Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen “Doçentlik başvurularında aranan asgari ölçütler” arasında, atama yapılırken idarelerin tercih nedeni olabilecek hususlara yer verilmesinin hukuka uygun olmadığına karar verildi.

Doçentlik Sınav Yönetmeliğinin “Doçentlik sınavı alanları” başlığını taşıyan 3. maddesinde; doçentlik sınavının, Üniversitelerarası Kurulca belirlenen ve Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından onaylanan alanlarda açılacağı; 4. maddesinin 3. bendinde, doçentlik unvanının iktisabı için aranan özgün bilimsel çalışmalara ilişkin asgari ölçütlerin, Üniversitelerarası Kurul tarafından her bir alan göz önünde bulundurulmak suretiyle belirleneceği …; bu ölçütlerin, en erken yayımı tarihini izleyen ikinci dönemde yapılacak olan doçentlik başvurularında dikkate alınacağı, kurala bağlanmıştır.

Bu çerçevede, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca 10.3.2010 günü yayımlanan, Ekim 2010 döneminden itibaren doçentlik başvurulan için geçerli olacak Asgari Ölçütler adı altında Doçentlik Başvurusu için 12 Temel Alan belirlenmişti. Bu temel alanlardan sadece Mühendislik Temel Alanı içerisindeki 23 Adet Mühendislik Bilim Alanından yalnızca 6 Bölüm için en az 6 ay olmak koşuluyla yurtdışında kendi alanı ile ilgili araştırma yapmış olmak koşulunu getirmişti. Diğer 17 adet Mühendislik Bilim Alanı için ise yurtdışında araştırma yapmış olmak koşulu getirilmemişti.

Ölçütler arasında, “Mühendislik Temel Alanında” yer alan 93 Nolu bu koşulun; eşitlik ilkesine ve normlar hiyerarşisine aykırı olduğu, objektif bir ayrıma dayanmadığı, sosyal devlet ve fırsat eşitliği ilkesini ortadan kaldırdığı işleri sürülerek dava açılmıştı.

Davaya bakan Danıştay 8. Dairesi, konuya ilişkin yaptığı değerlendirme neticesinde; “Üniversitelerarası Kurulun, her bir bilim disiplininin özelliklerini dikkate alarak özgün bilimsel yayın ve çalışma yapma koşulunu öngörebileceği açık olmakla birlikte; bunun objektif kriterlere dayanması ve fırsat eşitliğini zedelememesi gerektiği yadsınamaz. Aksinin kabuledilerek; atama yapılırken idarelerin tercih nedeni olabilecek koşulların doçentlik sınav başvurusu için asgari ölçüt olarak öngörülmesinin mümkün olmaması nedeniyle, dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.” diyerek söz konusu kriterin iptale karar verdi.

Söz konusu Karar için tıklayınız…

Kaynak:DOÇENT OLMAK İÇİN ARANAN BAZI KOŞULLAR İPTAL EDİLDİ | Akademik Personel