• Üniversite Adı AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı REKTÖRLÜK
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Uzman
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 04.Kas.11
 • Son Başvuru Tarihi 18.Kas.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 21.Kas.11
 • Giriş Sınav Tarihi 23.Kas.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 25.Kas.11
 • Kadro Derecesi 5

İlgili Fakültelerin Biyoloji bölümü mezunu olup Moleküler Biyoloji alanında Yüksek Lisans yapmış olmak ve ALES sınavından en az 75 UDS ve KPDS den en az 65 almış olmak.

T.C.
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde öğretim elemanı alınacaktır.


GENEL ŞARTLAR (TÜM ÜNVANLAR İÇİN);
a) 657 Sayılı Kanunun 48. Maddesinde belirtilen şartları taşımak.

b) Öğretim Üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES’den en az 70 puan almış olmak.

c) ÖSYM tarafından yapılan KPDS veya ÜDS’den en az 50 puan (Yabancı Dil Okutmanları Hariç) veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.


UZMAN KADROLARI İÇİN ÖZEL ŞARTLAR;


a) Uzman kadrolarına atama işlemleri 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesinde tanımlanan koşullara göre yapılır. Buna ek olarak aşağıdaki koşullar aranır.

1- En ez dört yıllık lisans mezunu olmak.
2- ALES’den en az 70 puan almış olmak.
3- Lisans ve lisansüstü düzeyinde eğitim veren birimlere atanacak uzmanlar, KPDS veya ÜDS’den en az 50 puan veya uluslar arası geçerliliği olan sınavlardan
(TOEFL, IELTS, vb) bunlara denk puan almış olmak. (Meslek Yüksekokullularına başvuracak adaylarda bu şart aranmaz).

b)Üniversitemiz Senatosunun 03.11.2011 tarih ve 29/63 sayılı kararı gereğince UDS veya KPDS 'den en az 65 puan almış olmak.MUAFİYET;

a) Doktorasını tamamlamış olanlar,
b) Bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında Öğretim Görevlisi, Okutman, Uzman, Araştırma Görevlisi, Çevirici ve Eğitim Öğretim Planlamacısı unvanlarında çalışmakta olanlar,
c) Yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvuruda bulunanlar merkezi sınav (ALES)’den,
d) Meslek Yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularında Yabancı dil şartı aranmaz.BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENİLEN BELGELER
1- Dilekçe (Başvurulan anabilim/anasanat/program/bölüm adı açıkça belirtilecektir.)

2- Özgeçmiş.

3- Nüfus cüzdanı fotokopisi

4- Erkek adaylar için askerlik durumlarını gösteren belge

5- Diploma veya geçici mezuniyet belgesi noter onaylı sureti (yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge).

6- Lisans ve Yüksek Lisans transkripti onaylı

7- İki adet fotoğraf (4,5x6 cm. ebadında son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf).

8- ALES Belgesi.

9- Yabancı Dil Belgesi (KPDS, ÜDS veya eşdeğerliliği).

10- Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)


BAŞVURU YERİ;


Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Başvurular Kadronun ilan edildiği Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinin Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile yapılacaktır. (Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ile yapılan başvurular ve postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.) Ayrıntılı bilgi (www.agri.edu.tr) adresinde mevcuttur.