Ankara Üniversitesi 6 hemşire, 2 biyolog, 1 eczacı, 3 fizyoterapist, 1 psikolog, 2 diyetisyen, 3 mühendis olmak üzere 21 sözleşmeli personel alacak. 25 Ekime kadar başvurulmalıdır


Kadro Unvanı Kadro Sayısı

Fizyoterapist 3

Psikolog 1

Hemşire 6

Biyolog 2

Eczacı 1

Diyetisyen 2

Mühendis 3

Çözümleyici 2

Çocuk Gelişimcisi 1

TOPLAM 21

28 Haziran 2007 tarihli Resmi Gazete'de 26566 sayı ile yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esasların 2. maddesine göre Üniversitemizde toplam 21 pozisyona 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli personel alınacaktır.

1- BAŞVURACAKLARDA ARANILACAK GENEL ŞARTLAR:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinde belirtilen nitelikleri taşımak.

b) 2010 KPSS (B) gurubu sınavına girmiş olmak.

c) Erkek adayların askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

d) Görevini yerine getirmede sağlık yönünden engel olabilecek daimi hastalığı veya özrü bulunmamak.

e) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

f) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

2-BAŞVURACAKLARDA ARANILAN ÖZEL ŞARTLAR:

a) Fizyoterapist kadrosuna başvuracaklarda, Fakültelerin veya 4 yıllık Yüksekokulların Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümünden mezun olmak. (2010 - KPSSP3 Puanı)

b) Psikolog kadrosuna başvuracaklarda, Fakültelerin Psikoloji bölümünden mezun olmak. (2010 - KPSSP3 Puanı)

c) Hemşire kadrosuna başvuracaklarda, Hemşirelik Lisans Programından mezun olmak. (2010 - KPSSP3 Puanı)

d) Biyolog kadrosuna başvuracaklarda, Fen Fakültelerinin veya Fen-Edebiyat Fakültelerinin Biyoloji bölümünden mezun olmak.( 2010 - KPSSP3 Puanı)

e) Eczacı kadrosuna başvuracaklarda, Eczacılık Fakültesi mezunu olmak.(Başvuracak adaylarda Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş olma şartı aranmamaktadır.)

f) Diyetiysen kadrosuna başvuracaklarda, Sağlık Bilimleri Fakültelerinin Beslenme ve Diyetetik bölümünden mezun olmak.(2010 - KPSSP3 Puanı)

g) Mühendis kadrosuna başvuracaklarda;

1 kadro için; Ziraat Fakültelerinin Tarım Ekonomisi bölümü mezunu ve taşınmaz geliştirme alanında en az yüksek lisans derecesine sahip olmak, Üniversitelerin ilgili anabilim dalları/bölümleri/merkezlerinden gayrimenkul değerleme uzmanlığı temel eğitim programı veya kamulaştırma, değerleme ve bilirkişilik eğitim programı sertifikası, bilgisayar işletmenlik sertifikası ve coğrafi bilgi sistemleri (GIS) temel eğitim programı belgesine sahip olmak.(2010 - KPSSP3 Puanı)

1 kadro için; Mühendislik ve Mimarlık Fakültelerinin Jeodezi ve Fotogrametri (harita) Mühendisliği mezunu olmak, Üniversitelerin Taşınmaz Geliştirme Anabilim Dalları veya Harita Mühendisliği Anabilim Dallarında yüksek lisans yapmış veya yapıyor olmak ve coğrafi bilgi sistemleri (GIS) temel eğitim programı belgesine sahip olmak.(2010 - KPSSP3 Puanı)

1 kadro için; Ziraat Fakültelerinin Tarım Ekonomisi bölümü mezunu olmak, Tarım Ekonomisi (Tarım İşletmeciliği) veya Taşınmaz Geliştirme alanında yüksek lisans derecesine sahip olmak, Taşınmaz Geliştirme (Taşınmaz Değerleme) alanında doktora yapmış veya yapıyor olmak, Üniversitelerin ilgili anabilim dalları/bölümleri/merkezlerinden gayrimenkul değerleme uzmanlığı eğitim programı sertifikası ve kamulaştırma, değerleme ve bilirkişilik eğitim programı sertifikası ile Hazine Müsteşarlığı kaza, nakliyat, yangın, doğal afet, hırsızlık, mühendislik veya tarım sigortaları eksperliği belgelerinden birine ve coğrafi bilgi sistemleri (GIS) temel eğitim programı bitirme belgesine sahip olmak. (2010 - KPSSP3 Puanı)

