Bulunan 1 den 2 - Toplam 2

İzinler Konusunda, Amir Ve Memurların Bilmesi Gerekenler

Genel Güncel Olaylar Forumunda İzinler Konusunda, Amir Ve Memurların Bilmesi Gerekenler Konusunu İncelemektesiniz

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının İzin yönergesi 30 Ocak 2013 tarihi itibariyle yürürlüğe konulmuştur. Yönergenin ...


 1. #1
  Ordinaryüs Profesör Doktor
  Üyelik Tarihi
  05-2011
  Nerden
  Ankara, Turkey, Turkey
  Mesaj
  6.376

  İzinler Konusunda, Amir Ve Memurların Bilmesi Gerekenler

  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının İzin yönergesi 30 Ocak 2013 tarihi itibariyle yürürlüğe konulmuştur.

  Yönergenin tam metni aşağıda yer almaktadır. Yönergede yer alan kırmızı bölümler, memurlar.net'in değerlendirmelerini içermektedir.

  T C
  BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
  Personel Dairesi Başkanlığı

  Sayı : 27307712798E62 - 915.03.03 30.01.2013

  Konu : İzin Genelgesi
  GENELGE ( 2013/3 )
  İlgi : 15.10.2010 tarihli ve 2010/11 No’lu Genelge

  Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 102 ve 103 üncü maddelerinde yıllık izin, 6111 sayılı Kanunla değişik 104 üncü maddesinde mazeret izni, 105 inci maddesinde hastalık ve refakat izni, 108 inci maddesinde ise aylıksız izne ilişkin hükümler yer almaktadır.

  Bakanlık personeline söz konusu izinlerin verilmesi ve kullanılmasına ilişkin usul ve esaslar aşağıda belirtilmiş olup, konuya ilişkin ilgide kayıtlı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

  Merkez teşkilatı birimlerinde görev yapan personele, Bakanlık İmza Yetkilileri Yönergesi ile belirlenen amirler, İl Müdürlüklerinde görev yapan personelden; İl Müdürüne, Vali veya yetki vereceği Vali Yardımcısı, diğer unvanlarda görev yapan personele ise İl Müdürü veya yetki vereceği Şube Müdürü izin vermeye yetkilidir.

  A)YILLIK İZİNLER

  1) Hizmet süresinin tespitinde hangi statüde olursa olsun sadece kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet süreleri (ücretsiz izin süreleri hariç), Yasama Organı üyeliğinde, Kanunla kurulan fonlarda, muvazzaf askerlikte ve okul devresi dahil yedek subaylıkta geçirilen sürelerinin dikkate alınması, (Burada yer alan açıklama 154 Seri Nolu Devlet Memurları Kanunu Tebliği ile uyumludur)

  2) İstifaen görevinden ayrılanlar, görevden çekilmiş sayılanlar ve ücretsiz izne ayrılanlardan, yeniden memuriyet görevine başlayanlara; en az bir yıl hizmet süresinin olması ve talepleri halinde göreve başladıkları yıla ait yıllık izninin verilmesi, (Bu husus, uygulama esas görüşler veren DPB Mütalaarıyla uyumludur. Örnek görüş için tıklayın. İstifa sonrası dönen memurun iznine dair memurlar.net görüşü için tıklayınız.)

  3) Yıllık iznini bulundukları il hudutları dışında geçirmek isteyen memurlara, zorunlu hallerde yıllık izne gidiş ve izinden dönüş için yıllık izin süresine eklenmesi öngörülen en fazla dört günlük yol izninin, fiilen yolda geçen süreler ve dilekçelerinde belirtilen adresler dikkate alınarak yılda bir defaya mahsus olmak üzere kullandırılması, (Memur 30 günlük iznini yılda iki parça halinde kullanabilir. Yol izni verilmesi hakkının yılda bir defa olarak sınırlandırılmasının mevzuata uygun olmadığını düşünüyoruz. Zira, Kanun ve yönetmelikte bu yönde bir sınır bulunmamaktadır. Diğer taraftan yıllık iznin memuriyet mahallinde kullanılması halinde yol izni verilmemesinin hukuka ve hakkaniyete uygun olduğunu değerlendirmekteyiz. Yol iznine dair memurlar.net görüşü için tıklayınız.)

