Akademik Personel | 20 Mart 2018, Salı

Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak

25 Ekim 2016
Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak
       

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İle İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına göre öğretim üyesi alınacaktır.

2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel Yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, Doçentlik belgesi, yayın listesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

2547 Sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, Doçentlik belgesi, yayın listesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardımcı Doçent adaylarının; anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, doktora belgesi, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya eşdeğerliliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından kabul edilen bir sınavdan en az 65 puan almış olduğunu gösterir belgeleri, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya ile birlikte İlan edilen birime başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, yayın listesi, Doktora belgesi, Yabancı Dil belgesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

Yardımcı Doçentlik kadrolarına başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca ilgili Fakülte ve Yüksekokul Yönetim Kurullarınca belirlenecek jüri tarafından yabancı dil sınavı yapılacak olup, sınavdan 65 puan alanlar başarılı kabul edilecek, bu puanın altında alanların başvuruları kabul edilmeyecektir. (Yardımcı Doçentlik yabancı dil sınav tarihi, sınav yeri ve saati Fakülte Dekanlıklarınca ve Yüksekokul Müdürlüklerince Üniversitemiz web sayfasından (www.selcuk.edu.tr) duyurulacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.)

GENEL AÇIKLAMALAR

1 – Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

2 – Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.

3 – Müracaat eden adayların Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ile İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarında belirtilen koşullara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak “Bilimsel Dosya İnceleme Komisyonu” tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.

4 – İlan edilen Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat eden adaylardan, ilan edilen kadronun anabilim dalı ile Doçentlik, Doktora, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlik alanları farklı olan adayların başvuruları Üniversite Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra nihai karar verilecek olup, uygun görülmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

5 – Doçent kadrosuna profesörler, yardımcı doçent kadrolarına profesör ve doçentler başvuramazlar.

6 – Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecektir.

7 – Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.

8 – Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün (25/10/2016 – 09/11/2016) olup, süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

9 – Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.

Duyurulur.

BİRİM LİSTESİ

Tüm Akademik İlanlar ve Kamu İlanları
BİRİMİ BÖLÜM/ANABİLİM DALI UNVANI DERECE ADET ÖZEL ŞART
Edebiyat Fakültesi İngiliz Kültürü ve Edebiyatı Profesör 1 1
Edebiyat Fakültesi Rus Kültürü ve Edebiyatı Profesör 1 1
İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon Profesör 1 1 Yerel Televizyon Yayıncılığı konusunda çalışmaları olmak
Veteriner Fakültesi Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi Profesör 1 1 Kan üre nitrojen düzeyinin gebelik üzerine etkisi konusunda çalışmış olmak
Ziraat Fakültesi Biyometri ve Genetik Profesör 1 1 Biyometri alanında çalışmaları olmak
Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Profesör 1 1 Tarımda Sulama ve Su Yönetimi konusunda çalışmaları olmak
Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi Doçent 1 1 Çeşitli rezin kompozit materyallerin fiziksel özelliklerinin invivo ve invntro olarak karşılaştırılmaları konusunda çalışmaları olmak
Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji Doçent 1 1 Kilikya Bölgesi Seramikleri üzerine çalışmaları olmak
Fen Fakültesi Analitik Kimya Doçent 1 1 Analitik Kimya alanında Doçentlik ünvanı almış olup, spektroflorimetrik yöntemlerle tayinler konusunda doktora yapmış olmak.
Fen Fakültesi Genel Fizik Doçent 1 1 Yarıiletkenlerin optik ve yarıiletken aygıtların elektriksel karakterizasyonları üzerine çalışmaları olmak
Fen Fakültesi Geometri Doçent 1 1 Eliptik eğriler üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Fen Fakültesi Uygulamalı İstatistik Doçent 1 1 Lineer Olmayan Zaman Serileri konusunda çalışmalar yapmış olmak
Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Doçent 1 1 Özel yetenek sınavı sonuçlarının lisans eğitim sürecine etkileri üzerine çalışmaları olmak
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Politikası Doçent 1 1 Uluslararası vergileme, Vergi Uyumu ve Vergi Politikaları konusunda çalışmış olmak
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilimleri Doçent 1 1 Sivil Toplum Kuruluşları ve Sosyal Sermaye konularında çalışmış olmak
İletişim Fakültesi Araştırma Yöntemleri Doçent 1 1
İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Doçent 1 1
İletişim Fakültesi İletişim Bilimleri Doçent 1 1
İletişim Fakültesi Reklam Araştırmaları Doçent 1 1
Mimarlık Fakültesi Şehircilik Doçent 1 1
Mühendislik Fakültesi Geoteknik Doçent 1 1 Killi zeminlerde kullanılan katkı malzemelerinin zeminin davranışına etkileri üzerine çalışma yapmış olmak
Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Doçent 1 1 Ebelik alanında Doçent unvanı almış olmak
Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yönetim Bilimleri Doçent 1 1 Spor Bilimleri Anabilim Dalı’nda en az 5 yıl tecrübeli olmak. Zaman Yönetimi ve Gençlik Spor İl Müdürlüklerinde Çalışan Yöneticiler üzerine çalışma yapmış olmak
Teknoloji Fakültesi Elektrik Makineleri Doçent 1 1 Sincap Kafesli Asenkron Motorlarda Kafes Arızalarının Motor Performansına Etkileri konusunda çalışmalar yapmış olmak
Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Pediatrik Kardiyoloji) Doçent 1 1 Pediatrik Kardiyoloji yandal ihtisası yapmış olmak
Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Yrd. Doç. 3 1 Behçet Hastalığı’nda SUPAR düzeyleri ile ilgili çalışmaları olmak
Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Yrd. Doç. 1 1 Omurga Cerrahisi ile ilgili çalışmaları ve deneyimi olması ve Eurospine sertifikası bulunması
Sivil Havacılık YO Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Yrd. Doç. 1 1 Kamu Yönetimi Bölümü mezunu olmak. Örgüt Kültürü ve Hizmet Kalitesi alanında çalışmış olmak
Sivil Havacılık YO Uçak Gövde-Motor Bakımı Yrd. Doç. 1 2 Makine, Mekatronik veya Uçak Mühendisliği mezunu olmak
       

BENZER HABERLER