• Üniversite Adı AMASYA ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı MERZİFON M.Y.O.
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 26.11.2010
 • Son Başvuru Tarihi 10.12.2010
 • Ön Değerlendirme Tarihi 16.12.2010
 • Giriş Sınav Tarihi 20.12.2010
 • Sonuç Açıklama Tarihi 21.12.2010
 • Kadro Derecesi 3

Teknik Eğitim Fakültesi Makina Bölümü Talaşlı Üretim ABD veya Konstrüksiyon ve İmalat ABD mezunu olmak.

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca öğretim elemanı alınacaktır. Adaylar başvurularını şahsen veya posta ile ilgili birime yapacaklardır. (Postada meydana gelen gecikmelerde müracaatlar dikkate alınmayacaktır.)

I) Genel Şartlar :

a) 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

b) Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES’ten (lisans öğreniminden mezun olunan alanda) en az 70, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

II) Özel Şartlar :

Öğretim Görevlisi

a) Lisans düzeyinde öğretim yapılan birimlere (Rektörlüğe bağlı bölümler dahil) başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az yüksek lisans mezunu veya lisans mezunu olmak şartıyla en az alanında on yıl tecrübeli olmak.

b) Güzel Sanatlar Fakülteleri, Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri ile önlisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanları ile ilgili iki yıl tecrübeli olmak.

III) Muafiyet :

Doktorasını tamamlamış olanlar, 29.06.2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro ünvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav ile meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularında ise yabancı dil şartı aranmaz.

BAŞVURU ŞEKLİ VE EKLENECEK BELGELER

• Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan birim ve iletişim adresleri adres, telefon no, e-mail v.s. açıkça belirtilecektir.)
• Özgeçmiş
• Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
• 2 adet Fotoğraf
• ALES Belgesi Fotokopisi
• KPDS/ÜDS Belgesi Fotokopisi
• Lisans, varsa Yüksek lisans Diplomasının noter onaylı sureti (Yurtdışından alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belge)
• Lisans, varsa Yüksek lisans Not Durum Belgesi (Transkript)
• Erkek Adaylar için askerlik belgesi

Yukarıdaki başvuru şekli ve eklenecek evraklarda eksiklik olduğu tespit edildiğinde müracaatlar geçersiz sayılacaktır. Ataması yapılamayan adayların evrakları iade edilmeyecektir.

NOT: Adaylardan atanmaya hak kazananlar başvuruda istenen belgelerin asıllarını veya noter onaylı suretlerini teslim edeceklerdir.