Akademik Personel | 24 Mart 2017, Cuma

Akademik Personel Alım Yönetmeliği Değişti

Akademik Personel Alım Yönetmeliği Değişti
       

4 Mart 2014 Tarihinde Ögretim Üyesi Dışındaki Ögretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına Iliskin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Değişikliği Resmi Gazete’nin 28931. Sayısında Yayınlandı

Buna göre önemli değişiklikler şu şekilde;

– Yabancı dil okutmanları ve çeviricileri için sözlü sınavı geldi.

-ALES artık sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 3 yıl geçerli kabul edilecek. (önceden yapıldığı tarihti)

-Üniversiteler alım şartlarına göre puanları yükseltebilecek (ALES ve YDS)

-Kadro ilanlarında Lisansüstü Eğitim şartı yanı sıra ilan edilen alana ait bilimsel, nesnel ve denetlenebilir koşullara ait şartlar koyulabilecek.

-Araştırma Görevlisi ilana ilk başvuru şartı 35 yaşını doldurmamış olmak şeklinde değiştirildi. Önceki 35 yaşından gün almamış olmaktı.

-Öğretim Görevlisi’nin Fakülteye alım şartları Yüksek Lisans mezunu olmak veya 5 yıl tecrübeli olmak şekli ile değiştirildi. Önceden 10 yıl tecrübe şartı aranıyordu.

-Akademik Kadrolara internet üzerinden online başvurma yolu açıldı.

-Akademik kadro ilanlarında öndeğerlendirme sürecine çağırılacak aday sayısı 4’den 10’a yükseltildi.

-Yapılacak Sözlü sınavın puanı 60’in altında olanlar öndeğerlendirmeyi geçemeyecek. (Yabancı dil okutmanları ve çeviriciler için)

-ALES Muafiyeti son 2 yıla ait ALES puanı olmaması şeklindeyken değişen yönetmelikle birlikte son 3 yıl olmuştur.

Yeni Yönetmelik;

MADDE 1 – 31/7/2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyesi DışındakiÖğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Giriş Sınavı: Bu Yönetmelikte belirtilen jüri tarafından yapılan yazılı sınav ile yabancı dil okutmanları ve çeviriciler için yapılacak sözlü sınavı,

b) Merkezi Sınav: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavını (ALES),

ifade eder.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu sınavın sonuçları açıklandığı tarihten itibaren üç yıl süreyle geçerlidir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES’ten en az 70, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 50 puan veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,”

“(2) Üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri senato kararıyla, bu Yönetmelikte belirlenen ALES ve yabancı dil puan barajlarının üzerinde bir puanı asgari puan olarak belirleyebilirler.

(3) Yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlarda bu Yönetmeliğe tabi öğretim görevlisi kadrolarına naklen veya açıktan yapılacak atamalarda aranacak dil puanında 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille ÖğretimYapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(4) Yükseköğretim kurumları, bu Yönetmeliğe tabi öğretim elemanı kadro ilanlarında lisans veya lisansüstü mezuniyet alanları ile ilan edilen alana ait bilimsel, nesnel ve denetlenebilir koşullar dışında adayı tanımlayan özel şartlar koyamazlar.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – (1) Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.

(2) Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

(3) Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı, Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavları ile Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavlarında başarılı olanların araştırma görevlisi kadrolarına atanmalarında bu şartlar aranmaz.

(4) Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuru için aranacak özel şartlar şunlardır:

a) Lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere (rektörlüğe bağlı bölümler dahil) başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az yüksek lisans mezunu veya lisans mezunu olmak şartıyla en az alanında beş yıl tecrübeli olmak,

b) Güzel Sanatlar Fakülteleri, Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri, Konservatuarlar ile ön lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanları ile ilgili iki yıl tecrübeli olmak.

(5) Okutman kadrosuna başvuru için aranacak özel şartlar şunlardır:

a) Yabancı dil okutmanları hariç olmak üzere lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlerde (rektörlüğe bağlı bölümler dahil) atanacak okutman adaylarında en az yüksek lisans mezunu olmak,

b) Yabancı dil okutmanı başvurularında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 80 puan veya eşdeğerliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak.

(6) Uzman ve Eğitim-Öğretim Planlamacısı kadrosuna başvuru için aranacak özel şartlar şunlardır:

a) En az lisans mezunu olmak,

b) Belgelendirmek kaydıyla alanlarında en az iki yıl tecrübeli olmak.

(7) Çevirici kadrosuna başvuru için aranacak özel şartlar şunlardır:

a) En az lisans mezunu olmak,

b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az bir dilde 80 puan veya eşdeğerliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,

c) Belgelendirmek kaydıyla alanlarında en az iki yıl tecrübeli olmak.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinde yer alan “günleri” ibaresi “günler ile internet adreslerini” şeklinde ve aynı fıkranın son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Adayların başvuruları, şahsen veya posta yoluyla ilanda belirtilen adrese ya da ilanda belirtildiği takdirde internet erişimi üzerinden yapılır.”

“Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde yer alan “dört” ibareleri “on” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 11 – (1) Giriş sınavı bu Yönetmelikte belirtilen jüri tarafından ilan edilen alanla ilgili bilgi düzeyini ölçecek şekilde yazılı olarak yapılır.

(2) Ancak yabancı dil okutmanları ve çeviricilerde adayların mesleki ifade ve bilgi becerisi ile anlatım yeteneğini ölçecek şekilde sadece sözlü sınav yapılır.

(3) Sınav jürisi yazılı ve sözlü sınavın nesnel, ölçülebilir ve denetlenebilir olmasını sağlar. Raportör olarak belirlenen üye, sınavların soru ve cevaplarını tutanak altına alır.

(4) Sözlü sınav sonucu 60 puanın altında olanlar değerlendirme aşamasına geçemezler.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinde yer alan “iki” ibareleri “üç” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “atanacaklar, bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte” ibaresi “atanacak öğretim görevlileri,” şeklinde, “Projesi” ibaresi “Programı” şeklinde, “kontenjanlarına” ibaresi “kadrolarına” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkrada yer alan “ile meslek yüksekokullarının” ibaresinden sonra gelmek üzere “yabancı dil okutmanı hariç” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

Eski Yönetmeliğe BURADAN ulaşabilirsiniz.

 

       

Yorumlar

1 2 3 4
 1. burcu55 dedi ki:

  ” Belgelendirmek kaydıyla alanlarında en az iki yıl tecrübeli olmak”. Bu ıfadeyı acıklayabılır mısınız?

 2. ismail dedi ki:

  Dokuz yıllık Türkçe ogretmeniyim kendi alanimda makalem var.kendi alanimda yüksek lisans yapıyorum. Uzmanlık için ales puanı şart mı?

 3. Hüseyin dedi ki:

  merhaba konservatuvar mezunuyum herhangi bir üniversitede öğretim görevlisi olabilmek için aranan özelikler neler acaba

 4. beril dedi ki:

  iktisadi idari bilimler fakültesi bitirenler üniversitelerde uzman olarak görevlendirilebilir mi?

  1. akademikportal dedi ki:

   Evet ilana bağlı olarak görevlendirilebilirler.

 5. Serhat dedi ki:

  Şunuda söyleyim bir anlatım bozukluğu olmuş ben kendi ülkem için soruyorum.

 6. Serhat dedi ki:

  Merhaba Ben Türkiyede bankacılık ve finans bölümü lisans mezunuyum.Evlilik sonrası eşimin okulu sebebiyle Avusturya Viyanada ikamet etmekteyim.Henüz Almanca öğreniyorum ve sonrasındada birkaç sene burada bir bankada çalışmayı düşünüyorum.Burada yüksek lisans yapmadan en kolay nasıl bir üni’de çalışıp kadro alabilirim.yardımınız için şimdiden teşekkür ederim…

 7. imset dedi ki:

  benim üniversiteye girdiğim dönemde sosyoloji sözel alandan girilen bir bölümdü,şimdi eşit ağırlık oldu.ben bir meslekyüksekokulunun sözel ağırlık puanlı bir alanına öğretim görevlisi olarak başvursam ales sözel puanım geçerli olur mu acaba

  1. aktan dedi ki:

   Alanınız değişmişse sizin için sözel geçerlidir. BURADAKİ konuya bakarsanız kararda yazıyor.

 8. canan dedi ki:

  Merhaba,ben hemşirelik mezunuyum smyo öğretim elamanı olmak istiyorum 16 yıllık hemşireyim ales söz 72 aldım başvurabilir miyim ? Üniversite senatosu ales sözel sayısal ayırımını kaldırabilirmi?
  Yardımcı olursanız sevinirim.

 9. İlkgün dedi ki:

  Merhaba;
  24yıllık devlet memuruyum ,mezun olduğum üniversiteme işimede devam edecek şekilde yarı zamanlı uzmanlık için başvurmayı düşünüyorum ,yüksek lisansım yok ,ales yok, ne yapmam gerekir?
  Yardımcı olursanız sevinirim , şimdiden teşekkür ederim.

  1. akademikportal dedi ki:

   Merhaba, yarı zamanlı öğretim elemanı olmak için devlet memuru olmak ya da lisans bitirmek yeterlidir. Ders ücreti karşılığında alanında uzman kişiler ek ders ücreti karşılığında ders verebilirler. Bunun için dekan/müdür ile görüşmeniz ve ihtiyaç olup olmadığını öğrenmeniz lazım, eğer alanınızda uzmana ihtiyaç varsa ve ders verilmesi gerekiyorsa yardımcı olacaklardır.

 10. Gülçin dedi ki:

  Iyi günler hocam, bilimsel nesnel ve denetlenebilir şartlar koyulabilecek yazıyor yönetmelikte, bilimsel şartlar derken mesela şu alanda yayımlanmış makalesi olmak, şu alanda çalışma yapmış olmak gibi bir şart koyulabilir mi kadro ilanlarında ?????

  1. akademikportal dedi ki:

   Evet, dediğimiz gibi bu tür sorunlar başlayacak ve o şartların koyulmasının önü açıldı böylece.

Yorum Yaz

1 2 3 4