+ Konuyu Cevapla
Sayfa 1 - Toplam 3 123 SonSon
Bulunan 1 den 10 - Toplam 23

Naklen Atama ve Muvafakat Vermeme

Akademik Personel Atama Kriterleri ve Yönetmelikleri Forumunda Naklen Atama ve Muvafakat Vermeme Konusunu İncelemektesiniz

DEVLET MEMURLARININ NAKLEN ATANMASI VE MUVAFAKAT VERMEME İŞLEMİNİN İPTALİ Mehmet Rauf KARSLI ÖZET: Devlet memurları, ...


 1. #1
  Yeni Üye
  Üyelik Tarihi
  01-2011
  Nerden
  Ankara
  Mesaj
  34

  Naklen Atama ve Muvafakat Vermeme

  DEVLET MEMURLARININ NAKLEN ATANMASI VE MUVAFAKAT VERMEME İŞLEMİNİN İPTALİ

  Mehmet Rauf KARSLI

  ÖZET:

  Devlet memurları, kurumlar arası naklen geçiş yapabilmek için çalıştıkları kurumunmuvafakatine ihtiyaç duyarlar.
  Eşitlik, eğitim hakkı, aile birliği gibi Anayasal ilkelerin gözetilip gözetilmediği ve memurun öğrenim durumu ve kariyer olanakları çerçevesindehizmet veriminin artıp artmayacağı, muvafakat verilmemesi işleminin yargısal denetimi açısından önemli ölçütlerdir.

  ANAHTAR KELİMELER:
  naklen atama , muvafakat, aday memur, eşitlik, eş durumu, aile birliği, eğitim durumu, kariyer olanakları, üst görev,

  1-Naklen Atama Nedir?
  1.1.Tanım


  En geniş anlamıyla naklen atama; bir kamu kurumundan çalışan personelin farklı bir kamu kurumuna atanması işlemidir.
  Bu tanım fiili durumu özetlemekle birlikte, hukuk en konuyu tüm yanlarıyla yansıtmamaktadır. Daha dar ve teknik bir tanıma göre naklen atama;hâlihazırda bir kamu kurumunda görev yapan devlet memurunun diğer bir kamu kurumunayine devlet memuru olarak atanması işlemidir.

  Bu tanıma göre; yapılan atama işlemi kişinin tabi olduğu personel rejiminin değişmesineneden oluyorsa bu atama işlemi naklen atama değildir. Diğer bir ifadeyle, 2802 sayılı Kanuna tabi çalışan hakimlerin ve savcıların, 2547 sayılı Kanuna tabi çalışan akademik personelin,926 sayılı Kanuna tabi çalışan askeri personelin ve sözleşmeli personelin ve kamu işçilerinin, “devlet memuru” kadrolarına atanmaları -dar anlamda- naklen atama işlemi değildir. Özetle bir devlet memurunun başka bir kurumdaki münhal devlet memuru kadrosuna atanmasıhalinde naklen atama işleminden söz etmek mümkündür

  1.2.Naklen Atama Prosedürü

  Naklen atama işleminin çerçevesi 657 sayılı Kanunun 74. maddesinde düzenlenmiştir:“Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların
  muvafakati ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesisuretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür. Kazanılmış hak derecelerinin altındaki derecelereatanabilmeleri için ise atanacakları kadro derecesi ile kazanılmış hak dereceleri arasındakifarkın 3 dereceden çok olmaması ve memurların isteği de şarttır.”

  Kurumların doğrudan memurun görev yaptığı kuruma başvurarak süreci başlatmasımümkün olmakla birlikte, uygulamada nakil süreci genel olarak; memurun çalışmayı arzuettiği kuruma yazılı başvuru yapmak veya kurumun açtığı sınava katılmak suretiyle iradesini ortaya koymasıyla başlar. Bünyesinde görev alınma talebiyle başvurulan kurumun, bu başvuruyu olumlu değerlendirmesi halinde, memurun hâlihazırda görev yaptığı kuruma başvurarak memurun naklen atanmasına muvafakat verilmesini talep eder. Memurun çalıştığıkurumun muvafakati alındıktan sonra naklen atanma işlemi gerçekleştirilir. Diğer bir ifadeyle üç tarafın müşterek rızası olmadan naklen atama işlemi gerçekleştirilemez.

