Maaş artışı için yüksek lisans mı yapmalı, yeni bir lisans mı okumalı?

ÜST ÖĞRENİM GÖRMEK İSTEYEN MEMUR ARKADAŞIMIZIN SORUSU

….da Elektrik Teknisyeni kadrosunda görev yapmaktayım. 2 yıllık ELEKTRİK TEKNİKERLİĞİ ve 4 yıllık AÖF İKTİSAT mezunuyum. Kuruma 2001 girişliyim ve 4/2 derece-kademedeyim. Daha üst eğitim okumak istiyorum ancak; gereksiz yere okumamak ve vereceğiniz cevaba istinaden hareket etmek için, aşağıda belirttiğim bölümlerin hangisini bitirirsem maddi olarak ne kadar katkı sağlar öğrenmek istiyorum.

1-Mezunu olduğum 4 yıllık iktisat bölümünün üzerine, YÜKSEK LİSANS yapmak,
2-Mezunu olduğum 2 yıllık elektrik bölümünün üzerine, dikey geçiş sınavı ile, 4 yıllık ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ bölümü okumak,
3-Yine mezunu olduğum 2 yıllık elektrik bölümünün üzerine dikey geçiş sınavı ile, Elektrik Mühendisliği dışındaki, YÖK’ün Elektrik bölümünden dikey geçişe izin verdiği 4 yıllık, FİZİK, KONTROL MÜHENDİSLİĞİ, ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ, ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ, ELEKTRONİK HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ, METEOROLOJİ MÜHENDİSLİĞİ, UÇAK ELEKTRİK ELEKTRONİĞİ bölümlerinden herhangi birini okumak.

Yukarıdaki üç maddede belirttiğim bölümlerin, maaşıma katkısının ne olacağının, tek tek öğrenmek için sizi rahatsız ettim. Sizce hangisine yönelirsem benim için daha iyi olur. Teşekkür eder saygılar sunarım.

CEVAPLAR

657'DE YER ALAN DERECE VE KADEME İNTİBAK HÜKMÜ

Bir üst öğrenimin bitirilmesi halinde yeni derece ve kademenin nasıl tespit edileceği, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 36 maddesinin ortak hükümler bölümünün (A) bendinin 12 fıkrasının d alt bendinde düzenlenmiştir. İlgili hüküm şu şekildedir:

"Memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak (87 nci maddeye tabi kurumlarda çalışanlar dahil) üst öğrenimi bitirenler, aynı üst öğrenimi tahsile ara vermeden başlayan ve normal süresi içinde bitirdikten sonra memuriyete giren emsallerinin ulaştıkları derece ve kademeyi aşmamak kaydıyla, bitirdikleri üst öğrenimin giriş derece ve kademesine memuriyette geçirdikleri başarılı hizmet sürelerinin tamamı her yıl bir kademe her üç yıl bir derece hesabıyla ilave edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademeye yükseltilirler."

Bu hükme göre, bir üst öğrenimi bitirenin derece ve kademe intibakı yapılmaktadır. İntibak yapılmasının şartı, "memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak bir üst öğrenimi bitirmek" olarak belirlenmiştir.

ÜST ÖĞRENİM NE DEMEKTİR?

Yukarıdaki ifadelerde geçen üst öğrenim ibaresinden ne anlaşılması gerektiği, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun "tanımlar" başlıklı 3 üncü maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddede, yüksek öğretim kademeleri; ön lisans, lisans ve lisans üstü öğretim olarak tanımlanmış bulunmaktadır.

Lisans üzerine Teknik olan bir meslek yüksek okulu bitirmeniz halinde tekniker unvanlı kadrolara atanma hakkını elde edebileceğiniz gibi 657 sayılı Kanunda teknik meslek yüksek okulu eğitimi görmüş olanlar için sonradan uygulanabilecek hükümler de bulunmaktadır.

ÜST ÖĞRENİM, MAAŞ UNSURLARINDAN EN ÇOK ZAM VE TAZMİNATLARI ETKİLER

SADECE TEKNİK VE SAĞLIK HİZMETLERİ İÇİN ÖZEL DÜZENLEME VAR

Zam ve tazminatlar, 17/4/2006 tarih ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar"da belirlenmiştir. Tıklayınız.

