2012-2 ilk atama döneminde Teknoloji ve Tasarım Öğretmenliğine ataması yapılmış onlarca öğretmenin ataması Milli Eğitim Bakanlığınca 80 Sayılı Talim ve Terbiye Kurulu kararına göre atandığı Teknoloji ve Tasarım alanın mezun olduğu alana uygun olmadığı gerekçesi ile iptal edilmişti.

Bu durum sitemiz Öğretmenler Bölüm Sorumlusu Ahmet KANDEMİR tarafından ilk defa "Yeni atanan 100'lerce Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni görevden alındı" haberimizde gündeme getirilerek yapılan işlemin yürürlükteki mevzuata ve hukuka aykırılıgı "Bu öğretmenlerin 80 Sayılı Talim ve Terbiye Kurulu kararına göre atandığı alana mezun olduğu alanın uygun olmadığı gerekçesi ile görevden alınmaları hem 80 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Kararına ekli Esasların Geçici 4. maddesine hem de 2012-2 Öğretmenliğe Atama Ve Başvuru Kılavuzunun "Ç-Öğretmenliğe Atanmaya Kaynak Programlar" Bölümü "1.Yurt içi programlar" maddesi (1.2.-b) bendindeki açıklamalara aykırıdır." şeklinde açıklanmıştı.

Bu bilgiler ışıgında Türk Eğitim Sen Avukatı tarafından açılan ilk dava Mardin İdare Mahkemesinin 05.03.2013 tarih ve 2013/185E sayılı kararı ile güzel haber gelmiş ve bu atama işleminin yürütmesi durdurulmuştu.

Aynı dosyada mahkeme tarafından Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığından; Yürürlükteki Talim ve Terbiye Kurulu kararlarına göre, 2006-2007 öğretim yılından önce ilköğretim okullarında okutulan İş Eğitimi (İş ve Teknik Eğitimi) alanında öğretmen olabilmek için gerekli ve yeterli olan Resim-İş Öğretmenliği (İş Eğitimi Ana Sanat Dalı) programından mezun olanlar, 2006-2007 öğretim yılından sonra uygulamadan kaldırılan İş Eğitimi (İş ve Teknik Eğitimi) alanının yerine getirilen Teknoloji ve Tasarım Öğretmenliğine de atanabilmekte olup; davalı idarece, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Öğretmenliği Programı mezunu olan davacının Teknoloji ve Tasarım Öğretmenliğine atanmak için gerekli öğretim koşulunu taşımadığı, zira üniversitelerin "Resim-İş Öğretmenliği"nin ayrı, "Resim-İş Öğretmenliği (İş Eğitimi Ana Sanat Dalı)"nin ayrı bir bölüm olduğu savunulduğundan ve buna göre söz konusu iki programın eşdeğerliliği hususunda tereddüt hasıl olduğundan; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 43/b maddesinde yer verilen "Aynı meslek ve bilim dallarında, eğitim-öğretim yapan üniversitelerde, eğitim-öğretim, metod, kapsam, öğretim süresi ve yıl içindeki değerlendirme esasları bakımından eşdeğer olması ve öğrenimden sonra kazanılan unvanların aynı ve elde edilen hakların eşdeğer sayılması hususu Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine; öğretmen yetiştiren birimler için belirtilen esasların tespiti Millî Eğitim Bakanlığı ile de işbirliği yapılarak, Yükseköğretim Kurulunca düzenlenir. " hükmü uyarınca, eğitim-öğretim, metod, kapsam, öğretim süresi ve yıl içindeki değerlendirme esasları bakımından, " Resim-İş Öğretmenliği (İş Eğitimi Ana Sanat Dalı)" programı ile hâlen Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümünde bulunan "Resim-İş Öğretmenliği" programının eşdeğer olup olmadığının ve öğrenimden sonra kazanılan unvanların aynı ve elde edilen hakların eşdeğer sayılıp sayılamayacağı sorulmuştur.

YÖK tarafından verilen 20.06.2013 tarih ve 4201 sayılı yazı ile “… 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 43/b maddesi uyarınca, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığının görüşü de dikkate alınarak, Yükseköğretim Kurumları bünyesinde yer alan “Resim-iş Öğretmenliği(İş Eğitimi Anasanat Dalı)” ile eğitim-öğretim, metod, kapsam, öğretim süresi ve yıl içindeki değerlendirme esasları bakımından halen Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi bölümünde bulunan Resim-İş Öğretmenliği programının eşdeğere olduğuna ve öğrenimden sonra kazanılan unvanların aynı ve elde edilen hakların eşdeğer sayılabileceğine karar verilmiştir.” Denilmektedir.

Kaynak: Memurlar.Net