şartları uyan 1 (bir) kadroya müracaat edebilirler.