reklam
Akademik Personel | 24 Mart 2017, Cuma

Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Değişiklik Yapıldı

Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Değişiklik Yapıldı
       

YÖK, öğretim üyesi dışında kalan öğretim elemanı kadrolarına atama şartları düzenleyen yönetmeliği değiştirdi.

Yükseköğretim Kurulu, öğretim elemanı kadrolarına atamayı düzenleyen “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”te değişikliğe gitti.

Yapılan değişiklikte 5 grup atama türü, yönetmelik kapsamı dışına çıkarıldı. Bunlar şu şekildedir:

1- 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun kapsamında ilk defa bu Yönetmelik kapsamındaki kadrolara yapılacak atamalarda,
2- 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre uzmanlık eğitimi almaya hak kazananların araştırma görevlisi kadrolarına atanmalarında,
3- 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendikapsamında bir devlet yükseköğretim kurumunda görev yapmakta olan araştırma görevlilerinin aynı yükseköğretim kurumunda 2547 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin (a) fıkrası kapsamındaki araştırma görevlisi kadrolarına atanmalarında,
4- devlet
hizmeti yükümlülüğü kurası sonuçlarına göre uzman kadrolarına atanmalarda,
5- bu Yönetmelik kapsamındaki kadrolarda istihdam edilenlerin görev süresi uzatımı mahiyetindeki yeniden atanmalarında ve yabancı uyruklu öğretim elemanlarının sözleşmeli olarak çalıştırılmalarında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.”

Yönetmelikte yapılan bir diğer değişiklikte ise yabancı dil okutmanı, çevirici ve yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalardaki puanlama değiştirildi.

Bir diğer düzenlemede ise sınav sonrasında yedek aday belirlemesi zorunlu hale getirildi.

Memurlar.net olarak yapılan değişikliğin karşılaştırmalı tablosunu yayınlıyoruz.

