Akademik Personel | 23 Nisan 2018, Pazartesi

Yabancı Uyruklu Akademisyenlerin Çalışma İzni Değişti

18 Ağustos 2016
Yabancı Uyruklu Akademisyenlerin Çalışma İzni Değişti
       

YABANCI UYRUKLU AKADEMİSYENLERİN ÇALIŞMA İZNİNİ

ARTIK ÇALIŞMA BAKANLIĞI VERECEK

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 34 üncü maddesinde; “Yükseköğretim kurumlarında, sözleşme ile görevlendirilecek yabancı uyruklu öğretim elemanları, ilgili fakülte, enstitü veya yüksekokul yönetim kurulunun önerisi ve üniversite yönetim kurulunun uygun görüşü üzerine rektör tarafından atanırlar.Bunlar, öğretim görevleri bakımından, bu kanunda aylıklı öğretim elemanları için konulmuş olan hükümlere tabidirler.” hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 14 üncü maddesinde; ”

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 34 üncü ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 16 ncı maddesine göre yükseköğretim kurumlarında sözleşme ile istihdam edilecek yabancı uyruklu öğretim elemanı sayısı dolu öğretim elemanı kadrosu sayısının % 2’sini geçemez.

Bu kapsamdaki yabancı uyruklu öğretim elemanının yükseköğretim kurumları itibariyle dağılımı, isim, ücret ve sözleşme örneğinin vizesi, sözleşme süresinin uzatılması ve sona erdirilmesi, Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılır.

” denilmektedir.Yukarıda bahsedilen kanun ve kanun hükmünde kararname hükümlerinden de anlaşılacağı üzere, üniversitelerde yabancı uyruklu akademisyenlerin sözleşmeli olarak çalıştırılmalarına üniversite rektörlüklerinin talebi üzerineYükseköğretim Kurulu Başkanlığı izin vermekteydi.

13/08/2016 tarihli ve 29800 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Uluslararası İşgücü Kanununun 8 inci maddesi ilesağlık ve eğitim hizmetlerinde çalışacak yabancıların çalışma izni başvurularının değerlendirilmesinde “ÖN İZİN” alınması zorunluluğu getirilmiştir. Aynı maddenin dördüncü fıkrasında ise 2547 sayılı Kanunun 34 üncü maddesine göre üniversitelerde çalıştırılacak yabancı uyruklu öğretim elemanlarına verilecek ön izne ilişkin yetki Yükseköğretim Kuruluna bırakılmıştır.

Uluslararası İşgücü Kanununun 27 nci maddesinin 4 üncü fıkrası ile 2547 sayılı Kanununun 34 üncü maddesinin ikinci fıkrasında düzenleme yapılmış olup, yabancı uyruklu öğretim elemanlarının çalıştırılmasına ilişkin izin verme yetkisi artık YÖK’ten alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına devredilmiştir.

Ayrıca, halen yükseköğretim kurumlarında yabancı uyruklu statüde çalıştırılan öğretim elemanlarının çalışma izni sürelerinin uzatılması da Yükseköğretim Kurulunun ön iznine tabi olacaktır.

Memurlar.Net - Özel
       

BENZER HABERLER