• Üniversite Adı HARRAN ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı MATEMATİK
 • Anabilim Dalı GEOMETRİ
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 01.Kas.11
 • Son Başvuru Tarihi 15.Kas.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 21.Kas.11
 • Giriş Sınav Tarihi 24.Kas.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 28.Kas.11
 • Kadro Derecesi 7

Fakültelerin Matematik Bölümü lisans mezunu olmak ve bu alanda yükseklisans öğrencisi olmak (2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır.)

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile 31.07.2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve bu yönetmelikte değişiklik yapan 19.09.2009 tarihli ve 27354 sayılı, 09.03.2010 tarihli ve 27516 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmeliğin ilgili maddeleri uyarınca yukarıda belirtilen anabilim dalına araştırma görevlisi alınacaktır.

A)GENEL ŞARTLAR :

1–657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak

2-Bu kadroya müracaat edebilmek için atama yapılacak programın lisans, önlisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavından (ALES) en az 70 (yetmiş) puan almış olmak gerekir.

3- Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 (elli) puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekmektedir.

B)ÖZEL ŞARTLAR :

Bu kadroya başvurabilmek için araştırma görevlisi adaylarının 35 yaşından gün almamış olmaları ve yukarıda belirtilen öğrenim durumlarını sağlamış olmaları gerekmektedir.

C)İSTENEN BELGELER:

Bu adayların başvuracakları anabilim dalını belirten müracaat dilekçelerine, kısa özgeçmişlerini, nüfus cüzdan fotokopisini, onaylı lisans belgesini, onaylı transkriptini, ilgili alanda yükseklisans öğrencisi olduğuna dair belgeyi, ALES sonuç belgesini, KPDS veya ÜDS sonuç belgesini, varsa onaylı hizmet belgesini, askerlik durum belgesini, 2 adet fotoğraf, varsa yayınlanmış ve yayınlanacak bilimsel çalışmalarını eklemeleri gerekmektedir.

D)BAŞVURU ŞEKLİ:

Bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde araştırma görevlisi adayları başvurularını ilgili Fakülte Dekanlığına şahsen veya posta ile yapacaklardır. İnternet aracılığı ile yapılacak başvurular ile süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeyle yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler de dikkate alınmayacaktır.

E)DİĞER HUSUSLAR:

1-Adaylar birden fazla kadroya başvuramazlar. Birden fazla kadroya başvurmaları halinde ise müracaatlarının hiçbiri işleme konulmayacaktır.

2-Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştıkları kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek vermeleri gerekmektedir.

3-Öğretim elemanı kadrolarına müracaat edecek adayların ön değerlendirme sonuçları ve giriş sınavı sonuçları ilanda belirtilen tarihlerde Üniversitemizin www.harran.edu.tr internet adresinde ilan edilecek olup bu işlem tebliğat yerine geçeceğinden ayrıca ilgililere tebliğat yapılmayacaktır.

4-4’lük ve 5’lik not sisteminin 100’lük not sistemine dönüştürülmesinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen dönüşüm tablosu esas alınacaktır.

5-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

6-Şahsen başvurularda belgelerin aslının ibraz edilmesi halinde fotokopileri alınıp onaylanacaktır. Sınavın kazanılması durumunda tüm belgelerin aslının ibraz edilmesi zorunludur. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak, yapılmışsa iptal edilecektir. Başvuruda bulunan aday bu şartı kabul etmiş sayılır.

F)MUAFİYETLER :

Doktorasını tamamlamış olanlar, 29.06.2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, 31 Temmuz 2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro ünvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında merkezi sınav; Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi kapsamında, Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı ile belirlenen araştırma görevlisi kontenjanlarına yapılacak başvurular ile meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularında ise yabancı dil şartı aranmaz.

Diğer ayrıntılı bilgiler için Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının 0 414 318 30 25 nolu telefonu ile Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığının 0 414 318 34 61 nolu telefonundan bizzat başvurularak öğrenilebilir