Memurların bazen konuyu bilmemeleri bazen de konunun karışıklığı nedeniyle aile yardımı ödeneğindeki hata ve eksiklikler gözden kaçabilmektedir. Bu yazımızda aile yardımıyla ilgili özellikli durumlar ve parasal tutardan bahsedilecektir. Memurların mutlaka bordrolarına bakarak ödenen tutarları incelemelerini öneririz.

Aile yardımı ödeneğinin kanuni dayanağı

657 sayılı Kanunun 202 nci maddesine gre; Evli bulunan Devlet memurlarına aile yardımı ödeneği verileceği düzenlenmiştir. Bu yardım, memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için 2.134, çocuklarından her biri için de 250 gösterge rakamının (72 nci ay dahil olmak üzere 0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için bir kat artırımlı) aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar üzerinden ödenmektedir ve bu ödemeden hiçbir kesinti yapılmamaktadır.

2013 yılının ilk yarısında aile yardımı ve çocuk yardımı ödeneğinin parasal tutarı

Eş için ödenecek yardım tutarı; 2.134 x 0,073837 = 157,57 TL

Her bir çocuk için; 250 x 0,073837 = 18,46 TL

Çocuk 0-6 yaş grubunda ise; 500 x 0,073837 = 36,9 TL

Ayrıca, Sayıştay kararına göre memurun ücretsiz izinli olduğu dönemde kadro ile ilgisi devam etmekte olduğundan ve bu süre içinde aylık ödenmediğinden, memur olan diğer eşe aile yardımı ödenmesi mümkündür.

Eşleri işsizlik ödeneği alanların aile yardımı ödeneği karşısındaki durumu

Menfaat karşılığı çalışmayan, işsiz olan ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu gereğince işsizlik ödeneği alan kişilerin bir sosyal güvenlik kurumundan aylık almasından söz edilemeyeceği için aile yardımı ödeneğinin ödenebileceğini düşünüyorum.

25 yaşını doldurmayıp da askerde olan çocuklar için aile yardımı ödeneği verilir mi?

Devlet memuru olarak çalışıyorum ve 22 yaşındaki çocuğum askere gitti. Bu çocuktan dolayı aile yardımı ödeneği alabilir miyim?

657 sayılı Kanunun Aile yardımı ödeneğini düzenleyen 202'nci maddesinde yer alan hükümler ile, 206 ncı maddesinde yer alan;' Aşağıdaki hallerde çocuklar için aile yardımı ödeneği verilmez:

1. Evlenen çocuklar.

2. 25 yaşını dolduran çocuklar (25 yaşını bitirdiği halde evlenmemiş kız çocukları ile çalışamayacak derecede malullükleri resmi sağlık kurulu raporu ile tespit edilenler için süresiz olarak ödeneğin verilmesine devam olunur.)

3. Kendileri hesabına ticaret yapan veya gerçek veya tüzel kişiler yanında her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışan çocuklar (Öğrenim yapmakta iken tatil devresinde çalışanlar hariç).

4. Burs alan veya Devletçe okutulan çocuklar.'hükümleri birlikte değerlendirildiğinde;

25 yaşını doldurmayan çocukları askere giden memura aile yardımı ödeneği verilmesini engelleyen bir husus bulunmamaktadır. Ayrıca, bu konuyla ilgili olarak Maliye Bakanlığının 17.4.2010 tarihli yazısıda aynı mahiyettedir.

Ayrıca, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı gereğince burs alan veya devletçe okutulan çocuklar için de aile yardımı ödeneği verilmektedir.

Yetim aylığı alan çocuklara aile yardımı ödeneği verilir mi?

Memur olan eşimin vefat etmesi nedeniyle çocuklarım yetim aylığı almaktadır. Çocuklarımdan dolayı çocuk yardımı almam mümkün müdür?

657 sayılı Kanunun 202 ve 206 ncı maddelerinde hangi hallerde çocuk yardımı alınacağı ve bu ödemenin kesileceği açıkça belirtilmiştir. Çocuklar için ödenen çocuk yardımının kesileceği haller arasında yetim aylığı almamak diye bir şarta yer verilmemiştir. Bu nedenle yetim aylığı alan çocuklar için çocuk yardımı ödenecektir.

Emekli maaşları il müdüründen il müdürüne değişir mi?

Emekli maaşlarını etkileyen en önemli unsurlar ek gösterge ve makam tazminatıdır. İl idare kurulu üyesi bakanlık il müdürlerinin ek göstergeleri 3600 iken Ankara, İstanbul ve İzmir dışındaki illerin diğer il müdürlerinin ek göstergesi 3000 dir. Örnek vermek gerekirse, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Bursa İl Müdürlüğüne atanan il müdürünün ek göstergesi 3000 iken, Milli Eğitim Bakanlığı Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan il müdürünün ek göstergesi 3600 dir.

Ayrıca, istisnalar dışında il idare kurulu üyesi olmayan il müdürlerinin makam tazminatı ödemesi de yoktur. Bu nedenlerden dolayı emekli maaşları il müdüründen il müdürüne ciddi tutarda değişmektedir. 2013 yılında makam tazminatı olan ve ek göstergesi 3600 olan 30 yıllık il müdürü 2.539 TL emekli maaşı alırken, 3000 ek göstergeli ve makam tazminatı olmayan il müdürü ise 1.537 TL emekli maaşı almaktadır. Aynı işi yapanların hem görev aylığı açısından hem de emekli aylığı açısından aynı durumda olmalarının doğru olacağını ve bu farkın düzeltilmesinin uygun olacağını düşünüyoruz.


Kaynak: Yeni Şafak