  1.3. Aday Memurların Durumu

  657 sayılı Kanunun 54. maddesine göre devlet memurluğuna ilk kez atanlar bir yıldanaz iki yıldan çok olmamak üzere “adaylık” hükümlerine tabi olurlar ve aday memur olarak adlandırılırlar. Yine aynı maddeye göre aday memurlar asaletleri tasdik olmadıkça naklen
  atanamazlar.
  Hüküm, aday memurların özellikle 36. Madde’ de sayılı kariyer mesleklere geçişiniengellediği ve nitelikli personelin kariyer gelişimini kısıtladığı yönünde
  eleştirilmiş ve birçok davaya konu olmuştur. Süreç içerisinde Devlet Personel Başkanlığı (DPB) istikrar kazanan bir mütalaasıyla hükmün uygulaması daraltılmıştır. Buna göre; 657 sayılı Kanunun 54.maddesinde geçen “nakil” ibaresinden memurun başka kurumlarda durumuna uygun bir kadroya sınava tabi tutulmaksızın naklen atanmasının anlaşılması gerekmektedir, sınav sonucuna göre yapılan atamalar sonucu yapılan nakiller 74. maddede
  geçen “nakil” anlamındadeğerlendirilmemektedir.

  Aday memurların nakil işlemleri ancak sınav neticesinde gerçekleştirilebilir, bunundışında aday memurların nakli mümkün değildir. Ancak sınav kazanmak suretiyle farklı bir kuruma atanmaya hak kazanan aday memurun nakli için çalıştığı kurumun muvafakatine yinede ihtiyaç duyulmaktadır. Özet olarak farklı bir kuruma sınav sonucunda atanmaya hak kazanan aday memur 54. madde hükmünden muafken 74. madde hükmüne tabidir.

  2- Muvafakat Vermeme İşleminin İptali

  Kamu kurumlarının memurlarının diğer bir kuruma – yine memur olarak- nakline muvafakat vermemesi halinde nakil işleminin gerçekleşemeyeceğinden bahsetmiştik. Bunagöre muvafakat vermek ya da vermemek kurumun takdirindedir ve muvafakat vermeme işleminin iptali istemi esas itibariyle idarenin takdir yetkisinin yargısal denetimi çerçevesinde incelenmelidir. Anayasanın 125. maddesinde “İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır” hükmü gereğince mutlak ve sınırsız olmayan takdir yetkisinin kullanılmasıkapsamında gerçekleştirilen işlemler de yargı denetimine tabidir. Takdir yetkisinin yargısal denetimi konusunda, zaman içerisinde idare hukuku ilkeleri çerçevesinde bir takım ölçütler gelişmiştir.

  Şimdi genel olarak takdir yetkisi için uygulanan bu ölçütleri muvafakat vermeme işleminin iptali özelinde ele alalım:

  2.1. “Muvafakat vermeme”

  işleminin geçerli bir sebebe dayanmaması:
  İdari işlemlerin kendilerinden önce gelen nesnel sebeplere dayanması gerekir. Muvafakatvermeme işleminin temel gerekçesi nakli düşünülen memurun hizmetine ihtiyaç duyulmasıdır. Diğer bir ifadeyle idare nakline muvafakat vermediği personelin eksikliğinin hizmetlerde aksamaya neden olacağını ileri sürmektedir. Ayrıca aynı konumda olan diğer personele olumsuz yönde örnek oluşturacağı düşüncesi de muvafakat vermeme işleminegerekçe oluşturabilmektedir.

