Kurumumuz merkez teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 6,7,8 ve 9 uncu dereceli kadrolarda istihdam edilmek üzere, ilan metnindeki başvuru şartlarının 4 üncü maddesinin (a) fıkrasında yer alan eğitim düzeyinde 44 (kırk dört) adet, yine aynı maddenin (b) fıkrasında yer alan eğitim düzeyinde 6 (altı) adet olmak üzere yarışma sınavıyla (sözlü sınav ile) toplam 50 (elli) İstihdam ve Meslek Uzman Yardımcısı alınacaktır.

A - BAŞVURU ŞARTLARI:

1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,

2 - Sınav tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak, (Sınav başlangıç tarihi olan 22/11/2010 tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.)

3 - Askerlikle ilişkisi bulunmamak,

4 - Üniversitelerin;

a) Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat ve İşletme Fakülteleri,

b) İletişim Fakülteleri,

ile yukarıda sayılanlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi veya yurtdışındaki en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,

5 - 27-28 Haziran 2009 veya 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından birine (KPSS) katılmış olmak, bu sınavlarda 4 üncü maddenin “a” fıkrasında yer alan okul mezunlarının KPSSP 113 puan türünden, “b” fıkrasında yer alan okul mezunlarının KPSSP 3 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

6 - Yabancı Dil (İngilizce-Fransızca-Almanca) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) en az 70 puan almak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliği bulunan bir belgeye sahip olmak.(Hak edildiği tarihten itibaren KPDS 5 yıl, TOEFL ve İLTS 2 yıl ve diğer belgelerin geçerlilik süreleri dikkate alınacaktır.)

B - YARIŞMA SINAVINA KABUL EDİLECEK OLANLAR:

Yarışma sınavına dördüncü maddenin ”a” fıkrasından başvuruda bulunan adaylar arasında yapılacak puan sıralamasında ilk 110 kişi içerisinde yer alanlar ile “b” fıkrasından başvuruda bulunan adaylar arasında yapılacak puan sıralamasında ilk 15 kişi içerisinde yer alanlar (”a” fıkrasından başvuruda bulunan adaylardan 110 uncu, “b” fıkrasından başvuruda bulunan adaylardan 15 inci aday ile puanı aynı olanlar da sınava katılma hakkına sahiptir.) katılacaktır.

C- SINAV BAŞVURULARI:

Sınav başvuruları 18/10/2010 Pazartesi günü başlayıp, 02/11/2010 Salı günü saat:17:30’ da sona erecektir.

Sınava başvurmak isteyenler;

1 - Sınav Başvuru Formunu; www.iskur.gov.tr adresinden temin edeceklerdir.

2 - Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Hizmet İçi Eğitim ve Kalite Şube Müdürlüğüne (Neyzen Tevfik Sok. No: 14 Demirtepe/ANKARA) şahsen veya posta yoluyla iadeli taahhütlü olarak müracaat edeceklerdir. (Posta ile yapılan başvurularda, başvuru için istenen belgelerin M. Rauf İnan Sok. No:5 Sıhhiye/ANKARA adresinde bulunan Genel Müdürlük Genel Evrakına en geç 02/11/2010 Salı günü saat:17:30’ a kadar teslim edilmesi/ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)

D - SINAVA BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:

Adaylar;

1 - Genel Müdürlüğün internet sayfasından www.iskur.gov.tr adresinden temin edip dolduracakları “Başvuru Formu”,

2 - Yüksek Öğrenim diplomasının veya mezuniyet belgesinin (yabancı ülkelerdeki fakültelerden veya yüksek okullardan mezun olan adaylar için denklik belgesiyle birlikte) aslı veya onaylı örneği,

3 - KPSS puan belgesinin aslı ve fotokopisi,

4 - KPDS puan belgesi yada buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği olan belgenin aslı ve fotokopisi,

5 - İki adet yeni çekilmiş 4,5X6 ebadında renkli vesikalık fotoğraf (fotoğraflar 657 sayılı Kanun çerçevesinde çıkarılmış olan Kılık Kıyafet Yönetmeliğine uygun olacaktır.),

6 - Kendi el yazısı ile yazdıkları kısa öz geçmişleri (Bir sayfayı geçmeyecek şekilde),

ile birlikte yukarıda verilen adreslere başvuracaklardır.

Adaylardan istenilen belgelerin asılları ibraz edilmek kaydıyla, fotokopileri Kurum yetkililerince tasdik edilecek, belgelerin asılları ise adaylara iade edilecektir. (Posta yolu ile başvuru yapacak adaylar, noter onaylı suretleri gönderebilirler ya da asıllarını göndermeleri durumunda fotokopileri Kurum yetkililerince tasdik olunacaktır. Belgelerin asılları adaylara iade edilecektir.)