ESKİ YENİ
Madde 2 – (1) Bu Yönetmelik, Devlet ve vakıf yükseköğretim kurumlarının öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim-öğretim planlamacısı kadrolarınaaçıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen yapılacak atamaları kapsar. “MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Devlet ve vakıf yükseköğretim kurumlarının öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim-öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamaları kapsar.
(2) 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun kapsamında ilk defa bu Yönetmelik kapsamındaki kadrolara yapılacak atamalarda, 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre uzmanlık eğitimi almaya hak kazananların araştırma görevlisi kadrolarına atanmalarında, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında bir devlet yükseköğretim kurumunda görev yapmakta olan araştırma görevlilerinin aynı yükseköğretim kurumunda 2547 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin (a) fıkrası kapsamındaki araştırma görevlisi kadrolarına atanmalarında, devlet hizmetiyükümlülüğü kurası sonuçlarına göre uzman kadrolarına atanmalarda, bu Yönetmelik kapsamındaki kadrolarda istihdam edilenlerin görev süresi uzatımı mahiyetindeki yeniden atanmalarında ve yabancı uyruklu öğretim elemanlarının sözleşmeli olarak çalıştırılmalarında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Giriş Sınavı: Bu Yönetmelikte belirtilen jüri tarafından, yabancı dil okutmanı ve çevirici kadroları için yapılacak sözlü sınavı; diğer kadrolar için yapılacak yazılı sınavı; yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadroları için yapılacak sözlü sınav ve sözlü sınav sonucu başarılı olanlar için senato kararı olması halinde yapılacak yazılı sınavı,
a) Giriş Sınavı: Bu Yönetmelikte belirtilen jüritarafından yapılan yazılı sınav ile yabancı dil okutmanları ve çeviriciler için yapılacak sözlü sınavı,
Madde 6 – (1) Bu yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda genel olarak;
a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b) Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES’ten en az 70, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 50 puan veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,
şartı aranır.
(2) Üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri senato kararıyla, bu Yönetmelikte belirlenen ALES ve yabancı dil puan barajlarının üzerinde bir puanı asgari puan olarak belirleyebilirler.
(3) Yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlarda bu Yönetmeliğe tabi öğretim görevlisi kadrolarına naklen veya açıktan yapılacak atamalarda aranacak dil puanında 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.
(4) Yükseköğretim kurumları, bu Yönetmeliğe tabi öğretim elemanı kadro ilanlarında lisans veya lisansüstü mezuniyet alanları ile ilan edilen alana ait bilimsel, nesnel ve denetlenebilir koşullar dışında adayı tanımlayan özel şartlar koyamazlar.
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda;
a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b) Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,
gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlananların ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
(2) Üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri senato kararıyla, bu Yönetmelikte belirlenen ALES ve yabancı dil puan barajlarının üzerinde bir puanı asgari puan olarak belirleyebilirler.
(3) Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.
(4) Yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından atama yapılacak programın eğitim dilinde en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak şartı aranır.
(5) Yükseköğretim kurumları, bu Yönetmeliğe tabi öğretim elemanı kadro ilanlarında lisans veya lisansüstü mezuniyet alanları ile ilan edilen alana ait bilimsel, nesnel ve denetlenebilir koşullar dışında adayı tanımlayan özel şartlar koyamazlar.
(6) Alanında tecrübe sahibi olmak şartının, hangi öğrenim düzeyinden sonrasına ait olduğu ilanlarda belirtilir.”
Madde 7 – (Değişik madde: 04.03.2014 – 28931 s. R.G. Yön./4. md.)
(1) Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.
(2) Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.
(3) Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı, Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavları ile Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavlarında başarılı olanların araştırma görevlisi kadrolarına atanmalarında bu şartlar aranmaz. 2547 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin (d) fıkrası uyarınca atanmış olup, Tıpta Ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinde belirtilen azami süreler içerisinde uzmanlık eğitimini başarı ile tamamlayanların, araştırma görevlisi kadrolarıyla ilişikleri üç ay süreyle daha devam eder.
(4) Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuru için aranacak özel şartlar şunlardır:
a) Lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere (rektörlüğe bağlı bölümler dahil) başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az yüksek lisans mezunu veya lisans mezunu olmak şartıyla en az alanında beş yıl tecrübeli olmak,
b) Güzel Sanatlar Fakülteleri, Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri, Konservatuarlar ile ön lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanları ile ilgili iki yıl tecrübeli olmak.
(5) Okutman kadrosuna başvuru için aranacak özel şartlar şunlardır:
a) Yabancı dil okutmanları hariç olmak üzere lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlerde (rektörlüğe bağlı bölümler dahil) atanacak okutman adaylarında en az yüksek lisans mezunu olmak,
b) Yabancı dil okutmanı başvurularında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 80 puan veya eşdeğerliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak.
(6) Uzman ve Eğitim-Öğretim Planlamacısı kadrosuna başvuru için aranacak özel şartlar şunlardır:
a) En az lisans mezunu olmak,