Bu kararnamenin, "Bazı özel durumlara ilişkin esaslar" başlıklı 4 üncü maddesini (e) bendi şu şekildedir:

"Kurumların teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarına ait kadrolarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirenlere, cetvellerde ayrıca belirtilen istisnai durumlar hariç olmak üzere, kariyerleri (mesleki üst öğrenimleri) esas alınarak zam ve tazminat ödenir. Kadroları teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarından bir kadroya atanılamayacak herhangi bir üst öğrenimi bitirenlere ise bitirdikleri üst öğrenimden dolayı zam ve tazminat ödenmez."

Sözkonusu bu hükme göre;
1- Teknik ve sağlık hizmetleri sınıfında olmak,
2- Bulundukları hizmet sınıfına atanabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirmek gerekmektedir.

MESLEKİ ÜST ÖĞRENİM NE DEMEKTİR?

Zam ve tazminat kararnamesini açıklamak üzere "Zam ve Tazminatlara İlişkin 160 Seri Nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği" çıkarılmıştır. Tıklayınız.

Anılan 160 sayılı Tebliğin 3 üncü maddesinde “Kararın 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde de belirtildiği üzere, kadroları teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarında bulunan personelden, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirerek, diploma veya çıkış belgelerini kurumlarına ibraz edenlere, intibak işlemlerinin yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, belgelerin kuruma ibrazını takip eden ay başından geçerli olmak üzere, ita amirlerinden alınacak ödeme onayı ile, cetvellerde ayrıca belirtilen istisnai durumlar hariç olmak üzere bitirilen aynı sınıfla ilgili mesleki üst öğrenimin karşılığı olan zam ve tazminatlar ödenecek, bunlar için ayrıca yıl içinde kontrol işlemi yapılmayacaktır.

Sağlık ve teknik hizmetler sınıflarında yer alan personelin bitirdiği üst öğrenimin mesleki bir üst öğrenim olup olmadığı hususu, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 43 üncü maddesinin (b) bendi uyarınca alınan Yükseköğretim Kurulu kararlarına istinaden tespit edilecektir.

Örnek: Lise dengi mesleki sağlık öğrenimi görmüş olup, Sağlık Hizmetleri Sınıfında “hemşire” kadrosunda görev yapan ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesine bağlı “Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı”ndan mezun olan bir personel, anılan programın Yükseköğretim Kurulu tarafından sağlık personeli önlisans programları statüsünde kabul edilmemesi nedeniyle, mesleki sağlık yüksek öğrenim görmüş olanlar için öngörülen zam ve tazminatlarından yararlandırılmayacaktır.” denilmektedir.

Teknisyen, açık öğretimin üzerine MYO okursa intibakı yapılır mı, maaşı artar mı?

Hangi bölüm bitirilirse maaş artar?

Tebliğin bu hükmünden de anlaşılacağı üzere, bitirilen bir üst öğrenimin mesleki nitelikte olup olmadığına YÖK karar vermektedir. Bu nedenle "Şu kadroda çalışmaktayım. Şu bölümü bitirirsem, mesleki bir üst öğrenim sayılır mı?" şeklindeki soruların YÖK'e yöneltilmesi gerekmektedir.

SORULARA CEVAPLAR

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde;

1-Mevcut sistemde mali haklar bakımından, zam ve tazminatlar maaş içerisinde oransal olarak büyük yer kaplamaktadır.

Mühendislik ile tekniker kadrosu arasında 420 TL, teknisyenlik ile mühendis kadrosu arasında ise 700 TL'lik özel hizmet tazminat farkı bulunmaktadır.

2- Mühendislik Fakültesi mezunu olmanız halinde, ilerde unvan değişikliği sınavı ile mühendis unvanı atanabilir ve birinci derecede 3600 ek göstergeden faydalanabilirsiniz. Bu durumda emekli maaşında mülga 5434 sayılı Kanun uyarınca ciddi artışlar olacaktır.

3- Elektrik veya elektrik elektronik mühendisliği okumanız halinde gördüğünüz eğitim hakkında sorun yaşayıp yaşamayacağınız konusunda YÖK'ün görüşünün alınması gerekmektedir.

4- Yüksek lisans eğitimi almak, maaşınızda ciddi artışlara sebep olmaz.

5- Zam ve tazminat farkına ilişkin açıklamalar sadece teknik ve sağlık hizmetleri sınıfında çalışan personel için söz konusudur. GİH ve Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfında çalışanlar açısından bu tür özel bir durum bulunmamaktadır.

Kaynak: Memurlar.Net