  Bu noktada idarenin söz konusu personelin hizmetine ihtiyaçduyduğunu, nesnel göstergelerle ortaya koyması gerekmektedir. Örneğin, personelin üstlendiği görevin asgari kaç personel tarafından yürütülebileceği,aynı görevi üstlenen kaç personelin bulunduğu ve muvafakati istenen personelin eksikliğinin hizmet kusuruna yol açacağı, nesnel verilerle ortaya konulmalıdır. Ayrıca yokluğu hizmetinaksamasına yol açacak personelin yerine aynı görevi üstlenecek yeni bir personelin kısavadede temininin mümkün bulunmaması da önemli bir gerekçedir.

  2.1. Anayasal ilkelereaykırılık:

  Anayasada yer alan ilkeler, muvafakat vermeme işlemin iptaline yönelik yargı kararlarınıngerekçelerinde sıkça karşımıza çıkmaktadır. Bu ilkelerden bazıları şu şekilde sıralanabilir:

  Eşitlik:

  Anayasamıza göre, “Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerindekanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.”
  Bu ilkenin memurlar açısından daha somut görünümü ise amirlerin, maiyetlerindeki memurlarahakkani yet ve eşitlik içinde davranması gereğidir.

  Eşitlik ilkesine, muvafakat vermemeişlemi özelinde baktığımızda yargı kararlarına iki boyutuyla etki ettiği gözlemlenmektedir:

  i. Aynı statüdeki personele önceden muvafakat verilmiş olması,
  ii. Aynı gerekçe ile muvafakat talebinde bulunan personele benzer konumda bulunan personele önceden muvafakat verilmiş olması.

  Buna göre idare aynı statüde ve aynı gerekçeyle muvafakat vermiş ise aynı durumdaolan personele muvafakat vermemesi kural olarak eşitlik ilkesine aykırılık teşkil eder.

  Ancak bu iki işlem arasında süre bakımından makul bir yakınlık bulunması gerektiği düşünülebilir. Eşitlik ilkesinin çoğunlukla iptal isteminde diğer gerekçeleri destekleyici bir ilke olarak işlevgördüğü gözlemlenmektedir.

  Aile Birliği:
  Anayasanın 41. maddesine göre Devlet aile birliğini korumakla yükümlüdür.
  Bu hüküm, memurların eşlerinin veya ana - babalarının ikamet ettiği yerde görev yapmalarınaolanak sağlayacak bir nâkile muvafakat verilmemesi işleminin iptalinde önemli bir dayanak oluşturmaktadır.

  Eğitim:
  Anayasanın 42. maddesinde, kimsenin eğitim ve öğretim haklarından yoksun bırakılamayacağı kurala bağlanmıştır. Farklı yönde kararlara rastlanmakla birlikte, memuruneğitim gördüğü yerde bulunan bir kadroya geçmelerine muvafakat verilmemesi işlemininiptalinde anılan madde önemli bir gerekçe oluşturmaktadır.


  2.3
  Kamu yararı ve hizmetin gereklerine aykırılık:

  Her idari işlemin amacı kamu yararının teminidir, ancak bu yararın ne olduğu her hizmetözelinde tek tek incelenmelidir. Muvafakat vermeme işleminin, amacının hizmetin aksamasınıengellemek olduğundan yukarıda bahsetmiştik.Ancak Danıştay kararlarına göre memurun,

  i. Daha üst bir göreve geçmesine,
  ii. Öğrenimini gördüğü veya daha iyi kariyer olanaklarına sahip bir görevegeçmesine, muvafakat verilmemesi işlemleri kamu yararına ve hizmet gereklerine uygun değildir.

  Buna göre kamu hizmetleri bir bütün oluşturduğundan memurun en verimli şekilde hizmet edeceğigörevde çalıştırılması kamu yararınadır.

