reklam
Akademik Personel | 23 Mart 2017, Perşembe

Akademik Zam Kanun Tasarısı Yayınlandı Tasarı Artık Mecliste!

Akademik Zam Kanun Tasarısı Yayınlandı Tasarı Artık Mecliste!
       


Akademik Personele Yapılacak Zammın Oransal İfadesi


YÜKSEKÖĞRETİM PERSONEL KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI

MADDE 1- 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

“Yükseköğretim tazminatı

EK MADDE 3- Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuru brüt aylık (ek gösterge dahil) tutarının;

a) Profesör kadrosunda bulunanlara %100’ü,

b) Doçent kadrosunda bulunanlara %100’ü,

c) Yardımcı Doçent kadrosunda bulunanlara %100’ü,

d) Araştırma görevlisi kadrosunda bulunanlara %115’i,

e) Öğretim görevlisi ve okutman kadrosunda bulunanlara %115’i,

oranında her ay yükseköğretim tazminatı ödenir.

Bu tazminata hak kazanılmasında ve ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır. Bu maddeye göre ödenecek tazminat damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz ve ilgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan zam, tazminat, ödenek, döner sermaye ek ödemesi, ikramiye, ücret ve her ne ad altında olursa olsun yapılan benzeri ödemelerin hesabında dikkate alınmaz.

Akademik teşvik ödeneği

EK MADDE 4- Her bir takvim yılı için, bir önceki yıl, bilim, teknoloji ve sanata katkı sağlayıcı nitelikte yurtiçinde veya yurtdışmda sonuçlandırılan proje, araştırma, yayın, tasarım, sergi, patent ile çalışmalarına yapılan atıflar, bilim kurulu bulunan uluslararası düzeydeki toplantılarda tebliğ sunma ve almış olduğu akademik ödüller esas alınarak öğretim elemanları için yüz puan üzerinden yıllık akademik teşvik puanı hesaplanır.

Akademik teşvik puanı otuz ve üzerinde bulunanlara, Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuru brüt aylık (ek gösterge dahil) tutannın;

a) Profesör kadrosunda bulunanlar için % 100’üne,

b) Doçent kadrosunda bulunanlar için %90’ına,

c) Yardımcı Doçent kadrosunda bulunanlar için %80’ine,

d) Araştırma görevlisi kadrosunda bulunanlar için %70’ine,

e) Öğretim görevlisi ve okutman kadrosunda bulunanlar için %60’ına,

aldıkları akademik teşvik puanının yüze bölünmesi suretiyle bulunacak oranın uygulanması suretiyle hesaplanan tutarda akademik teşvik ödeneği verilir.

Bu madde uyarınca yapılacak ödeme, bu Kanun uyarınca aylık ödendiği sürece ve kadrolarının bulunduğu yükseköğretim kurumlan tarafından Şubat ayının onbeşinden itibaren oniki ay süreyle her ayın onbeşinde yapılır, damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz. İlgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan zam, tazminat, ödenek, döner sermaye ek ödemesi, ikramiye, ücret ve her ne ad altında olursa olsun yapılan benzeri ödemelerin hesabmda dikkate alınmaz.

Bilim alanlarının özellikleri ve öğretim elemanlarının unvanlarına göre, akademik teşvik puanlarının hesaplanmasında esas alınacak faaliyetlerin ayrıntılı özellikleri ve bu faaliyetlerin puan karşılıkları, akademik teşvik toplam puanının %30’unu geçmemek üzere her bir akademik faaliyet türünün toplam puanın hesaplanmasındaki ağırlıkları, akademik teşvik puanının hesaplanmasına ilişkin usul ve esaslar ile bu hesaplamaları yapacak komisyonun oluşumu ile diğer hususlar; Yükseköğretim Kurulunun önerisi, Maliye Bakanlığının görüşü ve Milli Eğitim Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 2-2914 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 10- Ek 4 üncü maddede belirtilen yönetmelik dört ay içinde yürürlüğe konulur. Ek 4 üncü maddenin birinci fıkrasına göre ilk defa akademik teşvik puanı hesaplanması, 2015 yılında yapılan faaliyetler esas alınmak suretiyle 2016 yılı için yapılır.”

MADDE 3- Bu Kanunun 1 inci maddesi ile 2914 sayılı Kanuna eklenen ek 3 üncü madde yayımım izleyen ayın onbeşinde, 2 nci maddesi ile 2914 sayılı Kanuna eklenen ek 4 üncü madde 1/1/2015 tarihinde ve diğer hükümleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yükseköğretim alanı, tüm dünyada genişlemekte ve her geçen gün daha fazla öğretim elemanı ve öğrenci bu alana dahil olmaktadır. Ayrıca, bilim alanları sürekli olarak artarak gelişmektedir. Bilimsel bilgiye yönelik toplumsal talep de her geçen gün artmaktadır.

