reklam
Akademik Personel | 23 Mart 2017, Perşembe

YÖK’ün ÖYP Mecburi Hizmet Kararı Yasaya Aykırı

25 Haziran 2014
YÖK’ün ÖYP Mecburi Hizmet Kararı Yasaya Aykırı
       

Akademikpersonel.org Hukuk Birimi, YÖK Yürütme Kurulu’nun ÖYP’ lileri Mağdur Eden Mecburi Hizmet Kararına Dair Yürütmeyi İptal Davası Açmıştır.

Hukuk Birimizin Yürütmenin Usulsüzlüğüne Dair Sunmuş Olduğu Görüşü Şu Şekildedir:

Öğretim üyelerinin akademik çalışma usul ve esaslarının belirlendiği Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esasların 11. maddesi 3. fıkrasında, dersleri başarı ile tamamlayarak tez aşamasına geçen ÖYP araştırma görevlilerinin tez danışmanının olumlu görüşü ve Yüksek Öğretim Kurulu Yönetme Kurulu kararı ile atandıkları kurumda tez çalışmalarını devam ettirebilecekleri ifade edilmiş olmasına rağmen, Yüksek Öğretim Kurulu Personel Daire Başkanlığı’ nın 16.05.2014 tarih ve 15626205 – 202.99/29805 sayılı Mecburi Hizmet konulu yazısında; “ÖYP araştırma görevlilerinin tez aşamasında atandığı üniversitede geçirdiği sürelerin mecburi hizmetine sayılmayacağı Yürütme Kurulu’ nun 06.05.2014 tarihli toplantısında uygun bulunmuştur” denilmekle ve geçici olarak görevlendirildikleri üniversitelerden atandıkları kurumlara dönen ÖYP araştırma görevlilerinin mağdur olmasına sebebiyet verecek bir karara imza atılmıştır.

Hiçbir sebep ve gerekçe göstermeksizin ÖYP araştırma görevlilerinin tez aşamasında atandığı üniversitede geçirdiği sürelerin mecburi hizmetine sayılamayacağı yönünde alınan karar usul ve yasaya aykırı olup, yürütmesinin durdurulması gerekmektedir. Zira aksinin kabulü hali ÖYP araştırma görevlerinin mağduriyetine sebep olacaktır.

 

 ÖYP’lilere Şok Zorunlu Hizmet Kararı

 

 

Anayasa Mahkemesinin vermiş olduğu bir kararında kazanılmış hakka ilişkin olarak yapmış olduğu tanımlama; “KİŞİNİN BULUNDUĞU STATÜDEN DOĞAN, TAHAKKUK ETMİŞ VE KENDİSİ YÖNÜNDEN KESİNLEŞMİŞ VE KİŞİSEL ALACAK NİTELİĞİNE DÖNÜŞMÜŞ HAK” şeklindedir. Gerek öğretideki tanımlardan ve gerekse yargı içtihatlarında yer verilen tanımlardan hareketle kazanılmış hakkı “GEÇERLİ BİR HUKUKİ İŞLEME DAYANARAK KAZANILMIŞ OLAN VE BU SURETLE KİŞİSEL ÖZNEL SONUÇLAR DOĞURARAK SUBJEKTİF VE ÖZNEL BİR HAK HALİNİ ALAN, DAHA SONRA MEYDANA GELEBİLECEK HUKUKİ DÜZENLEME DEĞİŞİKLİKLERİNDEN ETKİLENMEYEN, HUKUK GÜVENLİĞİ İLKESİ NAZARINDA KORUNMASI GEREKEN VE NİHAYET HUKUK DÜZENİ İÇERİSİNDE YASALAR VE ÜÇÜNCÜ KİŞİLER NAZARINDA HERKESE KARŞI YÖNELTİLEBİLEN HAK” olarak tanımlamak mümkündür.

Kazanılmış hakka saygı ilkesi evrensel hukukun genel bir ilkesidir. Ayrıca Uluslararası Yargı İçtihatlarında hukukun evrensel ilkelerini Anayasa üstü değerde sayma yolunda da genel bir eğilim bulunmaktadır.

Birleşmiş Milletler Milletlerarası Adalet Divanı Statüsü 38/1-c fıkrası; “MİLLETLERARASI HUKUKUN ŞEKLİ KAYNAKLARI ARASINDA, MEDENİ MİLLETLERCE KABUL EDİLEN GENEL HUKUK PRENSİPLERİNİ DE POZİTİF ASLİ KAYNAK OLARAK SAYMAKTADIR.” şeklindedir.

Kaldı ki İDARİ İŞLEMLERİN GERİ YÜRÜMEZLİĞİ İLKESİ uyarınca da bahse konu Yüksek Öğretim Kurulu Yürütme Kurulu kararının imza altına alındığı tarihten sonra uygulanması bu tarihten önce bağlı bulunduğu kuruma dönmüş olan ÖYP araştırma görevlileri bakımından uygulanmaması gerekmektedir.