b) Belgelendirmek kaydıyla alanlarında en az iki yıl tecrübeli olmak.
(7) Çevirici kadrosuna başvuru için aranacak özel şartlar şunlardır:
a) En az lisans mezunu olmak,
b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az bir dilde 80 puan veya eşdeğerliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,
c) Belgelendirmek kaydıyla alanlarında en az iki yıl tecrübeli olmak.
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 7 – (1) Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için en az lisans mezunu olmak ve ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.
(2) Yükseköğretim kurumlarında tıpta uzmanlık ve tıpta yan dal uzmanlık eğitimi yapmakta olan tabip veya uzman tabip araştırma görevlileri, uzmanlık eğitimlerini tamamladıklarında Sağlık Bakanlığına, uzman olduklarının bildirildiği tarihten sonraki ilk Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası sonuçlarının, kurumlarına tebliğ edildiği tarihe kadar kurumları ile ilişkileri kesilmeksizin araştırma görevlisi olarak görev yapmaya devam ederler.
(3) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuru için aranacak özel şartlar şunlardır:
a) Lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere (rektörlüğe bağlı bölümler dahil) başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az tezli yüksek lisans mezunu olmak veya lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanında en az beş yıl tecrübeli olmak,
b) Güzel Sanatlar Fakülteleri, Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri, Konservatuarlar ile ön lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az tezli yüksek lisans mezunu olmak veya lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübeli olmak.
(4) Okutman kadrosuna başvuru için aranacak özel şartlar şunlardır:
a) Yabancı dil okutmanları hariç olmak üzere lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlerde (rektörlüğe bağlı bölümler dahil) atanacak okutman adaylarında en az tezli yüksek lisans mezunu olmak,
b) Yabancı dil okutmanı başvurularında, ilan edilen yabancı dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak.
(5) Uzman ve eğitim-öğretim planlamacısı kadrosuna başvurabilmek için en az tezli yüksek lisans mezunu olmak veya lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübeli olmak gerekir.
(6) Çevirici kadrosuna başvuru için aranacak özel şartlar şunlardır:
a) En az tezli yüksek lisans mezunu olmak veya lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübeli olmak,
b) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az bir dilde 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.”
Madde 8 – (1) Yükseköğretim kurumlarında ihtiyaç duyulan öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadroları, varsa ilgili birimin bölüm başkanınca, bölüm kurulunun görüşü alınarak fakültelerde dekanlığa, konservatuar ve yüksekokullarda müdürlüklere, rektörlüğe bağlı bölümlerde rektörlüğe, enstitülerde ise enstitü yönetim kurulunun görüşü alınarak, müdür tarafından, ilan edilmek üzere rektörlüğe iletilir. Rektörlükler kendilerine ulaşan kadro taleplerini en geç bir ay içinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirirler. 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesine göre kullanma izni verilen kadrolar Yükseköğretim Kurulunun internet adresinde yayınlanmak üzere rektörlükçe Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir. İlan metninde adaylarda bu Yönetmelik kapsamında belirlenen şartlar, son başvuru tarihi, ön değerlendirme sonuçlarının ilan tarihi, giriş sınavı tarihi ve sonuçlarının açıklanacağı günler ile internet adreslerini içeren sınav takvimi de belirtilir. Son başvuru tarihi ilan tarihinden itibaren onbeş günden az olarak belirlenemez. Adayların başvuruları, şahsen veya posta yoluyla ilanda belirtilen adrese ya da ilanda belirtildiği takdirde internet erişimi üzerinden yapılır. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz. MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesine “giriş sınavı tarihi” ibaresinden sonra gelmek üzere “, yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarında senato kararıyla sözlü sınav sonucu 60 ve üzeri puan alanlar için yazılı sınav yapılacaksa yazılı sınav tarihi” ibaresi eklenmiştir.
Madde 10 – (1) Sınav jürisi; müracaat eden adaylar arasından ilan edilen kadro sayısının on katına kadar adayı, ALES puanının %60’ını (merkezi sınavdan muaf olan adayların son iki yıla ait ALES notunun bulunmaması halinde, ALES puanı 70 olarak kabul edilir) ve yabancı dil puanının %40’ını; meslek yüksekokullarına müracaatlarda ise ALES puanının %70’ini ve lisans mezuniyet notunun %30’unu dikkate alarak belirler ve kurumun web sitesinde ilan eder. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın olması halinde, bu kişilerin tamamı sınava çağrılır. Başvuru sayısının ilan edilen kadronun on katından az olması halinde, adayların tamamı giriş sınavına alınır. MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 10 – (1) Sınav jürisi; müracaatlarda, müracaat eden adaylar arasından ilan edilen kadro sayısının on katına kadar adayı, yabancı dil okutmanı, çevirici ve yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarında (meslek yüksekokullarında bu kadrolarda istihdam edilecekler de dahil olmak üzere) ALES puanının %40’ını ve yabancı dil puanının %60’ını, diğer kadrolarda ALES puanının %60’ını ve yabancı dil puanının %40’ını; meslek yüksekokullarına müracaatlarda ise ALES puanının %70’ini ve lisans mezuniyet notunun %30’unu dikkate alarak belirler ve kadro ilanında belirtilen internet adresinde ilan eder. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın olması halinde, bu kişilerin tamamı sınava çağrılır. Başvuru sayısının ilan edilen kadronun on katından az olması halinde, adayların tamamı giriş sınavına alınır. Adayların ön değerlendirmede dikkate alınan puanları ile lisans mezuniyet notları kadro ilanında belirtilen internet adresinde ilan edilir.”
