• Üniversite Adı ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 09.11.2010
 • Son Başvuru Tarihi 24.11.2010
 • Ön Değerlendirme Tarihi 29.11.2010
 • Giriş Sınav Tarihi 02.12.2010
 • Sonuç Açıklama Tarihi 07.12.2010
 • Kadro Derecesi 5

Gıda Mühendisliği Bölümü mezunu olmak ve Gıda Teknolojisi alanında Yükseklisans yapıyor olmak

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
DUYURU
Üniversitemize bağlı birimlere, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile bu Yönetmelikte değişiklik yapan 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yönetmelik”hükümleri uyarınca Araştırma Görevlisi alınacaktır.
Ön Değerlendirme sonuçlarının ilan tarihi: 29.11.2010
Giriş Sınav Tarihi : 02.12.2010
Sonuç Açıklama Tarihi : 07.12.2010
Genel şartlar
a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b) Araştırma Görevlileri için, ALES’den atama yapılacak programın lisans/önlisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alandan en az 70 puan almış olmak,
c) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak
d) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması,
Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuru için aranacak özel şartlar :
a) Yukarıda tüm unvanlar için belirtilmiş olan Genel Şartları taşımak.
b) Başvuru itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak,
Muafiyet
Doktorasını tamamlamış olanlar, 29/06/2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte Yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav; Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi kapsamında, Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile belirlenen araştırma görevlisi kontenjanlarına yapılacak başvurular ile meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularında ise yabancı dil şartı aranmaz.
Müracaatta İstenen Belgeler (Tüm Unvanlar İçin);
İlan edilen kadrolara başvurmak isteyen adaylar;
- Dilekçe,
- Özgeçmiş,
- Lisans Mezuniyet Belgesi,
- Lisans Transkript Belgesinin (mezun olduğu okuldan) onaylı sureti,
- ALES Belgesi (asıl veya sureti),
- Yabancı Dil Belgesi,
- 1 adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş),
- İlan edilen kadroya bağlı olarak yüksek lisans veya doktora belgesi örneği, (son 1 ay içerisinde alınmış olması.)
- Varsa yayınlanmış ya da yayınlanacak olan bilimsel çalışmaları,
-Nüfus cüzdan sureti.
Araştırma Görevlileri; Fakültelere 2547 sayılı Kanunun 33/a , Enstitülere 50/d maddeleri gereğince alınacaktır.
Başvuru Yeri ve Süresi:
Son başvuru tarihi 24.11.2010 Çarşamba günü mesai bitimidir.Müracaat edecek adayların ilgili Birimlere; Şahsen veya Posta ile müracaat etmeleri gerekmektedir. (Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyaları ile yapılan müracaatlar ve postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.) Sonuçlar Üniversitemiz Web adresinde yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
NOT:Giriş sınavının yeri ve saati ilgili Birimlerden öğrenilecektir.