  4) Cari yıl ile bir önceki yıla ait izinlerin, içinde bulunulan yılda kullanılmaması halinde cari yıl iznine tekabül eden kısmının müteakip yıla aktarılması, yıl içinde kullanılan izinlerin öncelikle bir önceki yıldan aktarılan izin sürelerinden mahsup edilmesi, (Düzenleme doğru olmakla birlikte düzenlemenin kullanılan iznin öncelikle cari yıldan önceki yılın izninden kullandırılır şeklinde olması halinde daha anlaşılır olacağı değerlendirilmektedir. 140 Seri Nolu Devlet Memurları Kanunu Tebliğinin 4, 5 ve 6 nolu bölümüne bakılabilir.)

  5) Yıllık izin kullanmakta iken hastalık nedeniyle rapor verilmesi durumunda;

  a) Hastalık izin süresinin, yıllık iznin bittiği tarihten önce sona ermesi halinde, kalan yıllık iznin kullanılmaya devam edilmesi,
  b) Hastalık izin süresinin, yıllık izin süresinin kalan kısmından daha fazla olması hâlinde, hastalık izninin bitimini müteakiben göreve başlanılması,
  c) Hastalık izni ile yıllık izin süresinin aynı tarihte sona ermesi hâlinde, izin sürelerinin sona erdiği tarihte göreve başlanılması,
  d) Hastalık izni sebebiyle kullanılamayan yıllık izinlerin, 657 sayılı Kanunun 103 üncü maddesine göre daha sonra uygun görülecek bir tarihte kullandırılması, (Bu bölümdeki düzenlemeler Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları İle Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 8. maddesinde yer alan hükümler ile aynı doğrultudadır.)

  B) HASTALIK İZİNLERİ

  1) Sağlık kurumlarına başvurulacağı zaman (acil durumlar hariç) izin vermeye yetkili amire bilgi verilmesi, (Yönetmelikte bu tür bir düzenleme mevcut değil... Hizmet gerekleri açısından bu yönde bir uygulama getirildiği düşünülmektedir)

  2)“Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak düzenlenen hastalık raporlarının aslının veya bir örneğinin en geç raporun düzenlendiği günü takip eden günün mesai saati bitimine kadar elektronik ortamda veya uygun yollarla bağlı olunan disiplin amirine intikal ettirilmesi, örneği gönderilmiş ise rapor süresi sonunda raporun aslının teslim edilmesi, hastalık raporlarının izin vermeye yetkili amirlerin onayı ile hastalık iznine çevrilmesi, (Yönetmeliğin 7. maddesinin 3. fıkrası ile uyumludur)

  3) Yıllık iznini yurtdışında geçiren memurların aldıkları hastalık raporlarının, ilgili ülkenin mevzuatına uygun olduğunun dış temsilciliklere onaylatılarak en geç izin bitim tarihinde izin vermeye yetkili amirlere iletilmesi, (Yönetmeliğin 7. maddesinde yer alan hükümler ile uyumludur)

  4) Anılan Yönetmelikle belirlenen usûl ve esaslara uyulmaksızın düzenlenen hastalık raporlarına dayanılarak hastalık izni verilmemesi, hastalık raporlarının bu Yönetmelik ile tespit edilen usûl ve esaslara uygun olmaması hâlinde bu durumun memura yazılı olarak bildirilmesi, bildirim üzerine memurun bildirimin yapıldığı günü takip eden gün göreve başlaması, bildirim yapıldığı hâlde görevlerine başlamayan memurların izinsiz ve özürsüz olarak görevlerini terk etmiş sayılarak haklarında 657 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uyarınca işlem yapılması, (Yönetmeliğin 7. maddesinin 5. fıkrası ile uyumludur)