Madde 11 – (Değişik madde: 04.03.2014 – 28931 s. R.G. Yön./7. md.)
(1) Giriş sınavı bu Yönetmelikte belirtilen jüri tarafından ilan edilen alanla ilgili bilgi düzeyini ölçecek şekilde yazılı olarak yapılır.
(2) Ancak yabancı dil okutmanları ve çeviricilerde adayların mesleki ifade ve bilgi becerisi ile anlatım yeteneğini ölçecek şekilde sadece sözlü sınav yapılır.
(3) Sınav jürisi yazılı ve sözlü sınavın nesnel, ölçülebilir ve denetlenebilir olmasını sağlar. Raportör olarak belirlenen üye, sınavların soru ve cevaplarını tutanak altına alır.
(4) Sözlü sınav sonucu 60 puanın altında olanlar değerlendirme aşamasına geçemezler.
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 11 – (1) Giriş sınavı, sınav jürisi tarafından; yabancı dil okutmanı, çevirici kadrolarında adayların mesleki ifade ve bilgi becerisi ile anlatım yeteneğini ölçecek şekilde sadece sözlü, bu Yönetmelik kapsamındaki diğer kadrolar için ise ilan edilen alanla ilgili bilgi düzeyini ölçecek şekilde sadece yazılı olarak yapılır. Yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarında sözlü sınav yapılır. Ancak senato kararı olması halinde sözlü sınav sonucu 60 ve üzeri puan alanlar için yazılı sınav da yapılır. Bu durumda olanların giriş sınavı puanı, sözlü ile yazılı sınavın aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır.
(2) Sınav jürisi yazılı ve sözlü sınavın nesnel, ölçülebilir ve denetlenebilir olmasını sağlar. Raportör olarak belirlenen üye, sınavların soru ve cevaplarını tutanak altına alır.
(3) Sözlü sınav sonuçları kadro ilanında belirtilen internet adresinde ilan edilir. Sözlü sınav sonucu 60 puanın altında olanlar başarısız sayılırlar ve değerlendirme aşamasına geçemezler.”
Madde 12 – (Değişik madde: 19/09/2009 – 27354 S. R.G. Yön./5. md.)
(1) Sınav jürisi değerlendirmesinde; ALES notunun %30’unu (merkezi sınavdan muaf tutulacak adayların değerlendirilmesinde; son üç yıla ait merkezi sınav notunun bulunmaması halinde ALES puanı 70 olarak kabul edilir), lisans mezuniyet notunun %30’unu, yabancı dil puanının %10’unu ve giriş sınavı notunun %30’unu; meslek yüksekokullarında ise ALES notunun %35’ini (merkezi sınavdan muaf tutulacak adayların değerlendirilmesinde; son üç yıla ait merkezi sınav notunun bulunmaması halinde ALES puanı 70 olarak kabul edilir), lisans mezuniyet notunun %30’unu ve giriş sınavı notunun %35’ini hesaplayarak ilan edilen kadro sayısı kadar adayı başarı sırasına göre belirler. (Ek cümle: 24.01.2015 – 29246 s. R.G. Yön./1. md.) Değerlendirme puanı 65 puanın altında olanlar sınavlarda başarısız sayılır.
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 12 – (1) Sınav jürisi değerlendirmesinde; yabancı dil okutmanı, çevirici ve yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarında (meslek yüksekokullarında bu kadrolarda istihdam edilecekler de dahil olmak üzere) ALES puanının %30’unu, lisans mezuniyet notunun %10’unu, yabancı dil puanının %30’unu ve giriş sınavı notunun %30’unu; diğer kadrolarda ALES puanının %30’unu, lisans mezuniyet notunun %30’unu, yabancı dil puanının %10’unu ve giriş sınavı notunun %30’unu; meslek yüksekokullarında ise ALES notunun %35’ini lisans mezuniyet notunun %30’unu ve giriş sınavı notunun %35’ini hesaplayarak ilan edilen kadro sayısı kadar adayı başarı sırasına göre belirler. Değerlendirme puanı 65 puanın altında olanlar sınavlarda başarısız sayılır. Adayların değerlendirmede dikkate alınan puanları ile lisans mezuniyet notları kadro ilanında belirtilen internet adresinde ilan edilir.”
Madde 13 – (1) Sınavlarda başarılı olan adaylar, başarı puanları esas alınarak ilan edilir. İlan edilen kadro sayısını geçmemek şartıyla yedek aday da ilan edilebilir. Atamalar yürürlükteki mevzuata göre yapılır. MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“İlan edilen kadro sayısı kadar yedek aday da ilanedilir.”
Madde 14 – (Değişik madde: 09/03/2010 – 27516 S. R.G. Yön./1. md.)
(1) Doktorasını tamamlamış olanlar, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğretim görevlileri, yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav; Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında, Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile belirlenen araştırma görevlisi kadrolarına yapılacak başvurular ile meslek yüksekokullarının yabancı dil okutmanı hariç öğretim elemanı kadrolarına başvurularında ise yabancı dil şartı aranmaz.
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 14 – (1) Doktora veya sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanların, tıpta veya diş hekimliğinde uzmanlık eğitimini tamamlayanların, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğretim görevlilerinin ve yükseköğretim kurumlarında öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanların bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularında merkezi sınav şartı aranmaz.
(2) Meslek yüksekokullarının, yabancı dil okutmanı, çevirici ve yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlarındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.”
Geçici Madde 3 – (Ek madde: 26.12.2014 – 29217 s. R.G. Yön./3. md.)
(1) 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarında görev yaparken, 2547 sayılı Kanunun 6111 sayılı Kanunla değişik 44 üncü maddesinin yürürlüğe girdiği tarihten sonra ve bu maddede belirtilen azami süreler içerisinde doktora tezini tamamlayamaması nedeniyle ilişiği kesilen araştırma görevlileri, bu yönetmelikte belirtilen atama şartlarına tabi olmadan, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde talep etmeleri halinde, 2013 yılı sonuna kadar görev yapmak üzere araştırma görevlisi kadrolarına atanırlar.
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 5 inci madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 5 – (1) Bu maddenin yayım tarihinden önce ilan eden öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına atamalarda önceki Yönetmelik hükümleri uygulanır.”
Memurlar.Net - Özel
       