  SONUÇ:

  Naklen atanma işlemine muvafakat vermeyen idarenin, nakli istenilen memurun hizmetine ihtiyaç duyduğunu nesnel verilerle ortaya koyması ve eşitlik ilkesi çerçevesindehareket etmesi gerekir. Bunların noksanlığı muvafakat işleminin iptaline gerekçe teşkil eder.Diğer taraftan muvafakat verilmemesi işlemini dava konusu yapan memur, bu işlemin ihlalettiği Anayasal ilkeyi ve/veya bu işlemin iptali –nakil işleminin gerçekleşmesi - ile daha verimli şekilde hizmet edeceğini ve dolayısıyla işlemin iptalinin kamu yararına olduğuiddiasını somut verilere dayandırmalıdır.


  Orijinal Yazı
  kaamos bunu beğendi.

 2. #2
  Doktora
  Üyelik Tarihi
  07-2012
  Mesaj
  205
  yani şimdi ben kendi çalıştığım kurumda aday memurum ama öyp ile atandığım için 74. maddeye mi tabii oluyorum,çünkü muvafakatım olumsuz sonuçlandı, öyp sınav sonucu ile atanmak anlamına gelir mi? buna göre gerekli işlem başlatacağım ozaman..

 3. #3
  Yeni Üye
  Üyelik Tarihi
  03-2014
  Mesaj
  1
  Slm. ben şu soruyu sormak istiyorum. ben 926 sayılı kanuna göre yaklaşık 3 yıldır çalışan sözleşmeli bir uzman çavuşum. diğer kurumlara geçiş hakkına sahibim. bazı psikolojik sorunlarım oluştu. kurumumu mobbingten dava ettim ve dava devam ediyor. herhangi bir kuruma naklen atama isteyebilir miyim? isteyip de kabul olunması durumunda kurumuma naklen atama olmak için sözleşmemi tek taraflı fes ettiğimi bildiren dilekçe yazsam ve kurumum kabul etse kurum değiştirebilir miyim? acil yardımcı olursanız sevinirim. teşekkürler...

 4. #4
  Akademikpersonel.org
  Üyelik Tarihi
  09-2010
  Nerden
  İstanbul
  Mesaj
  17.053
  Alıntı zink Demiş ki: Mesajı Görüntüle
  Slm. ben şu soruyu sormak istiyorum. ben 926 sayılı kanuna göre yaklaşık 3 yıldır çalışan sözleşmeli bir uzman çavuşum. diğer kurumlara geçiş hakkına sahibim. bazı psikolojik sorunlarım oluştu. kurumumu mobbingten dava ettim ve dava devam ediyor. herhangi bir kuruma naklen atama isteyebilir miyim? isteyip de kabul olunması durumunda kurumuma naklen atama olmak için sözleşmemi tek taraflı fes ettiğimi bildiren dilekçe yazsam ve kurumum kabul etse kurum değiştirebilir miyim? acil yardımcı olursanız sevinirim. teşekkürler...
  Merhaba, naklen atamalarda muvafakat istenir ancak sizin durumunuzda üyük ihtimalle vermeyeceklerdir.
  Özel mesaj Yolu İle Soruları Cevaplandıramıyoruz, Foruma Sorarsanız Daha Hızlı Bilgi Edinebilirsiniz

 5. #5
  Yeni Üye
  Üyelik Tarihi
  06-2011
  Mesaj
  5
  merhaba arkadaşlar bir sorunum var şöyle ki bir üniversitede 33 a maddesine göre araştırma görevlisiyim(ÖYP'li değil) 2014/1 kpss ile kadrolu memurluğa yerleştirildim. yerleştirildiğim kurum çalıştığım üniversiteden muvafakat istedi fakat üniversite muvafakat vermediğinden yerleştirildiğim kurum herhangi bir işlem yapamadı bu durumda ne yapmalıyım?

