+ Konuyu Cevapla
Bulunan 1 den 4 - Toplam 4

Danştay 8.dairesi mecbri izmet yükümlülüğü kalkmştr diyor ama anlayana

ÖYP Hakkında Genel Bilgiler Forumunda Danştay 8.dairesi mecbri izmet yükümlülüğü kalkmştr diyor ama anlayana Konusunu İncelemektesiniz

Dairesi Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi SEKİZİNCİ DAİRE 2007 5224 ...


 1. #1
  Doktora
  Üyelik Tarihi
  01-2011
  Mesaj
  282

  Danştay 8.dairesi mecbri izmet yükümlülüğü kalkmştr diyor ama anlayana

  Dairesi Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
  SEKİZİNCİ DAİRE 2007 5224 2006 4441 10/10/2007

  KARAR METNİ
  657 SAYILI YASA'NIN EK-35. MADDESİ UYARINCA, MECBURİ HİZMET YÜKÜMLÜLÜĞÜ KALDIRILMIŞ OLDUĞUNDAN; EĞİTİM AMACIYLA BAŞKA BİR ÜNİVERSİTEDE GÖREVLENDİRİLEN, ANCAK GİRMİŞ OLDUĞU YABANCI DİL SINAVINDA BAŞARISIZ OLMASI NEDENİYLE ESKİ GÖREV YERİNE DÖNEN DAVACIDAN, İMZALAMIŞ OLDUĞU KEFALET SENEDİ UYARINCA, ÖDENEN MAAŞLARIN İKİ KATI OLARAK İSTENİLMESİNDE, HUKUKA UYARLIK BULUNMADIĞI HK.<
  Temyiz İsteminde Bulunan : ?
  Vekilleri : Av. ?, Av. ?
  Karşı Taraf : Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü
  Vekili : Av. ...
  İstemin Özeti : Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde araştırma görevlisi iken doktora eğitimi amacıyla Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne gönderilen davacının, yabancı dil sınavında (ÜDS) başarısız olarak eski görev yerine dönmesi nedeniyle imzaladığı kefaletname uyarınca tarafına ödenen ve maaşlarının iki katı tutarında olan 28.514.950.000 liranın, hesaplanacak yasal faizi ile birlikte nakden ve en geç 7 gün içinde ödenmesine ilişkin Bütçe Daire Başkanlığının 24.6.2003 gün ve 276 sayılı işleminin iptali istemiyle açılan davada; her ne kadar mevzuatta doktora öğreniminde başarısız olan öğrencilere yönelik açık bir yaptırım öngörülmemiş ise de; idarelerin kamu yararı ve hizmet gereklerini gözetmek suretiyle bu yönde işlem tesis edebilmelerine engel bir durum olmadığı, doktora öğrenimini yabancı dil sınavında başarılı olamaması nedeniyle tamamlayamayan ve öğrenim yaptığı kurumdan kaydı silinerek, kadrosu davalı idareye iade edilen davacıdan, doktora öğrenimi süresince yapılan ödemelerin taahhüt ve kefalet senedinde öngörülen doğrultuda iki kat olarak istenilmesine ilişkin işlemde hukuka aykırılık görülmediği gerekçesiyle davayı reddeden Aydın 1. İdare Mahkemesinin 28.10.2005 gün ve E:2004/1115, K:2005/1154 sayılı kararının; mevzuatta eğitimini tamamlayamayanlara yapılan ödemelerin, iki katı olarak geri alınacağı şeklinde bir yaptırım öngörülmediği öne sürülerek, 2577 sayılı Yasanın 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istemidir.
  Savunmanın Özeti : İstemin reddi gerektiği savunulmaktadır.
  Danıştay Tetkik Hakimi Nihat KOÇAK'ın Düşüncesi : İstemin kabulü gerektiği düşünülmektedir.
  Danıştay Savcısı Hüseyin Ünal KARA'nın Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.
  Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmekted
  TÜRK MİLLETİ ADINA
  Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince işin gereği görüşüldü:
  Uyuşmazlık, Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde araştırma görevlisi iken doktora eğitimi amacıyla Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne gönderilen davacının, yabancı dil sınavında (ÜDS) başarısız olarak eski görev yerine dönmesi nedeniyle imzaladığı kefaletname uyarınca tarafına ödenen ve maaşlarının iki katı tutarında olan 28.514.950.000 liranın hesaplanacak yasal faizi ile birlikte nakden ve en geç 7 gün içinde ödenmesine ilişkin Adnan Menderes Üniversitesi Bütçe Daire Başkanlığının 24.6.2003 gün ve 276 sayılı işleminin iptali istemine ilişkindir.
  2547 sayılı Yükseköğretim Yasasının 2880 sayılı Yasayla değişik 35/3. maddesinde; "Yurt içi veya yurt dışında yetiştirilen öğretim elemanları, genel hükümlere göre bağlı oldukları yükseköğretim kurumlarında mecburi hizmetlerini yerine getirmek zorundadırlar. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyenlere, yükseköğretim kurumlarında görev verilmez. Özel kanunlarla getirilen mecburi hizmet çalışmaları bu hükmün dışındadır." kuralına yer verilmiştir. 3.05.1997 gün ve 22997 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, Bir Üniversite Adına Bir Diğer Üniversitede Lisansüstü Eğitim Gören Araştırma Görevlileri Hakkında Yönetmelik'in 4/4. maddesi ise, "Görevlendirme veya atama işleminden önce adaylardan, kendilerine kadrosu tahsis edilen üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünde 2547 sayılı Kanunun 35. maddesi şartları içinde lisansüstü eğitim-öğretim süresi (tatiller dahil) kadar mecburi hizmeti yerine getirmek zorunda bulunduklarına dair bir taahhüt ve kefalet senedi alınır. Bu senette, ilgili araştırma görevlilerinin lisansüstü eğitim-öğretimlerinin tamamlanmasından ne kadar süre sonra kadroyu tahsis eden üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne döneceğini belirten bir hüküm de yer alır." hükmünü içermektedir.
  2914 sayılı Yükseköğretim Personel Yasasının 20. maddesinin atıfta bulunduğu 657 sayılı Devlet Memurları Yasasına 01.08.1996 tarihinde 4160 sayılı Yasa ile eklenen "Yurt İçinde Okutulan Öğrencilerin Mecburi Hizmet Yükümlülüğü" başlıklı Ek-35. maddesiyle de; "Kamu kurum ve kuruluşları tarafından personel kanunları ve diğer özel kanunlarda yer alan hükümlere göre bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren okutulacak yeni öğrencilere mecburi hizmet yükümlülüğü getirilemez.
  Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte mecburi hizmet karşılığı okutulmakta olan öğrenciler, mezuniyetlerinden veya memuriyete atanmalarından sonra kurumlarından mecburi hizmet yükümlülüğünün kaldırılmasını talep edebilirler. Bu takdirde başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın, mecburi hizmet yükümlülüğü ve tazminat borçları (1.1.1995 tarihinden önce mecburi hizmet yükümlülüğünü ihlal edenlerin borçları dahil) ortadan kalkar.
  Yurtdışında okutulanlar ile Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından okutulanlar hakkında bu madde hükmü uygulanmaz." kuralı getirilmiştir.
  Bu durumda; 657 sayılı Devlet Memurları Yasasının Ek-35. maddesiyle getirilen yeni düzenlemeyle, kamu kurum ve kuruluşları tarafından yurt içinde okutulan öğrencilerle ilgili olarak 2547 sayılı Yasanın 35/3. maddesinin ve Bir Üniversite Adına Bir Diğer Üniversitede Lisansüstü Eğitim Gören Araştırma Görevlileri Hakkında Yönetmeliğin 4/4. maddesinin mecburi hizmet yükümlülüğü ve tazminat sorumluluğuna ilişkin hükümlerinin uygulanma olanağının kalmadığı anlaşılmış olup, davacıya 1998 yılında imzalatılan taahhütnameye dayanılarak, tazminat sorumluluğu kapsamında kendisine ödenen maaşların toplamı meblağın iki katı olarak istenilmesine ilişkin 24.6.2003 gün ve 276 sayılı işlemin iptal edilmesi gerekirken, aksi yönde verilen Mahkeme kararında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.
  Açıklanan nedenlerle, Aydın 1. İdare Mahkemesi kararının bozulmasına ve dosyanın yeniden bir karar verilmek üzere anılan Mahkemeye gönderilmesine 10.10.2007 gününde oybirliği ile karar verildi.
  (DAN-DER; SAYI: 117)
  BŞ/Aİ