Yorumlar

 1. muhammed ertay dedi ki:

  öğretim görevlisi alımında tecrübe yazılacaksa hangi mezuniyet sonrası istendiği ilanda belirtilecek. örneğin; lisans mezuniyeti sonrası alanında 2 yıl tecrübeli olmak yada yüksek lisans mezuniyeti sonrası alanında 2 yıl tecrübeli olmak gibi. lisans sonrası tecrübe zaten yazılıyordu.artık yüksek lisans mezuniyeti sonrası tecrübe de yazılabilecek. bu demek oluyor ki ilanlar artık %100 kişiye göre çıkacak. önceden %20 şansımız vardı artık o şans da yok.

 2. muhammed ertay dedi ki:

  Öğretim Görevlisi Alımında sadece alanında 2 yıl tecrübe gerekiyordu. tezli-tezsiz yüksek lisans fark etmiyordu. yüksek lisans şartı koyulduğu zaman tezsizlerde başvuru yapabiliyordu. yapılan değişiklikle tezsiz yüksek lisans duman oldu. artık hiç bir fonksiyonu kalmadı. şimdi ya tezli yüksek lisans mezunu olacaksınız ya da alanınızda en az 2yıl tecrübeli olmalısınız. en büyük değişiklik bu. üniversitelerin tezsiz yüksek lisans programları yavaş yavaş kapanacak demektir. YÖK üniversitelerin gelir kaynağını kapatmış oldu. tezsiz programlardan güzel para kazanıyorlardı üniversiteler.

  1. barış dedi ki:

   meslek yüksekokullarına başvuruda da tezli yüksek lisans mı olacak? Yoksa tezsiz de yeterli mi?