2023 yılı hedeflerine ulaşabilmemiz ve bilim, teknoloji ve ekonomik anlamda dünyanın sayılı ülkelerinden birisi haline gelebilmemiz her alanda bilimsel bilgi üretmek ve bunu aynı zamanda uygulanabilir hale getirmekle mümkün olabilecektir. Bunun sağlanması da nitelikli, girişimci ve yenilikçi insan gücünü yükseköğretim düzeyinde eğitmek ve yetiştirmekle görevli akademisyenlerin sayısının yükseltilmesine, bilimsel ve akademik faaliyetlerinin artırılmasına ve çeşitlendirilmesine bağlıdır.

Ülkemizde 2014 yılı Ekim ayı itibarıyla 104’ü Devlet ve 73’ü vakıf olmak üzere üniversite sayısı 177’ye ulaşmıştır. Böylece yükseköğretime erişimde de önemli ilerleme kaydedilmiş olmakla birlikte, kalitenin artırılması ihtiyacı sürmektedir. Uzun dönemde kalkınmanın sağlam temellere oturabilmesi için ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi hususu önceliğini korumaktadır.

Yükseköğretim alanında kaliteli bir beşeri sermayeye sahip olmak ancak sistem içerisinde yeterli düzeyde nitelikli, üretken ve kendilerini değişen şartlara göre yenileyebilen öğretim elemanlarına sahip olmakla mümkündür. Özellikli, nitelikli ve üretken öğretim elemanlarının istihdamı ise eğitim-öğretim, bilim ve araştırma altyapısı itibarıyla nitelikli ve iyi yükseköğretim kurumlan inşa etmenin yanı sıra akademisyenolmayı düşünenler için mali haklar açısından da cazip ve en azından tatminkar olmasına bağlıdır.

Tasan ile, yükseköğretim alanında nitelikli insan gücüne sahip olmak için meslek olarak akademisyenliğin cazibesinin artınlması, akademisyenlerin daha fazla bilimsel çalışma ve araştırma yapmalarının teşvik edilmesi ve bu doğrultuda yükseköğretim kurumlannda görev alan kapsama dahil öğretim elemanlannın mali haklarının önemli ölçüde iyileştirilmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 1- Madde ile, 2914 sayılı Kanuna iki ek madde eklenmiştir.

Ek 3 üncü madde ile; üniversitelerde görev yapan öğretim üyeleri ile araştırma görevlisi, öğretim görevlisi ve okutmanların mali haklarında yükseköğretim tazminatı adı altında yeni bir ödeme unsuru ihdas etmek suretiyle artış yapılması öngörülmektedir.

Ek 4 üncü madde ile; bilim, teknoloji ve sanata katkı sağlayıcı nitelikte yurtiçinde veya yurtdışmda sonuçlandırdıkları proje, yaptıkları araştırma, yayın ve sergi, aldıkları patent ile çalışmalarına yapılan atıflar, bilim danışma kurulu bulunan uluslararası düzeydeki toplantılarda sundukları ve almış oldukları akademik ödüller esas alınmak suretiyle üniversitelerde görev yapan öğretim üyeleri ile araştırma görevlisi, öğretim görevlisi ve okutmanlar için yıllık akademik teşvik puanı hesaplanması ve bunlara aldıkları puanlarla orantılı olarak da akademik teşvik ödeneği adı altında yeni bir ödeme yapılması öngörülmektedir.

MADDE 2- Madde ile, 2914 sayılı Kanuna bir geçici madde eklenmek suretiyle ilk akademik teşvik puanı hesaplanmasının, 2015 yılında yapılan faaliyetler esas alınmak suretiyle 2016 yılı için yapılması öngörülmektedir.

MADDE 3- Yürürlük maddesidir.

MADDE 4- Yürütme maddesidir.

       

Yorumlar

1 2 3 4
 1. Ahmet Çöndü dedi ki:

  Üniversitelerde akademik denege sağlanacaksa aslında 2001 yılında profofösör ve doçentlere açıktan 500 ile 450 tl arasında bir artış yapıldı 13yıldır bu ünvandakiler daha yüksek maaş aldı. Alt kadmeler ise 13 yıldır 300 ile 450 arasında eksik maaş aldılar. Bu yeni düzenlemde bu duruma hiç mi hiç dikkat edilmedi. Eğer adaletli bir artış yapılsaydı bu farkda ortadan kaldırılabilirdi. Bu durum hakkında komisyon üyeleri acaba bilgilendirilmedi mi?.

