Aşağıdaki mahkeme kararı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Birinci Hukuk Müşavirliğinin internet sitesinden alınmıştır.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde yaşanan bir olayda, bir memur tapu harcı aldığı vatandaşa makbuz kesmediği için, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125/D-c kapsamında "Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak" kapsamında " 1 yıl kademe ilerlemesinin durdurulması" cezası almıştır.

Aynı memur başka bir disiplin soruşturmasında, muhtelif tarihlerde gönderilen ve gereğinin ifası için havalesi yapılan 82 adet haciz müzekkeresini zamanında yevmiye'ye almayarak uzun süre çekmecesinde tutması nedeniyle "uyarma" cezası ile cezalandırılmıştır.

Bu iki disiplin cezası ve müfettiş raporıda gösterilen, bir başka müdüriyete atanması yönünde Teklif ve öneri doğrultusunda, memurun yeri değiştirilmiştir. Yeri değiştirilen memur dava açmış ancak mahkeme davacı aleyhine karar vermiştir.

İŞTE MAHKEME KARARI

T.C.

ESKİŞEHİR

1. İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO: 2011/879

KARAR NO: 2012/352

DAVACI:

DAVALI: TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ- ANKARA

DAVANIN ÖZETİ: ............... İli ............... İlçe Tapu Müdürlüğünde bilgisayar işletmeni olarak görev yapan davacının, Eskişehir Tapu ve "Kadastro Bölge Müdürlüğü emrine atanmasına ilişkili 01.04.2011 Olur'lu Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü işleminin; memuriyet hayatı boyunca hiçbir soruşturma geçirmediği, çalışmakta olduğu yerde bir kamplaşma söz konusu olduğu, tapu müdürünün ifade verirken yanlı beyanlarda bulunduğu, tayin yapılırken çocuklarının eğitim durumunun dikkate alınmadığı, ayrıca bakmakla yükümlü olduğu yaşlı annesinin de sağlık sorunlarının bulunduğu, hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istenilmektedir.

SAVUNMANIN OZETI: Yapılan inceleme ve soruşturma sonucunda hazırlanan raporda getirilen teklif doğrultusunda davacının atama işleminin gerçekleştirildiği, ayrıca fiilleri karşılığı olarak davacıya 1 yıl kademe ilerlemesinin durdurulması ve kınama cezaları verildiği, davacı hakkında asliye ceza mahkemesinde dava açıldığı, kamu yararı ve hizmet gerekleri gözetilerek tesis edilen işlemin hukuka ve usule uygun olduğu belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Eskişehir 1. idare Mahkemesi'nce, dava dosyası incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

Dava; Balıkesir İli Edremit İlçe Tapu Müdürlüğünde bilgisayar işletmeni olarak görev yapan davacının, Eskişehir Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü emrine atanmasına ilişkin 01.04.2011 Olur'lu Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü işleminin iptali istemiyle açılmıştır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 76/1. maddesinde, "Kurumlar, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları bulundukları kadro derecelerine eşit veya 68. maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst, kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara naklen atayabilirler" hükmü yer almıştır.

Dava konusu işlemin tesis edildiği tarihte yürürlükte bulunan (20/06/2011 tarih ve 27970 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Atama Ve Yer Değiştirme Esaslarına ilişkin Yönetmeliğinin 20. Maddesi ile mülga olan) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Esaslarına Dair Yönetmeliğinin 4/d. maddesinde, Yer Değiştirme Suretiyle Atanmanın, Genel Müdürlük bünyesinde çalışan memurların, bu Yönetmelikte tespit edilen hizmet bölgelerine, belirli süreler dâhilinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 76 ncı maddesindeki esaslar çerçevesinde atanmasını ifade edeceği düzenlenmiştir.

Yukarıda anılan mevzuat hükümleriyle memurların naklen atanması konusunda idareye takdir yetkisi tanındığı açık olup, bu yetkinin ancak kamu yararı ve hizmet gerekleri göz ardı edilerek kullanıldığının kanıtlanması ya da idari yargı merciince saptanması halinde, sözü edilen bu durumun dava konusu idari işlemin sebep ve maksat yönlerinden hukukça aykırılığı nedeniyle iptalini gerektireceği yerleşmiş yargısal içtihatlarla kabul edilmiş bulunmaktadır.