  LİNK:http://www.danistay.gov.tr/kerisim/k...in&dokid=32731

 2. #2
  Asistan
  Üyelik Tarihi
  12-2010
  Mesaj
  101
  Bu paylaşım süperdi. Zaten bu iş mahkemelere kalırsa herkes bunu göstererek kurtulur umarım.

 3. #3
  Lisansüstü
  Üyelik Tarihi
  02-2011
  Mesaj
  37
  love_freedom hocam sizce bu hükümler Öyp liler içinde geçerli olurmu .ÖYP liler böyle kazanılmış davaları emsal gösterebilirlermi.Ayrıca yayınladığınız link içinde tşk ler

 4. #4
  Doktora
  Üyelik Tarihi
  01-2011
  Mesaj
  282
  avükat arkadaşmla görüştüm.evet emsal teşkil eder.ayrca senetleri imzalamşsanz bile senetlerin iptali için de dava açabilirsiniz.sonüçta senet kişilerin üzerinde psikolojik bir baski yapar.

Hızlı Cevap Hızlı Cevap

Lütfen Resimdeki Karakterlerin Aynısını Sırayla Kutunun İçine Yazınız.

Benzer Konular

 1. Öğretim Elemanlarının Mecburi Hizmet Yükümlülüğü
  Akademik Personel Atama Kriterleri ve Yönetmelikleri forum içinde, yazan Nazmi
  Cevap: 79
  Son Mesaj: 06-05-2018, 23:50
 2. Mecburi hizmet yükümlülüğü
  ÖYP 2011- Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Bölümü forum içinde, yazan rms
  Cevap: 12
  Son Mesaj: 21-10-2015, 15:44
 3. Atanğıdım Üniversite Görevlendirme Kalktı Artık Vermiyoruz Diyor. Zorla Master Yaptırmak İstiyor Derdimi Bir Dinleyin :)
  ÖYP 2011- Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Bölümü forum içinde, yazan Mr December
  Cevap: 23
  Son Mesaj: 26-08-2011, 14:32
 4. Cevap: 10
  Son Mesaj: 19-08-2011, 16:21

Mesaj Yetkileriniz

 • Yeni konu açmaya yetkiniz yok
 • Cevap yazmaya yetkiniz var
 • Eklenti yüklemeye yetkiniz yok
 • Mesajınızı düzeltmeye yetkiniz yok
 •  
Yukarı Git