   1. barış dedi ki:

    Çünkü bu konu Lisans birimlerine başvurulacak kadrolar için geçiyordu. 2 yıllıklarda da mı böyle?

   2. akademikportal dedi ki:

    Tüm başvurular için tezli şartı getirmişler.

    1. kaan dedi ki:

     “Lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere (rektörlüğe bağlı bölümler dahil) başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az tezli yüksek lisans mezunu olmak veya lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanında en az beş yıl tecrübeli olmak” değişiklikle getirilen madde bu şekilde iken myo’lar için de (tüm başvurular için) tezli yüksek lisans şartı getirildiğini neye dayanarak söylediğiniz merak ediyorum?

     1. akademikportal dedi ki:

      Dikkatli okusaydınız merakınızı sormadan da giderebilirdiniz;

      (3) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuru için aranacak özel şartlar şunlardır:
      a) Lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere (rektörlüğe bağlı bölümler dahil) başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az tezli yüksek lisans mezunu olmak veya lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanında en az beş yıl tecrübeli olmak,
      b) Güzel Sanatlar Fakülteleri, Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri, Konservatuarlar ile ön lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az tezli yüksek lisans mezunu olmak veya lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübeli olmak.

      Önlisans = MYO

    2. kaan dedi ki:

     sonradan fark ettim, haklısınız. tezsiz yüksek lisans mezuniyeti bundan sonra tahminimce ancak şu şekilde kullanılabilir: “lisans mezuniyeti + 2 yıl iş tecrübesi + yüksek lisans mezuniyeti”… yani lisans mezuniyeti + 2 yıl tecrübe koşuluyla tezli yüksek lisans isteme zorunluluğu kaldırılır, yüksek lisans (tezli olarak belirtmeden) mezuniyeti şartıyla da kişiye özel ilan çıkılabilir. sonuçta tezsiz yüksek lisans başvuru koşullarında yer alamaz ya da değerlendirilemez diye bir hüküm yok.

     1. muhammed ertay dedi ki:

      kaan bey yanlışınız var
      ilana hem tecrübe hem y.lisans yazılsa bile o y.lisansın tezli olma zorunluluğu var. tezli olarak belirtilmese bile yönetmeliğe eklenen ‘tezli’ ifadesinden dolayı y.lisansın tezli olması şarttır. yöksisteki bütün ilanların sayfasında unvan şartları da yer alıyor. ünvan şartlarında tezli belirtildiği için ilanlarda tezli ifadesi koyulmasa bile o y.lisans tezli olmak zorunda. artık hiçbir şekilde tezsiz y.lisans kabul edilmiyor. bu değişiklik tezsizleri tamamen bitirdi.

 3. mali dedi ki:

  şimdi myo na alımda yds şartımı geldi ben pek fazla değişiklik göremedim,ales 3 yıl şartının kalktığı kanısına nerden ulaştınız anlamadım????

  1. AklınYoluBir dedi ki:

   (2) Meslek yüksekokullarının, yabancı dil okutmanı, çevirici ve yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlarındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.”

   Buradan bunu nasıl anladınız anlayamadım.
   Hala dil şartı aranmıyor.

 4. hazon dedi ki:

  Ogretim elemani alimlarinda yas sarti kalkmismi?

  1. Ahmet dedi ki:

   Öğretim Üyesi dışındaki öğretim elemanları için sadece “Araştırma Görevlilerinde” yaş şartı vardı ve hâlâ var.

 5. mehmet dedi ki:

  arkadaşlar nedir bu yönetmenlik anlayan varsa

 6. Tb dedi ki:

  Ales ten lisansta mezun olunan alandan diye bir ibare yok.bu durum kalkti mi yani??

  1. Ahmet dedi ki:

   Bahsettiğiniz maddede herhangi bir değişiklik olmadığı için yer verilmemiş. Yoksa aynı madde yürürlükte.

 7. krnsy dedi ki:

  Arkadaşlar, yök kadroların 50/d’den 33/a’ya geçirilmesini ya da geçirilmemesini üniversitelerin kendilerine bırakmamış mıydı? Tam olarak bu değişikliği anlayan varsa lütfen anlatsın.