  5) Hastalık izni verilebilmesi için hastalık raporlarının, geçici görev ve kanunî izinlerin kullanılması durumu ile acil vakalar hariç, memuriyet mahallindeki veya hastanın sevkinin yapıldığı sağlık hizmeti sunucularından alınması, hastalık raporlarının fenne aykırı olduğu konusunda tereddüt bulunması hâlinde, memur hastalık izni kullanıyor sayılmakla birlikte Sağlık Bakanlığınca belirlenen ve memurun bulunduğu yere yakın bir hakem hastaneye sevk edilerek sonucuna göre işlem yapılması, (Yönetmeliğin 7. maddesinin 6 ve 7. fıkrası ile uyumludur)

  6) Bir takvim yılı içinde tek hekim tarafından verilecek raporların toplamının kırk günü geçmemesi, bu süreyi geçen hastalık raporlarının sağlık kurulunca verilmesi, tek hekimlerin değişik tarihlerde düzenledikleri hastalık raporlarında gösterdikleri zorunluluk üzerine yıl içinde toplam kırk gün hastalık izni kullanan memurların, o yıl içinde bu süreyi aşacak şekilde tek hekimlerden aldıkları ilk ve müteakip raporların geçerli sayılabilmesi için bunların resmî sağlık kurullarınca onaylanması, resmî sağlık kurullarınca onaylanmayan raporların geçersiz sayılması ve görevine başlaması istenildiği halde göreve başlamayanlar hakkında 657 sayılı Kanunun 125 ve 94 üncü maddesi hükümleri uyarınca işlem yapılması, (Yönetmeliğin 6. maddesinde yer alan hükümler ile uyumludur)

  7) Aile hekimi ve kurum tabiplerinin vereceği raporların da tek hekim raporu niteliğinde değerlendirilmesi, (Yönetmeliğin 6. maddesinin 7. fıkrasında yer alan hükümler ile uyumludur)

  8) Geçici görev veya vekâlet sebebiyle diğer kurumlarda görevli memurlara görev yaptıkları kurumların izin vermeye yetkili amirlerince, yurtdışında geçici görevli memurlara ise misyon şeflerince hastalık izni verilmesi, (Yönetmeliğin 7. maddesinin 4. fıkrası ile uyumludur)

  C) REFAKAT İZNİ

  1) Refakat izni verilebilmesi için memurun;

  a) Bakmakla yükümlü olduğu ana, baba, eş ve çocuklarından birinin,
  b) Bakmakla yükümlü olmamakla birlikte refakat edilmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocuklarıyla kardeşlerinden birinin, ağır bir kaza geçirdiğinin veya tedavisi uzun süren bir hastalığı bulunduğunun sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi halinde üç aya kadar refakat izni verilmesi,
  2) Gerekli görülmesi hâlinde üç aylık sürenin aynı koşullarda bir katına kadar uzatılması,

  3) İzin süresi içinde refakati gerektiren durumun ortadan kalkması hâlinde ilgili memurun refakat izninin bitmesini beklemeksizin görevine başlaması, bu durumda veya izin süresinin bitiminde, göreve başlamayan memurların izinsiz ve özürsüz olarak görevlerini terk etmiş sayılarak haklarında 657 sayılı Kanun ve özel kanunların ilgili hükümlerine göre işlem yapılması,

  (Yönetmeliğin 10. maddesinde yer alan hükümler ile uyumludur)

  D) MAZERET İZNİ

  1) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 104 üncü maddesi ile öngörülen mazeret izinlerinin, ilgili personelin talebi üzerine izin vermeye yetkili amirlerce anılan madde hükümleri çerçevesinde kullandırılması, (657 sayılı Kanunun 104. maddesinde yer alan düzenleme ile uyumludur.)