h) Çözümleyici kadrosuna başvuracaklarda, Lisans mezunu olup, istihdam edileceği BİM’deki programlama dili ile diğer programlama dillerinden en az iki tanesini bildiğini belgelemek. En az 1 yıl BİM de programcı olarak çalışmış olmak. En az D düzeyi İngilizce bilgisine sahip olmak. Ancak yurtiçi ve yurtdışında İngilizce Dili ile öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanlar, yurtiçinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce Dilinde master veya doktora yapanlar, İngilizce Dilinde “Test Of English as a Foreign Language (TOEFL) sınavından en az 173 veya “İnternational English Language Testing System” (İELTS) sınavından en az 6 puan alanların İngilizce Dil düzeyleri (D) düzeyi olarak kabul edilir. Ayrıca Java veya Net Programlama dillerinden en az birini bilmek veya Oracle Veritabanı Yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak.(2010 - KPSSP3)

ı) Çocuk Gelişimcisi kadrosuna başvuracaklarda, Fakültelerin Çocuk Gelişimi bölümünden mezun olmak.(2010 - KPSSP3 Puanı)

3- BAŞVURU:

Başvuruda bulunacaklar bu ilanın gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde;

1- Başvuru Formu

2- Nüfus cüzdanı fotokopisi

3- Diploma fotokopisi

4- KPSS (B) grubu puanını gösterir belgenin fotokopisi

5- Çözümleyici kadrosuna başvuracak adaylar dil düzeyleri, programlama dillerine ait belgeler ve BİM de en az 1 yıl programcı olarak görev yaptıklarına ait belge

6- Mühendis kadrosuna başvuracaklar özel şartlarda belirtilen belgeler ile

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Sözleşmeli Personel Bürosu Tandoğan / ANKARA adresine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri Kamu Personeli Seçme Sınav Sonuçları ÖSYM Başkanlığından Kurumumuz tarafından teyit edilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında Genel Hükümlere göre işlem yapılacaktır.

4-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

Başvuru sonunda çözümleyici kadrolarına yapılan başvurular 29.03.2009 tarih ve 27184 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esasların 4. maddesi gereğince; KPSS puan sırasına konulmak kaydı ile boş bulunan pozisyonun 10 katı kadar aday arasından sözlü sınava tabi tutulacaktır. Çözümleyici kadrosuna başvurarak değerlendirmeye alınan kişilerin mülakat yeri ve zamanı sonuçların açıklandığı tarihte internet adresinde yer alacaktır.

Eczacı kadrosuna yapılan başvurularda aday sayısının kadro sayısından fazla olması halinde kadroya alınacak eczacı mülakat yoluyla belirlenecektir. Eczacı kadrosuna başvurarak değerlendirmeye alınan kişilerin mülakat yeri ve zamanı sonuçların açıklandığı tarihte internet adresinde yer alacaktır.

Diğer kadrolara yapılan başvurular ise (Mühendis, Fizyoterapist, Psikolog, Hemşire, Biyolog, Diyetisyen, Çocuk Gelişimcisi) KPSS puan sıralaması esas alınarak değerlendirilecektir.

Başvuru sonunda KPSS puan sıralaması esas alınarak atanmaya hak kazananların listesi www.personeldb.ankara.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Her kadronun dört katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan atanmak üzere başvuran olmadığı takdirde ilan edilen yedek kazananlardan sırası ile çağrılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların sonuçların ilan edilmesinden itibaren 7 iş günü içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Sözleşmeli Personel Bürosu Tandoğan / ANKARA adresine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler.

5-ATAMA EVRAKI:

1) Dilekçe

2) 8 adet vesikalık fotoğraf

3) Nüfus cüzdanı fotokopisi

4) Adliyeden sicil temiz kağıdı

5) Diploma (Aslı veya noterden tasdikli )

6) KPSS sonuç belgesi (Aslı )

7) Sağlık Kurulu Raporu (Tam teşekküllü Devlet Hastanesinden )

8) Askerlik Belgesi (Aslı ya da noterden tasdikli)

9) Mal Bildirim Beyannamesi (Personel Daire Başkanlığından temin edilecektir.)

10) Çözümleyici kadrosu için: Yabancı dil düzeyini gösterir belge, BİM de 1 yıl süre ile programcı kadrosunda görev yaptığına dair belge, programlama dillerine ait belgeler.

11) Mühendis kadrosu için: Özel şartlarda belirtilen belgeler.

12) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi veya 4/B maddesi ile 399 sayılı KHK’ye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile Sosyal Sigortalar Kanununa tabi özel kesimde geçen hizmetleri belgelendireceklerdir.