E - SINAV ŞEKLİ:

Giriş sınavı, sözlü sınav şeklinde yapılacaktır. İstihdam ve Meslek Uzman Yardımcılığı giriş sınavı sınav konuları şunlardır;

1 - Sınav ilanının başvuru şartları içerisinde yer alan dördüncü maddesinin “a” fıkrasında belirtilen okullardan mezun olanlar için; Genel Kültür-Genel Yetenek, Genel Hukuk, İktisat, İşletme, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Maliye, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler ve Yabancı Dil (İngilizce, Almanca veya Fransızca),

2 - Sınav ilanının başvuru şartları içerisinde yer alan dördüncü maddesinin “b” fıkrasında belirtilen okullardan mezun olanlar için; Genel Kültür-Genel Yetenek, Genel Hukuk, İktisat, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Alan Bilgisi ve Yabancı Dil (İngilizce, Almanca veya Fransızca),

3 - Sözlü sınavda yukarıda belirtilen konular dışında, adayların kavrama, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, tutum ve davranışlarının mesleğe uygunluğu değerlendirilecektir.

4 - Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi ve sözlü sınav tarihi son başvuru tarihini takip eden üç iş günü içerisinde www.iskur.gov.tr adresinde ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünde (Atatürk Bulvarı No: 133-Bakanlıklar/ANKARA adresinde) ilan edilecektir. Başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

5 - Adaylar, sınav öncesindeki kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi, Pasaport gibi) bulunduracaklardır.

F - DEĞERLENDİRME:

1 - Sınavda başarılı sayılmak için; ilan metninin sınav şekli başlığı altında yer alan 3 üncü maddesinde belirtilen hususların dışında, alan konularının her birinden 100 tam puan üzerinden en az 50 puan alınması ve ortalamanın en az 70 puan olması şarttır.

2 - Giriş sınav sonuçları, puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre sıraya konulacak ve atama yapılacak kadro sayısı kadar asil, %50’ si kadar yedek aday belirlenecektir.

3 - Giriş sınavında 70 ve üzerinde puan almış olmak, asil ve yedek listedeki sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez

G - SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ:

1 - Sınav sonucu; sözlü sınavın bitimini takip eden üç iş günü içerisinde www.iskur.gov.tr adresinde ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünde (Atatürk Bulvarı No: 133-Bakanlıklar/ANKARA adresinde) ilan edilecektir.

2 - Adaylar sınav sonuçlarına ilan tarihini takip eden yedi gün içerisinde Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğüne dilekçe ile itiraz edebilirler. İtirazlar, Sınav Kurulu tarafından incelenir ve itiraz süresinin bitimini takip eden en geç beş iş günü içerisinde karara bağlanarak, sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

3 - Nihai sınav sonucu; itirazların karara bağlanmasını takip eden üç iş günü içerisinde www.iskur.gov.tr adresinde ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünde (Atatürk Bulvarı No:133-Bakanlıklar/ANKARA adresinde) ilan edilecektir. İlan edilen sınav sonuçları, bir yılı aşmamak üzere müteakip sınav tarihine kadar geçerlidir.

4 - Kesinlik kazanan sınav sonuçları asil ve yedek olarak kazanan adayların başvuru formunda belirttikleri adreslerine taahhütlü olarak gönderilecektir. Kazanamayan adaylara herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.

H - DİĞER HUSUSLAR:

1 - Asil listede yer alanların atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmayacaktır. Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve başlamayan adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

2 - Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde başvuruda bulunmayanlar, atama işleminden vazgeçenler, atamaları iptal edilenler ile memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine, yedek listeden en yüksek puandan başlanmak üzere aynı esaslara göre atama yapılacaktır.

3 - Sınavı kazananlardan, İstihdam ve Meslek Uzman Yardımcılığı başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacağı gibi, bu şekilde atamaları yapılsa dahi bu atamalar iptal edilecek ve hiçbir hak talebi söz konusu olmayacaktır. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

I - SINAV TARİHİ VE YERİ:

Sınav Tarihi : 22-26 Kasım 2010

Sınav Yeri : Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü

Neyzen Tevfik Sokak No: 14 (Eğitim Merkezi) Demirtepe/Ankara


İLETİŞİM TELEFONLARI:

1 - BAŞVURU ESNASINDA : (0312) 230 25 67

(0312) 230 09 62

2 - ATAMA ESNASINDA : (0312) 425 76 24- 425 62 71- 425 06 86-

417 45 12 / 255 – 267 – 252