  2) Doğum sebebiyle verilecek; analık izni, süt izni ve aylıksız izinlerin, 15 Nisan 2011 tarihli, 27906 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (2) Seri No’lu Kamu Personeli Tebliği hükümleri çerçevesinde verilip uygulanması,

  3) Memura, eşinin doğum yapması halinde isteği üzerine on gün babalık izni verilmesi,

  4) Memura, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi halinde isteği üzerine yedi gün izin verilmesi,

  5) Memura, çocuğunun, eşinin, kendisinin veya eşinin ana, baba veya kardeşinin ölümü halinde isteği üzerine yedi gün izin verilmesi,

  6) Yukarıda belirtilen haller dışında 657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesinin (C) bendinde belirtilen ve yıllık izni bulunmayan memurlara (en az bir yıl hizmeti bulunan aday memurlar dahil) verilebilecek on günlük mazeret izninin, merkezde İmza Yetkilileri Yönergesinde belirtilen amirler, illerde valiler tarafından birim amirinin muvafakati ile yıl içinde bir defada veya parçalar halinde verilmesi, zaruret halinde aynı usulle on gün daha verilebilecek mazeret izninin ise ertesi yıla ait yıllık izinden düşülmesi ve söz konusu izinlerin mazeretin ortaya çıktığı tarihlerde kullandırılması,

  (Bu bölümde yer alan açıklamalar mevzuat ile uyumludur)

  E) AYLIKSIZ İZİNLER

  1) Memurlara 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 108 inci maddesi uyarınca verilecek aylıksız izinlerin anılan madde hükümleri çerçevesinde kullandırılması,

  2) Aylıksız izin taleplerinin ilgili birimlerce Personel Dairesi Başkanlığına intikal ettirilmesi ve söz konusu izin taleplerinin anılan Başkanlıkça Bakanlık İmza Yetkileri Yönergesinde belirtilen amirlere sunularak sonuçlandırılması,

  (Bu bölümde yer alan açıklamalar mevzuat ile uyumludur)

  F) İZİNLERİN KULLANIMINA İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR

  1) Bakanlık personeli hakkında ön inceleme, inceleme ve soruşturma ya da Bakanlık birimlerinde teftiş ve denetim başlatılması halinde bu süre içerisinde hastalık, doğum vb. zorunlu haller hariç ilgili personele izin kullandırılmaması, (Kurum içi yönergeyle, mevzuatın açık bıraktığı bir husus düzenlenmektedir. Hizmet gerekleri bağlamında düzenleme uygundur)

  2) Yıllık, hastalık, refakat, mazeret veya aylıksız izin kullanacak personelin izin adres ve irtibat bilgilerinin dilekçesinde açıkça belirtilmesi, (Kurum içi yönergeyle, mevzuatın açık bıraktığı bir husus düzenlenmektedir. Hizmet gerekleri bağlamında düzenleme uygundur)

  3) İhtiyaç üzerine verilecek bir tam günlük izinlerin, yıllık izinden mahsup edilmesi, (Bu fıkrada Kanunda tanımlanmamış olan "tam günlük izinden" bahsedilmektedir. Mevzuatımızda böyle bir düzenleme yoktur. İzin mazeret izni ise bu çerçeve de kullanılması yok "yıllık izin" ise o çerçevede kullanılması gerekir. Mazeret olarak verilen izinlerin yıllık izinden düşülemeyeceğine dair memurlar.net görüşü için tıklayınız.)

  4) Askere sevk edilenlerin ücretsiz izin talepleri hariç olmak üzere diğer izin talepleri izin vermeye yetkili amirlerce onaylanmadığı sürece ilgili memurun izne ayrılmaması, (Sözkonusu bu fıkradaki düzenleme kısmi olarak doğrudur. Aylıksız izinlerde idarenin takdirinde olan ve olmayan aylıksız izinler bulunmaktadır. İdarenin takdirinde olmayan aylıksız izinde iznin başlayacağı gün itibariyle ayrılmak mümkün olmalıdır. Onay beklemeye gerek yoktur.)