 2. Neco dedi ki:

  Taylan Hocam eline sağlık.
  Benzer sorun döner sermaye dağılımlarında da mevcuttur. Bir önceki torba yasada da akademik uzmanlık ile jandarma uzmanlık, maliye uzmanlık vb.. maalesef karıştırılmış, bilfiil üniversitenin döner sermaye kapsamına giren çalışmalarda ücret ödenmemiş, büyük sıkıntılar yaşanmıştır. YÖK Kanunu çok açık ve tartışmaya mahal vermemesine rağmen bu şekilde dışlanmak üzücü bir durumdur. Sayın Konya milletvekilin vermiş olduğu yönerge ile umarım düzeltilir.

 3. Taylan ÖCALAN dedi ki:

  T.C. Bakanlar Kurulu’nun imzasına açılarak TBMM’ ne sevk edilen “Yükseköğretim Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” öğretim elemanlarına (tasarıda belirtilen yalnızca Prof.Dr., Doç.Dr, Yrd.Doç.Dr., Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi, Okutman kadrolarına) “yükseköğretim tazminatı” ve “akademik teşvik ödeneği” verilecek şekilde hazırlanmıştır.

  Ancak 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 3. maddesinin ı bendi “Öğretim Elemanları: Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, okutmanlar ile öğretim yardımcılarıdır” şeklindedir. Aynı maddenin p bendi ise “Öğretim Yardımcıları: Yükseköğretim kurumlarında, belirli süreler için görevlendirilen, araştırma görevlileri, uzmanlar, çeviriciler ve eğitim – öğretim planlamacılarıdır.” şeklindedir.

  Bu ifadelerden de anlaşılacağı üzere tüm öğretim elemanı kadroları içerisinde “Öğretim Yardımcıları statüsünde araştırma görevlileri, uzmanlar, çeviriciler ve eğitim-öğretim planlamacıları” bir bütün olarak ayrı ayrı kadro unvanları ile tanımlamaktadır. Ayrıca tüm bu akademik kadrolara alım ve atama süreçlerinde “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca ortak olan ALES puanı, Yabancı Dil puanı, lisans not ortalaması ve yazılı sınav hükümleri uygulanmaktadır.

  Bu nedenle hazırlanan kanun tasarısının genel gerekçesinde tanımlanan hedeflerde dikkate alındığında, üniversitelerin ve akademik unsurun bir parçası olan, 2023 hedeflerinde tanımlanan bilimsel olguların gerçekleşmesine katkı sağlayacak diğer akademik kadroların yanında uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarının da dikkate alınması ve taslakta yer alması gerekmektedir.
  YÖK istatisliklerine göre ülkemizdeki devlet üniversitelerinde toplam 3409 uzman, 18 çevirici ve 19 eğitim öğretim planlamacısı, vakıf üniversitelerinde ise 226 uzman, 2 çevirici ve 3 eğitim öğretim planlamacısı, devlet sözleşmeli 34 uzman bulunmaktadır. (Ekte) Mevcut 2547 sayılı YÖK yasası kapsamında öğretim elemanı statüsünde olan ve lisans, yüksek lisans ve doktora unvanlarına sahip bu akademik personelin, tasarıda yer almaması gerek mevzuat, gerekse tasarıdaki bilimsel hedeflerle örtüşmemektedir. Ülkemiz için nitelikli, girişimci ve yenilikçi insan gücünü yetiştirmekte akademik unsurun yasal bir parçası olan uzman, çevirici, eğitim öğretim plancı kadrolarının da tasarıya eklenmesi tanımlanan hedeflerin sağlanmasında gerçekçi bir yaklaşım olacaktır.

  Aksi durumda mevcut YÖK yasası içerisinde yasal statü ve sorumlulukları akademik personel olarak aynı olan kadrolar arasında maddi ve manevi bir ayrım yaratılmış olacaktır. Bu nedenle hazırlanan tasarının TBMM’de yasalaşmadan önce değişiklik önerisi ile gerekli düzenlemeler yapılarak, eksik kadro unvanları eklenerek (uzman, çevirici, eğitim öğretim planlamacısı) yasalaşmasının sağlanması ülke menfaatleri ve bilimsel gerçeklik açısından uygun olacaktır.

  Gereğini bilgilerinize arz eder, saygılar sunarım.
  Uzman Taylan ÖCALAN
  Yıldız Teknik Üniversitesi
  İnşaat Fakültesi
  Harita Mühendisliği Bölümü
  Davutpaşa Kampüsü
  Esenler/İstanbul

  YÖK WEB SAYFASI: http://www.yok.gov.tr/web/guest/ogretim-elemanlari-dagilimi

  DEVLET ÜNİVERSİTELERİ ÖĞRETİM ELEMANI DAĞILIMI
  KADRO ÜNVANI KADRO SAYISI
  PROFESÖR 17543
  DOÇENT 11610
  YARDIMCI DOÇENT 25766
  ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 15487
  OKUTMAN 6929
  UZMAN 3409
  ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 41049
  ÇEVİRİCİ 18
  EĞT-ÖĞRT. PLAN. 19