Kazanılmış hakların korunması, Anayasanın 2. maddesinde yer alan hukuk devleti ilkesinin gereklerinden biridir. Hukuk devleti, Anayasa Mahkemesince, her eylem ve işlemi hukuka uygun, insan haklarına saygılı, bu hak ve özgürlükleri koruyup güçlendiren, her alanda adaletli bir hukuk düzeni kurup bunu geliştirerek sürdüren, Anayasaya aykırı tutum ve davranışlardan kaçınan, hukuku tüm devlet organlarına egemen kılan, Anayasa ve hukukun üstün kurallarıyla kendini bağlı sayıp yargı denetimine açık devlet şeklinde tanımlanmaktadır. Hukukun genel ilkelerinden olan, hukuki güven ve istikrar ilkeleri ile yasa ve idari işlemlerin kural olarak geriye yürümezliği ilkesi ve bu ilkelerle doğrudan bağlantılı olan kazanılmış haklara saygı ilkesi hukuk devletinin temel unsurları arasında yer almaktadır.

Sonradan yapılacak olan işlemlerle önceden meydana gelmiş hukuki durumların değiştirilmesi hususu hukuktan beklenen güvenlik ile kesinlikle bağdaşmaz. İdari işlemlerin geriye yürümemesi, kazanılmış hakları korumak ve hukuki ilişkilerde istikrarı sağlamak ihtiyaç ve zorunluluğundan doğmuş sosyal bir hukuk kuralıdır.
Anılan nedenlerle Yükseköğretim Kurulu Yürütme Kurulu’ nun 06.05.2014 tarihli toplantısı neticesinde uygun bulmuş olduğu usul ve yasaya aykırı olup, anılan kararın yürütmesinin durdurulması ile sonrasında da iptali gerekmektedir. Aksinin kabulü, pek çok kişinin mağduriyetine sebebiyet verecektir.

 

Hazırlayan                 : Akademikpersonel.org Hukuk Birimi

Bilgi ve İletişim       :  hukuk@akademikpersonel.org

       

Yorumlar

 1. arş.gör dedi ki:

  ÖYP temel olarak ÖYP’liye atandığı kurumda çalıştığına karşılık burs verir. Diyelim ki 4 sene atandığı kurumun dışında başka bir kurumda lisansüstü eğitim alan bir kişi atandığı kurumda 4 sene mecburi hizmet vermek zorundadır. Aynı şekilde atandığı kurumda 4 sene lisansüstü eğitim alan bir kişi atandığı kuruma aynı zamanda hizmet verdiği için mecburi hizmeti olmaz. Buradan yola çıkarsak, 2 sene ders döneminde farklı bir kurumda olan bir kişi kalan 2 senesinde tez dönemini atandığı kurumda tamamlarsa tez döneminde 2 sene bursuna karşılık çalışmış olur. Fakat ders dönemindeki diğer 2 seneyi henüz verememiş olur. Bu nedenle ders döneminde aldığı bursun karşılığı olarak 2 sene daha çalışır. Yani siz ÖYP’linin zorunlu hizmetini iptal edemediğiniz müddetçe bunu da iptal edemezsiniz. Bence bunun yerine Anayasayada “alınan hükümler geriye dönük uygulanamaz” maddesi uyarınca birçok kişiye uygulanan geriye dönük hükümleri iptal edin. Bu konu bu kadar açık ve net anayasal hak iken onu dahi iptal ettiremiyor iken muallakta bir konuyu iptal ettirmeniz oldukça zor.

 2. kkk dedi ki:

  madem öyp’nin şartlarını kabul ederek başvurdunuz ve atandınız, zorunlu hizmetinizi de yapacaksınız. Bütün öyp’liler zorunlu hizmet bitince üniversiteden tüymenin yolunu mu arıyor anlamıyorum. Kalmaya niyetli olan adam zaten tez süresinin zorunlu hizmete sayılıp sayılmayacağını çok da sallamaz. gitmek istemediğiniz, gelecekte kalmaya dönük planlarınızın olmadığı kentleri/üniversiteleri seçmeyin. Yök’ün işte böyle kafasına göre karar alan bir kurum olduğu ortada.

  1. aktan dedi ki:

   Burada temel problem, ÖYP ile vaat edilen imkanların çoğundan insanlar faydalanamadığı halde sözleşmenin ağır yaptırımlarının devam ediyor olması..İnsanların zoruna giden temel şey bu..
   Ayrıca, ÖYP’nin şartları ağır olsa da işsiz olan bir kişi mecburen de olsa bu durumu kabullenebilir. Ama nereden bilsin evlendiği zaman eş durumundan dolayı birleşmenin olmadığını, nereden bilsin vaat edilen akademik imkanlarının verilmeyeceğini..
   İnsanları üzen nokta bu.

 3. Mehmet Yılmaz dedi ki:

  Çok iyi yapışsınız. Çok teşekkür ederim. Elimden gelen desteği vermeye hazırım. Lütfen bunun için bir platform oluşturalım!

Yorum Yaz