  5) Bakanlık merkez teşkilatı personeli ile İl Müdürlerinin Bakanlığımız İmza Yetkileri Yönergesinde belirtilen makamlarca, taşra teşkilatındaki diğer personelin ise Valilik Makamınca uygun görülmesi halinde izinlerini yurtdışında kullanabilmeleri, (MEB izin yönergesinin 43. maddesinde yer alan hüküm doğrultusunda, daha az bürokrasiye yol açacak şekilde düzenleme yapabilirdi. Yurtdışına gidecek bir taşra memuruna izin vermek Valinin işi olmamalıdır)

  6) Bakanlık personelinin kullandıkları izinlere ilişkin kayıtların hatasız bir şekilde tutulabilmesi için yıl içerisinde kullanılan izinlere ilişkin bilgilerin birimleri tarafından sanayi.net Personel Bilgi Sistemine girilmesi ve ekli tablo kullanılmak suretiyle her yıl 31 Ocak tarihine kadar Bakanlığımız Personel Dairesi Başkanlığına bildirilmesi, ayrıca, izinlere ilişkin belgelerin personelin birimlerdeki dosyalarında muhafaza edilmesi, (Kurum içi yönergeyle, mevzuatın açık bıraktığı bir husus düzenlenmektedir. Hizmet gerekleri bağlamında düzenleme uygundur)

  7) Başka kurum veya birimlere atananlar için düzenlenen maaş nakil ilmuhaberinde, ilgili personelin görevinden ayrıldığı tarih itibariyle kalan yıllık izin durumunun mutlaka belirtilmesi, (Kurum içi yönergeyle, mevzuatın açık bıraktığı bir husus düzenlenmektedir. Hizmet gerekleri bağlamında düzenleme uygundur)

  Hususlarında gereken dikkat ve özenin gösterilmesini rica ederim.

  Nihat ERGÜN
  Bakan

  KAYNAK: Memurlar.Net

 2. #2
  Ordinaryüs Profesör Doktor
  Üyelik Tarihi
  05-2011
  Nerden
  Ankara, Turkey, Turkey
  Mesaj
  6.376
  Arkadaşlar Ailevi sebepler ile Mazeret izini kullanırken İdare ile sorun yaşayanlar var mı? Varsa nasıl bu sorunu aştınız?

Benzer Konular

 1. Memurların Suça Karışma Oranı Yüzde 80 Arttı
  Genel Güncel Olaylar forum içinde, yazan aDNA
  Cevap: 0
  Son Mesaj: 25-05-2013, 09:35
 2. Memurların Ek Ödemeleri Artıyor
  Genel Güncel Olaylar forum içinde, yazan aDNA
  Cevap: 3
  Son Mesaj: 05-05-2013, 17:48
 3. Memurların Atılmaları Zorlaşacak
  Genel Güncel Olaylar forum içinde, yazan aDNA
  Cevap: 0
  Son Mesaj: 05-03-2013, 23:46
 4. Memurların Fazla Mesai Ücreti için Çalışma Yapılacak
  Genel Güncel Olaylar forum içinde, yazan aDNA
  Cevap: 2
  Son Mesaj: 01-03-2013, 00:00
 5. Bakanlık:''Memurların İş Güvencesinin Kalkacağı Yalan''
  Genel Güncel Olaylar forum içinde, yazan aDNA
  Cevap: 0
  Son Mesaj: 15-02-2013, 18:54

Bu Konu için Etiketler

Mesaj Yetkileriniz

 • Yeni konu açmaya yetkiniz yok
 • Cevap yazmaya yetkiniz yok
 • Eklenti yüklemeye yetkiniz yok
 • Mesajınızı düzeltmeye yetkiniz yok
 •  
Yukarı Git