  VAKIF ÜNİVERSİTELERİ ÖĞRETİM ELEMANI DAĞILIMI
  KADRO ÜNVANI KADRO SAYILARI
  PROFESÖR 3072
  DOÇENT 1651
  YARDIMCI DOÇENT 5781
  ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 3454
  ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DR) 904
  OKUTMAN 2821
  UZMAN 226
  ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 2840
  ÇEVİRİCİ 2
  EĞT-ÖĞRT. PLAN. 3
  TANIMSIZ ÜNVAN 5

 4. Murat dedi ki:

  Eski bir uzman yeni öğr.gör.dr olarak uzmanlara destek veriyorum. Ayrıca maaş zamlarında mutlaka dr. lı olanlar ile olmayanlar arasında da ufak bir fark olmalı. Ayrıca yabancı dil içinde mutlaka iyileştirme gelmeli.

 5. atakan dedi ki:

  Uzman olarak akademik is noktasinda da Haklarımız olduğunu unutmayalım

 6. sükrü dedi ki:

  bide akademik uzmanın maaşı bunların yanında 2300. Niye zam bizlere yok hiç anlam veremiyoruz. En ağır şartlarda çalıştırılıyoruz yeri geliyor teknisyenin işlerini bile bize yıkıyorlar. Hep bu bizi akademik saymamalarından kaynaklanıyor. Hep Birlikte iş bırakalım bakalım analizleri kim yapacak. O YAYINLAR nasıl çıkacak.

 7. orhan uluçay dedi ki:

  #akademikuzmanazam tasarıya uzmanları da ekleyin,ötekileştrilmek istemiyoruz @Ahmet_Davutoglu @cetinsayag @memetsimsek @YZOzcan
  Uzmanların bu kapsam dışında tutulması kesinlike yapılan büyük bir adaletsizliktir. Öğretim elemanı, okutman, Uzman. Ar. gör. hepsi aynı sınıfta olup yapılan yanlışlığın bir an önce düzeltilmesi gerekmedir, yapılan resmen Uzmanları akademik camiadan dışlamaktan başka bişey değildir. Memurlar net. in de bunun için tez evvel bir başlık açması ve sendikaların da muhakkak üzerinde durması gerekmektedir. Uzman kadrosundaki bizler, sanirim devlet buyuklerimizce akademik camiada gereksiz zevatlar olarak adlandiriliyoruzki bir asistanin yaptigi islerin aynisini hatta fazlasini yaptigimiz halde degil maas artisi, osym sinavlarinda gorev bile alamiyoruz, meslege giris kosullari ayni, egitim durumu ayni, calisma kosullari daha agir ama is hakedise gelince orasi sallanti daha az maas! egitim ogretim tatile girdiginde universitelerde Allah’in bir kulu profesor, docent, yrd doc, hatta asistani resmi izinde olmadiklari halde okulda dogru duzgun bulamazsiniz cogu 1-2 saat gelir ve ceker gider, biz 8/17 laboratuarimizdayiz hatta yeri gelir gece 12 lere kadar bir memur gibifazla mesai hakki olmadan calismaktayiz.

 8. toprak dedi ki:

  Uzman arkadaşların hakkının verilmesi gerekli!
  Yapılan zamda zam değil ki!? Onca yıldan sonra, bu mudur akademisyenliği cazip hale getirmek?
  Yazık ki ne yazık!

 9. gurkan dedi ki:

  Sevgili uzman arkadaşlarım, lütfen BİMER’den bu durumu yetkililere duyuralım!!!

 10. uzman gonullerin uzmani dedi ki:

  Ah uzmanım ah, çalış çalış çalış. Aile geçindir. Sınavlarda görev alama, zamdan yararlanama. Derse gir ücret alma. Gün gelir doktora yapma derler, hatta yasaklarlar çalışma hevesini kırarlar. Gelen geçen tokatlasın. Böyle bir haksızlık olabilir mi. Bukadar insan mağdur edilip kalbi kırılır mı? Ezil borçlar altında uzmanım ezil. Sen bir solüsyonsun.

  1. Uzman Şakir dedi ki:

   helal sana hocam 🙂

 11. ali dedi ki:

  Arkadaslar
  Ben de docentim ama uzman arkadaslarin sonuna kadar yanindayim zam artisi doktorali arastirma gorevlisini en az 3500 tlye cikarmaliydi bence o nedenle diger uzmanliklara gore hala cazip degil cunku 3 yil sonra uzman yrd. uzman olunca 4000 tlnin uzerine zamli docent maasina cikiyor. Bir de akademik tesvik 2016’dan sonra gecerli olacak nasil hesaplaniyor bilen var mi? en yuksek brut maas ne kadar? cok acik degil.

Yorum Yaz

1 2 3 4