• Üniversite Adı OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı REKTÖRLÜK
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Okutman
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 30.Eyl.11
 • Son Başvuru Tarihi 14.Eki.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 17.Eki.11
 • Giriş Sınav Tarihi 19.Eki.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 21.Eki.11
 • Kadro Derecesi 7

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu veya Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü Lisans mezunu olmak ve Beden Eğitimi alanında Yüksek Lisans yapmış olmak.

T.C.
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.GENEL ŞARTLAR:

- 657 sayılı Kanunun 48 nci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

- Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES’ten (atama yapılacak programın lisans/önlisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda) en az 70, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından(ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.ÖZEL ŞARTLAR :

-Yabancı Dil Okutmanları hariç olmak üzere lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlerde (Rektörlüğe bağlı bölümler dahil) atanacak okutman adaylarında en az yüksek lisans mezunu olmak.

- Alanında araştırma, incelemelerde bulunmaya ve ders anlatmaya engel olacak şekilde özrü bulunmamak.MUAFİYET:

- Doktorasını tamamlamış olanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in yürürlüğe girdiği tarihte (31.07.2008) yükseköğretim kurumlarında bu kadro ünvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav şartı aranmaz.BAŞVURU ŞEKLİ VE EKLENECEK BELGELER

Adaylar başvurdukları görevi ve anabilim dalını belirttiği dilekçesi ekinde;

- Özgeçmiş,

- Diploma örneği (Lisans,Yüksek lisans, varsa Doktora)

- Transkript belgeleri (Lisans,Yüksek lisans, varsa Doktora)

- Yüksek lisans veya Doktora yaptığına ilişkin belge

- 2 adet fotoğraf

- Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi,

- Kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgesi (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi)

- Merkezi sınav (ALES) belgesi

- KPDS veya ÜDS puanını gösterir belge (aslı veya onaylı örneği) veya eşdeğerliliği kabul
edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olduklarını gösteren belge ile birlikte

- Ders aldığı üç öğretim üyesinden alacağı referans mektubu ve varsa bilimsel çalışmalarını kapsayan
dosya ile birlikte, BAŞVURULAR Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile yapılmalıdır.

Başvuru süresi duyuru başlama tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. (Süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Üniversitemizin ilana çıkılan birimine ulaşmış olması gerekmektedir.) İnternet aracılığı ile yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.4’lük sistemdeki notların 100’lük sisteme dönüştürülmesinde Yükseköğretim Kurulunun “4’lük Sistemin 100’lük Sisteme Dönüşüm Eşdeğerlilik Tablosu” esas alınacaktır.NOT: Öndeğerlendirme ve Değerlendirme sonuçları Üniversitemizin www.osmaniye.edu.tr internet adresinde ilan edilecek olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.