Akademik Personel | 22 Mart 2018, Perşembe

Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak

30 Mayıs 2016
Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak
       

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Yönergesi’nde belirtilen kriterler doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

İlana başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları, ilanda belirtilen özel şartları taşımaları ve durumlarının Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Yönergesi’ne uygun olması gerekmektedir.

Adayların; http://www.konya.edu.tr internet adresindeki Personel Daire Başkanlığı web sayfasından erişebilecekleri Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Yönergesi’ne göre

hazırlayacakları puan tablosunu dilekçeleri ile birlikte dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

1. 2547 Sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgesi, puan tablosu, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

(Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi, puan tablosu ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

2. 2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardımcı Doçent adaylarının; anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgesi, puan tablosu, varsa yabancı dil başarı belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek ilgili birimlerine başvurmaları gerekmektedir.

(Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi, puan tablosu ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca ilgili birimlerin Yönetim Kurulunca belirlenecek jüri tarafından başvuru dilekçesinde belirtmiş oldukları yabancı dilden dil sınavı yapılacaktır. (Yardımcı Doçentlik yabancı dil sınav tarihi, sınav yeri ve saati ilgili birimlerin web sayfasından duyurulacaktır.) Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3. Profesör ve Doçent unvanına sahip öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt unvanlı kadrolara başvuru yapamazlar.

4. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

5. Mecburi hizmet yükümlülükleri olanların 2547 sayılı Kanun’un 35’inci maddesinin 3’üncü paragrafında belirtilen eş durumu ve sağlık mazeretlerine ilişkin belgeleri teslim etmeleri gerekmektedir.

6. İlan edilen Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat eden adaylardan, ilan edilen kadronun anabilim dalı ile Doçentlik, Doktora, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlik alanları farklı olan adayların başvuruları Üniversite Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra nihai karar verilecek olup, uygun görülmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

7. İlan edilen kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Doçent adaylarının Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, Yardımcı Doçent adaylarının ise ilgili birimlerine

şahsen başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan veya posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri, telefon numaraları ile e-posta adreslerini bildirmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

A D R E S :

Necmettin Erbakan Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Nişantaş Mah. Dr. Hulusi Baybal Caddesi Bera İş Merkezi No:12 Kat:22 Selçuklu/KONYA Telefon: 0.332.280 80 73

Tüm Akademik İlanlar ve Kamu İlanları
BİRİM BÖLÜM ANABİLİM

DALI/PROGRAM

K.UNVANI DERECE ADETİ ÖZEL ŞARTLAR
Meram Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Plastik,

Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Doçent 1 1 Flep yaşayabilirliği, diyabetik el enfeksiyonları ile ilgili çalışmaları olmak.
Meram Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Plastik,

Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Doçent 1 1 Parmak ucu replantasyonları konusunda deneyim sahibi olmak ve parmak ucu replantasyonunu kolaylaştırıcı teknik tarif etmiş olmak.
Meram Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Doçent 3 1 Medikal retina dalında uluslararası geçerliliği olan belge sahibi olmak.
Meram Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Doçent 1 1 Keratoplasti konusunda deneyimli olmak ve göz bankası tıbbi müdürlük sertifikasına sahip olmak.
Meram Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Beyin ve Sinir Cerrahisi Doçent 2 1 Omurga cerrahisi ve mikrocerrahi eğitimi almış olmak, epidural fibrozis üzerine deneysel çalışma yapmış olmak.
Meram Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Göğüs Cerrahisi Doçent 2 1 Klinik Nütrisyon konusunda eğitim almış ve akciğer iskemi ve reperfüzyonu ile ilgili çalışması olmak.
Meram Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Biyofizik Doçent 3 1 Beynin elektriksel kaynak görüntülemesi konusunda çalışma yapmış olmak, yurt dışında bir beyin araştırmaları merkezinde en az bir yıl çalışmış olmak.
Meram Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Acil Tıp Doçent 1 1 Medikal simülasyon eğitici eğitimi almış ve Geriatrik acil servis hastalarında risk skorlama sistemleri üzerinde çalışma yapmış olmak.
Meram Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Doçent 2 1 Manyetik Rezonans görüntülemede akut serebral enfarkt volümü ölçümünün erken dönem mortalite ile ilişkisi konusunda çalışma yapmış olmak.
Meram Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Aile Hekimliği Doçent 2 1 En az 10 yıllık aile hekimliği uzmanı olmak, kanıta dayalı tıp, evde bakım ve sağlık teknolojileri değerlendirme, tütün bağımlılığı tedavisi ile ilgili çalışmaları olmak.
Meram Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 2 1 Çocuk İmmünolojisi ve Alerji uzmanı olmak, kemik iliği ve kök hücre nakil sertifikasına sahip olmak.
Meram Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 2 1 Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı olmak, Fötal Ekokardiyografi ve Ekokardiyografi konusunda yurt dışı deneyimi olmak.
Meram Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Tıbbi Farmakoloji Doçent 3 1 Tıp Doktoru ve Tıbbi Farmakoloji Uzmanı olmak, Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalında en az bir yıl süre ile çalışmış olmak.
Meram Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Tıbbi Genetik Doçent 1 1 HLA-Doku Tiplendirme Labarotuvarında en az 3 (üç) yıl çalışmak ve immünogenetik alanında yayını olmak.
Meram Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Nükleer Tıp Doçent 3 1 Over kanserlerinde PET/BT’nin kullanımı ile karaciğer ve mediasten kan havuzu FDG SUV değerlerine kemoterapinin etkisi ile ilgili çalışmaları olmak.
İlahiyat

