YÖK Denetleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. İlyas Doğan’ın, aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Etik Kurulu üyeliği görevini yürütmesi yargıya takıldı. Danıştay İdari İşler Kurulu, Prof. Doğan’ın 2 görevi aynı anda yürütmesinin hukuka aykırı olduğuna hükmetti.

PROF. Dr. İlyas Doğan’ın başı, çifte koltuk nedeniyle dertte. Danıştay’ın en üst karar organı olan İdari İşler Kurulu, Doğan’ın YÖK Denetleme Kurulu Başkanlığı görevini yürütürken, aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu Etik Kurulu Üyesi olmasını hukuka aykırı buldu. Kurul, ayrıca Doğan’ın dönemin TFF Başkanı Mehmet Ali Aydınlar’ın Mütevelli

Heyeti Başkanı olduğu Acıbadem Üniversitesi’ne ilişkin hazırladığı raporlarla menfaat sağladığını savunup yargılanmasını istedi. Oy birliğiyle alınan kararda, Doğan’ın yargılamasının Yargıtay’da ilgili ceza dairesinde yapılmasına, dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na gönderilmesine karar verildi. Taraflara tebliğ edilen 29 Mart tarihli kararda, Danıştay 1’inci Dairesi’nin 5 Şubat’ta Doğan hakkında men-i muhakeme (kovuşturmaya yer olmaması) kararı verdiği anımsatıldı. Bu karar incelendiğinde Prof. Doğan’a ‘2547 sayılı YÖK Kanunu’nun 8’inci maddesine aykırı olarak Doğan’ın denetimini yaptığı Acıbadem Üniversitesi’nin Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Ali Aydınlar’ın başkanlığını yaptığı Türkiye Futbol Federasyonu’nda Etik Kurulu Üyesi olarak görev almak ve menfaat sağlamak suretiyle görevini kötüye kullanmak’ suçunun isnat edildiği anımsatıldı. Kararda özetle şöyle denildi:

AÇIK HATA, ÜCRET ALDI

“Yükseköğretim Kanunu’nun 8’inci maddesinde, Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyelerinin, Bakanlar Kurulu ve Yükseköğretim Kurulu tarafından verilen istisnai geçici görevler dışında hiçbir kamu kuruluşu veya özel kuruluşta ücretli ve ücretsiz çalışamayacakları belirtilmiştir. Kanun istisnai veya geçici bir görevden değil, istisnai ve geçici olma özelliğini birlikte taşıyan görevden bahsetmektedir. Kural olarak Kurul Başkan ve üyelerinin başka görev almaları olanaklı değildir. TFF Etik Kurulu üyesi olarak görev yapan şüphelinin, Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığı görevinin gereklerine aykırı davrandığı sonucuna varılmıştır. Şüphelinin TFF Başkan ve Yönetim Kurulu tarafından TFF Etik Kurulu üyesi olarak atanmasından sonraki bir tarihte yetkisiz bir kurul olan Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından, istisnai geçici nitelikte bir görev olmayan Etik Kurul üyeliği görevine izin verilmesi, mevzuata aykırı olarak alınmış açık bir hata olup, bu durum belirtilen aykırı davranışa meşruluk kazandırmaktan uzaktır. TFF Yönetim Kurulu’nun her sezon başında belirleyeceği huzur hakkı verileceği hükmü uyarınca şüphelinin katıldığı olağan ve olağanüstü toplantılar başına ücret aldığı anlaşılmaktadır.

ÜNİVERSİTESİNİ DENETLEDİ

Şüpheliyi Etik Kurulu üyeliği için teklif etmek suretiyle atanmasını sağlayan dönemin TFF Başkanı Mehmet Ali Aydınlar’ın Mütevelli Heyeti Başkanı olduğu Acıbadem Üniversitesi’yle ilgili, Aydınlar’ın TFF Başkanı olduğu dönemde başlayan denetleme raporunun bizzat şüpheli tarafından düzenlendiği, böylece şüphelinin Etik Kurulu’na atanması sağlayan şahsın Aydınlar olduğu, üniversite hakkında Yüksek Denetleme Kurulu Başkanı sıfatıyla denetim ve inceleme yaparak raporlar tanzim ettiği, böylece tarafsızlığı ve düzenlediği raporların güvenilirliği konusunda şüphenin oluşmasına neden olunduğu, bu haliyle aldığı huzur hakkı ile düzenlediği raporlar nedeniyle kişilere haksız bir menfaat sağladığı sonucuna varılmıştır.”

30 günlük süre

İDARİ Yargılama Usulü Kanunu’nun, ‘Kararların sonuçları’ başlıklı 28’inci maddesinde, “Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak 30 günü geçemez. Ancak haciz veya ihtiyati haciz uygulamaları ile ilgili davalarda verilen kararlar hakkında bu kararların kesinleşmesinden sonra idarece işlem tesis edilir” hükmü yer alıyor. Karar 29 Mart’ta alınmasına rağmen, Doğan resmi internet sitesine göre hem YÖK hem de TFF’deki görevine halen devam ediyor.

Kaynak: Hürriyet