• Üniversite Adı BARTIN ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı M.Y.O.
 • Bölüm Adı İKTİSADİ VE İDARİ PROGRAMLAR
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 05.Eki.11
 • Son Başvuru Tarihi 19.Eki.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 21.Eki.11
 • Giriş Sınav Tarihi 25.Eki.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 27.Eki.11
 • Kadro Derecesi 4

İşletme alanında yüksek lisans yapmış olmak.

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN:
Üniversitemizin yukarıda belirtilen birimine 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri ve ilandaki özel koşullar doğrultusunda Öğretim Görevlisi alınacaktır.

MÜRACAATLARDA ARANACAK ŞARTLAR

A- GENEL ŞARTLAR:
1- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2- Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada öğretim görevlisi, okutman ve uzman kadrolarına başvuran adayların lisans mezuniyet alanı türünden, araştırma görevlisi kadrosuna başvuran adayların ise başvurduğu alana hangi puan türünden öğrenci alınıyorsa o alanda ALES'ten en az 70 (yetmiş) puan almış olmak. (Bu sınavın sonuçları yapıldığı tarihten itibaren üç yıl süreyle geçerlidir.)Alan türü değişen programlardan mezun olanların, alan türü değişen programlara başvuranlarda ise, lisans eğitimine başladıkları puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmaları gerekmektedir.
3- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 (elli) puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak şartı aranır.( Meslek Yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına yapılan başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.)

4-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış olması gerekir.
5-Lisans mezuniyet notu ile yabancı dil puanının hesaplanmasında Yükseköğretim Kurulunca belirlenen eş değerlilik tabloları kullanacaktır.

B-ÖZEL ŞARTLAR:
Öğretim Görevlisi:
1- Lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere (rektörlüğe bağlı bölümler dahil) başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az yüksek lisans mezunu veya lisans mezunu olmak şartıyla en az alanında 10 (on) yıl tecrübeli olmak,
2- Güzel Sanatlar Fakülteleri, Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri, Konservatuarlar ile ön lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanları ile ilgili 2 (iki) yıl tecrübeli olmak.

C-MUAFİYET:
-Doktorasını tamamlamış olanlar,
-Bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvuruda bulunanlar merkezi sınav ALES'ten muaftırlar.
-Meslek Yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvuruda bulunanlar ise yabancı dil koşulundan muaftırlar.

D-BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:
1- Başvuru Formu , (Personel Dairesi Başkanlığı web sitesinden temin edilebilir.)
2- Özgeçmiş ,
3- Erkek adaylar için askerlik durumlarını gösteren belge ,
4- Nüfus cüzdanı fotokopisi ,
5- ALES Belgesi fotokopisi ,
6- Yabancı Dil Belgesinin fotokopisi, (KPDS, ÜDS veya eşdeğerliliği YÖK'çe kabul edilmiş diğer bir dil sınavı)
7- Lisans ve/veya Yüksek Lisans Diplomaları veya geçici mezuniyet belgeleri (Aslı veya Onaylı Sureti)
8- Lisans Transkripti, (Aslı veya Onaylı Sureti)
9- İş Deneyim Belgesi ( En az 2 (iki) yıl ilgili alanda deneyimini gösterir belge)
10- Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)
11- 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
12- Varsa bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren dosya

E-BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ:
İlan şartlarımızı taşıyan adayların ilanımızın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde; ilgili birime şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
Adayların ön değerlendirme sonuçları Üniversitemizin www.bartin.edu.tr web sitesinde ilan edilecektir. Üniversitemiz web sayfasında yapılan duyurular tebligat niteliğinde olup, ayrıca ilgililere bir tebliğ yapılmayacaktır.

F-DİĞER HUSUSLAR:
-Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca birine başvuracaklardır. Birden fazla başvuru yaptığı tespit edilen adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.
-Onaylı sureti istenilen belgelerin noter veya herhangi bir kamu kurumundan "Aslı Gibidir" yaptırılması gerekmektedir.

ADRES : Bartın Üniversitesi Meslek Yüksekokulu
TEL : 03782289913