• Üniversite Adı KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı MUALLİM RİFAT EĞİTİM FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı EĞİTİM BİLİMLERİ
 • Anabilim Dalı REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 07.12.2010
 • Son Başvuru Tarihi 21.12.2010
 • Ön Değerlendirme Tarihi 28.12.2010
 • Giriş Sınav Tarihi 04.01.2011
 • Sonuç Açıklama Tarihi 12.01.2011
 • Kadro Derecesi 5

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Mezunu Olmak (ALES:70, Yabancı Dil Puanı: 50, 35 Yaşından Gün Almamış Olmak)

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ

REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemize; 2547 sayılı Kanun ve 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik” hükümleri gereği öğretim elemanı alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’den en az 70, KPDS veya ÜDS’den en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,

c) İlan edilen kadronun bölümüne / programına veya anabilim dalına uygun alandan mezun olmak,

d) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.

ÖZEL ŞARTLAR

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSU İÇİN

a) Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak,

MUAFİYET

a) Doktorasını tamamlamış olanlar merkezi sınav (ALES)’den muaf sayılacaktır.

b) Tıpta Uzmanlık Eğitimini tamamlayanlar merkezi sınav (ALES)’den muaf sayılacaktır.

c) Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği (31.07.2008) tarihinde Yükseköğretim Kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile Yükseköğretim Kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları Yükseköğretim Kurumlarında veya başka Yükseköğretim Kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında merkezi sınav (ALES)’den muaf sayılacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ VE EKLENECEK BELGELER

a) İlan edilen kadroya başvuracak adaylar;


1. Başvurdukları bölüm/anabilim dalı adı ile yazışma adreslerini belirten fotoğraflı dilekçe (başvuru dilekçesi matbu olup http://www.kilis.edu.tr/ adresi duyurular kısmından temin edilecektir.)

2. Özgeçmiş (CV)

3. Merkezi sınav (ALES) belgesi

4. Yabancı dil sınav (KPDS, ÜDS veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan alınması gerekli olan puan muadili bir puan almış olduğunun gösteren belge) belgesi

5. Mezuniyet Belgesi (Lisans-Yüksek Lisans-Doktora) (Resmi Onaylı)

6. Lisans ve/veya Lisansüstü Eğitim Transkripti

7. Nüfus Kayıt Örneği
b) Bazı kadrolar için aranan tecrübe şartı lisans mezuniyetinden sonraki dönemde yerine getirilmiş olmalıdır.c) Şahsen başvurularda belgelerin aslının ibrazı kaydıyla, fotokopileri alınıp onaylanacaktır.d) Başvuru süresi ilanın yayımı tarihinden itibaren on beş gündür. Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir.

e) Başvurular; kadrosu ilan edilen birime şahsen veya posta ile yapılacaktır. Postada geciken başvuru dosyaları kabul edilmeyecektir. Santral Telefon No: 0 348 814 26 66

Adres: M.R Eğitim Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi ve Meslek yüksekokulu İçin: Mehmet Sanlı Mah. Doğan Güreş Paşa Bulvarı No: 134 Merkez/KİLİS

f) Tüm belgelerin asılları sınavın kazanılması durumunda ibraz edilmek zorundadır. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak, yapıldıysa iptal edilecektir. Başvuruda bulunan aday bu şartı kabul etmiş sayılır. Ön Değerlendirme ve Giriş Sınavı Sonucu Üniversitemiz Web adresinde ilan edilecektir. Bu duyurular tebligat niteliğinde olup adaylara ayrıca posta yolu ile bilgilendirme yapılmayacaktır.

g) Aynı ilanda farklı kadrolara başvuru kabul edilmeyecektir. Her aday tek bir kadroya başvurabilir.

NOT: Araştırma Görevlisi ön değerlendirme ve giriş sınavında başvurulan bölüme ait ALES puanı dikkate alınacaktır.