Fakültesi

Temel İslam Bilimleri Arap Dili ve Belagati Doçent 3 1 Osmanlı dönemi bediiyyat şairleri hakkında çalışması olmak.
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitim Programları ve Öğretim Doçent 3 1 Eğitim Programları ve Öğretimi Anabilim Dalında yurtdışında doktora yapmış olmak, Almanya’da yaşayan 3. nesil (Suç İşlemiş) Türk Gençleri konusunda ve eğitim bilim, psikoloji konularında çalışmaları olmak.
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Kimya Eğitimi Doçent 1 1 Sıvı ve Polimer İçerikli Membranlar konusunda çalışma yapmış olmak. Grafen Tabanlı Elektrokimyasal Sensörlerle ilgili çalışmalarda bulunmak.
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğtimi Müzik Eğitimi Doçent 2 1 Doktora çalışmasını “Müzik Eğitimi Teknolojisi” konusunda yapmış olmak ve bu konuda uzmanlaşmış olmak.
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğtimi Müzik Eğitimi Doçent 2 1 Söz Ögesinin Müzik Eğitimciliği Açısından Önemi konusunda bir çalışması bulunmak.
Sosyal ve Beşeri

Bilimler

Fakültesi

Sosyoloji Kurumlar

Sosyolojisi

Doçent 3 1 Armağan kültürü, kültür sosyolojisi ve din sosyolojisi ile ilgili çalışmaları olmak.
Sosyal ve Beşeri

Bilimler

Fakültesi

Sosyoloji Genel Sosyoloji ve Metodoloji Doçent 3 1 Kent ve Göç Sosyolojisi alanında çalışmaları olmak.
Sosyal ve Beşeri

Bilimler

Fakültesi

Felsefe Sistematik Felsefe ve Mantık Doçent 1 1 Zihin ve bilinç konusunda çalışması olmak.
Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Doçent 1 1 Baskı tekniklerinin grafik tasarım eğitimine yansımaları hakkında çalışması olmak.
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Türkçe Eğitimi Yardımcı

Doçent

5 1 Üniversite öğrencilerinin konuşma becerileri üzerine ve Ana Dili Öğretim Programları üzerine çalışmaları olmak.
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi İlköğretim İlköğretim Matematik Eğitimi Yardımcı

Doçent

5 1 Lorentz Uzayında Paralel Hiper Yüzeylerin Genelleştirilmiş Gauss ve Ortalama Eğrilikleri üzerine ve Yüksek Mertebeden Gauss Eğrilikleri üzerine çalışmaları olmak.
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi İlköğretim Sosyal Bilgiler Eğitimi Yardımcı

Doçent

5 1 İslam Tarihinde Haberleşme konusu alanında çalışmaları olmak.
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Matematik Eğitimi Yardımcı

Doçent

5 1 Diophantine Denklemi ve Terai Konjektürü üzerine çalışmaları olmak.
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğtimi Resim-İş Eğitimi Yardımcı

Doçent

5 1 Türkiye ve Almanya’daki Ortaöğretim Öğrencilerinin Estetik Beğeni Düzeylerinin karşılaştırılması üzerine ve Resim-İş Eğitimi alanında Estetik Eğitimi üzerine çalışmaları olmak.
Yabancı Diller Yüksekokulu Temel Yabancı Diller Yardımcı

Doçent

5 1 Ana Dili İngilizce Olan ve Olmayan İngilizce Öğretmenlerinin Sözel Düzeltici Geri Bildirimlerine dair çalışması olmak.
Meram Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Yardımcı

Doçent

5 1 Evre II kolon Ca olan hastalarda adjuvan kemoterapi konusunda çalışması olmak.
Sosyal ve Beşeri

Bilimler

Fakültesi

Uluslararası

İlişkiler

Uluslararası İlişkiler Yardımcı

Doçent

5 1 Mısır’da demokratikleşme ve Selefilik konusunda çalışması olmak.
Sosyal ve Beşeri

Bilimler

Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Yardımcı

Doçent

5 1 Destinasyonların itibar yönetim süreci ve online medya üzerine çalışması olmak.
Sosyal ve Beşeri

Bilimler

Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Yardımcı

Doçent

5 1 Medya, ideoloji, iktidar ve söylem üzerine çalışması olmak.
Sosyal ve Beşeri

Bilimler

Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı Yeni Türk Dili Yardımcı

Doçent

5 1 Dil devrimi ve edebiyata etkisi üzerine çalışması olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yardımcı

Doçent

5 1 Futbolcularda osteitis pubis sendromu ile ilgili çalışması olmak ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon lisans mezunu olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yardımcı

Doçent

5 1 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon yüksek lisansı ve doktorası olup, Kuadriseps kasına uygulanan kinezyo bantlamanın kas kuvveti, endurans, propriosepsiyon ve performans üzerine etkisiyle ilgili çalışması olmak.
Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Diş Hastalıkları ve Tedavisi Yardımcı

Doçent

5 1 Lamina veneerler üzerine çalışma yapmış olmak.
       

BENZER HABERLER