Dava dosyası ile dava konusu işlemin dayanağı 17.01.2011 tarihli 22969/1 sayılı ön inceleme raporu, 17.1.2011 günlü 3 sayılı genel durum raporu 17.01.2011 günlü 2 sayılı disiplin soruşturma raporu ve eklerinin birlikte incelenmesinden; 22.11.2010 tarihine .... tarafından, kat irtifakı vasıflı taşınmazın kat mülkiyetine dönüştürülmesi ile ilgili olarak babasının gittiği tapu müdürlüğünde davacının 135 TL harç adı altında para istediği, babasının ise 140,00 TL para verdiği ancak makbuz kesmediği, sonrasında ise davacının kendisini aradığı ve görüşme talep ettiği, bu isteğinin reddedilmesi üzerine kendisini arayarak defalarca rahatsız ettiği hususları ile ilgili vermiş olduğu şikayet dilekçesine istinaden başlatılan soruşturma sonucunda düzenlenen ön inceleme raporu, genel durum raporu ve soruşturma raporunda, disiplin yönünden davacının 140,00-TL alması fiilinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125/D-c kapsamında "Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak" kapsamında kaldığı şeklinde değerlendirilerek "1 yıl kademe ilerlemesinin durdurulması" cezası ile cezalandırılması, ayrıca çeşitli icra müdürlüklerinden muhtelif tarihlerde gönderilen ve gereğinin ifası için davacıya havalesi yapılan 82 adet haciz müzekkeresini zamanında yevmiye ye almayarak uzun süre çekmecesinde tutması nedeniyle "uyarma" cezası ile tecziyesi; idari yönden de, bir başka müdüriyete atanması yönünde Teklif ve öneri getirildiği, söz konusu teklif doğrultusunda da, dava konusu 01.04.2011 Olur'lu Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü işlemi ile davacının Eskişehir Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü emrine atanması üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Uyuşmazlığa konu olayda; soruşturma raporunda davacıya isnat edilen hususlarla ilgili yapılan tespitler ile görev yaptığı birimdeki çalışmaları sırasında işlediği fiillerden dolayı "uyarma" ve "1 yıl kademe ilerlemesinin durdurulması" disiplin cezalarıyla tecziye edildiği hususları dikkate alındığında; bulunduğu yerde verimli bir şekilde çalışma imkânı kalmadığı anlaşılan davacının soruşturma raporunda getirilen teklif doğrultusunda hizmet bölgesi dışında Eskişehir iline atanması yönündeki dava konusu işlemin, bu konudaki idareye tanınan takdir yetkisi çerçevesinde ve kamu yararı ile hizmet gereklerinin gözetilmek suretiyle tesis edildiği sonucuna ulaşıldığından, söz konusu işlemde hukuka aykırılık görülmemiştir.

Öte yandan, her ne kadar davacı tarafından, "kademe ilerlemesinin durdurulması" cezasına konu fiili ile ilgili olarak Edremit 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 12.1.2012 günlü E:2011/124, K:2012/27 sayılı kararı ile beraat ettiği, işlemin dayanağının kalmadığı ileri sürülmekte ise de, gerek disiplin cezasına konu fiilin tek başına dava konusu atama işlemine esas alınmadığı, gerekse de davacının görev yaptığı yerde çalışma imkânının (davacı tarafından dava dilekçesinde belirtildiği üzere çalıştığı yerde kamplaşma olduğu yönündeki beyanı) kalmadığı hususu dikkate alındığında, davacının anılan iddiası yerinde görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, davanın reddine, aşağıda dökümü yapılan 120,70-TL yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına, 659^sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6. ve 14. maddeleri ile karar verildiği tarihte yürürlükte olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 600,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı idareye verilmesine, posta ücreti avansından artan miktarın kararın kesinleşmesini müteakip davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen 30 gün içerisinde Danıştay'da temyiz yolu açık olmak üzere, 09.05.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak: Tapu Kadastro Gnl. Md.