  1. Ahmet dedi ki:

   Geçici Madde 3 ün kaldırılması ile 2547 sayılı Kanunun 50/D maddesinden, aynı Kanunun 33/A maddesine geçişin hiç bir alakası yoktur. Gelelim hikâyesine: 2013 yılı içerisinde YÖK’ün almış olduğu karar ile maddede belirtilen husus tüm Üniversitelere duyuruldu. Sırf 2013 yılına has bir karar alınması olayı (bildiğim kadarıyla) mahkemelik oldu. Ve YÖK bu kararı 26.12.2014 tarihinde mecburen Yönetmeliğe ekledi. 2013 yılına has bi karar 2014 yıl sonunda ekleniyor. Çok saçma değil mi? Şimdi ise bu saçma kararı kaldırdılar hepsi bu.

   1. 50/d li dedi ki:

    Ahmet
    50/d li biri 33/a maddesine göre atanabilir mi artık

    ”””4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendikapsamında bir devlet yükseköğretim kurumunda görev yapmakta olan araştırma görevlilerinin aynı yükseköğretim kurumunda 2547 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin (a) fıkrası kapsamındaki araştırma görevlisi kadrolarına atanmalarında”””
    Bu madde ne anlama geliyor

    1. Ahmet dedi ki:

     Elbette atanabilirler. O kısmı yanlış anlamayın. TUS-DUS, 1416 Sayılı Kanun, 50/D – 33/A maddesine geçişler bu yönetmelik kapsamında değildir diyor bahsettiğiniz madde.

    2. Ahmet dedi ki:

     Yani bu yönetmeliğin bahsettiğiniz geçiş ile alakası yok. 50/D – 33/A geçişleri her Üniversitenin kendi kriterlerine göre yapılmaktadır.

 8. Gürbüz dedi ki:

  ales geçerliliği 3 yıl zorunluluğu kaldırılmış mı oldu o halde ?

 9. 50/d li dedi ki:

  50/d li olan biri doktorasının sonuna doğru ihtiyaç doğrultusunda 33/a maddesine göre atanabiliyordu. Bu düzenlemeyle artık bu da kalkmış oldu. Yani 50/d li asistan kıyımı vardı. Artık biz 50/d li asistanlar kıyma olduk. Yazıkkk

  1. Ezgi dedi ki:

   33e geçemeyeceğimizi nasıl anladınız? Daha detaylı anlatabilir misiniz?

   1. 50/d li dedi ki:

    3- 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendikapsamında bir devlet yükseköğretim kurumunda görev yapmakta olan araştırma görevlilerinin aynı yükseköğretim kurumunda 2547 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin (a) fıkrası kapsamındaki araştırma görevlisi kadrolarına atanmalarında

    Maddesi bu düzenlemeyle yürürlükten kaldırıldığı için artık 33/a şansımız kalmadı ezgi ben bunu anlıyorum

    1. Ahmet dedi ki:

     Yanlış anlıyorsunuz. Alakası yoktur. Bu yönetmelik 50/D – 33/A geçişi ile ilgili bir tasarrufta bulunmuyor. Sadece TUS-DUS, 1416 sayılı Kanun, 50/D – 33/A geçiş işlemlerinde bu yönetmelik hükümleri uygulanmaz diyor. Dikkatli bakınız.

     1. 50/d li dedi ki:

      Ahmet anladım şimdi çok teşekkürler

 10. 50/d li dedi ki:

  Üniversitelerde 50/d kadrosundan 33/a kadrosuna geçişin yolu tamamen kapanmış oldu. Bilimin ruhuna fatifa okuyabiliriz artık.

 11. ahmet dedi ki:

  50/d 33/a ile ilgili kısmı anlıyamadım acaba bilgisi olan var mı?

 12. Entere Sann dedi ki:

  Hiç bişe anlamadım. 50 d sorunu iyice karmaşıklaştı şimdi.

 13. bmk dedi ki:

  Yani 1416 ya tabi olarak yurtdışından dönenler direk yrd. doç olarak atanabiliyor mu ? Ben hiç bir şey anlamadım…..

Yorum Yaz