 6. #6
  Yüksek Lisans
  Üyelik Tarihi
  04-2011
  Mesaj
  107
  merhaba,

  geçen aralık ayında öyp ile atandım, eylül ayında meb de öğretmen olarak göreve başlamıştım, norm fazlası olduğum halde kurum muvafakat vermedi. eylül ayında atandın nasıl norm fazlası oluyorsun diye düşünebilirsiniz, meb in işleri işte dersim olmayan okula atamış beni. istifa ettim. yıllık iznimi kullanabilmek ve yolluk alabilmek için dava açmayı düşünüyorum. süreç nasıl işler? tecrübeniz var mı? yorumlarınızı bekliyorum.

 7. #7
  Yüksek Lisans
  Üyelik Tarihi
  12-2013
  Mesaj
  149
  Alıntı BAKUR Demiş ki: Mesajı Görüntüle
  merhaba arkadaşlar bir sorunum var şöyle ki bir üniversitede 33 a maddesine göre araştırma görevlisiyim(ÖYP'li değil) 2014/1 kpss ile kadrolu memurluğa yerleştirildim. yerleştirildiğim kurum çalıştığım üniversiteden muvafakat istedi fakat üniversite muvafakat vermediğinden yerleştirildiğim kurum herhangi bir işlem yapamadı bu durumda ne yapmalıyım?
  Hocam istifa ederek geçersiniz. yıllık izin ve yolluk konusunda hak kaybınız olur.

  - - - Güncellendi - - -

  Alıntı vga Demiş ki: Mesajı Görüntüle
  merhaba,

  geçen aralık ayında öyp ile atandım, eylül ayında meb de öğretmen olarak göreve başlamıştım, norm fazlası olduğum halde kurum muvafakat vermedi. eylül ayında atandın nasıl norm fazlası oluyorsun diye düşünebilirsiniz, meb in işleri işte dersim olmayan okula atamış beni. istifa ettim. yıllık iznimi kullanabilmek ve yolluk alabilmek için dava açmayı düşünüyorum. süreç nasıl işler? tecrübeniz var mı? yorumlarınızı bekliyorum.
  Hocam, ben muvaffakat alırken 657yi incelemiştim. görevde yükselme oluyorsa, ünvan değişiyorsa, kamu yararı varsa(dersinizin olmadığı okuldan ayrılmanız veya zaten az olan alanda yeni profesyoneller yetiştirmek gibi) muvaffakat verilmesi gerekir diyor. Bu kapsamda davayı kazanmanız olası. tabii MEB'in savunması da önemli.

  En net bilgi MEB'i mahkemeye veren arkadaşlardan edinirsiniz diye düşünüyorum.

 8. #8
  Akademik Forum
  Misafir
  Alıntı ahmetist1181 Demiş ki: Mesajı Görüntüle
  Hocam istifa ederek geçersiniz. yıllık izin ve yolluk konusunda hak kaybınız olur.

  - - - Güncellendi - - -  Hocam, ben muvaffakat alırken 657yi incelemiştim. görevde yükselme oluyorsa, ünvan değişiyorsa, kamu yararı varsa(dersinizin olmadığı okuldan ayrılmanız veya zaten az olan alanda yeni profesyoneller yetiştirmek gibi) muvaffakat verilmesi gerekir diyor. Bu kapsamda davayı kazanmanız olası. tabii MEB'in savunması da önemli.

  En net bilgi MEB'i mahkemeye veren arkadaşlardan edinirsiniz diye düşünüyorum.
  Merhaba, MEB' den Muvafakat aldıktan sonra vazgeçtiğimiz taktirde eski kurumumuzda kalmak istiyorsak kalabiliyor muyuz ya da muvafakat alamadığımızda istifa etmemize gerek kalmadan eski kurumumuzda kalabiliyor muyuz? Bilgisi olan bilgisini paylaşırsa sevinirim. Şimdiden teşekkürler.

 9. #9
  Yüksek Lisans
  Üyelik Tarihi
  12-2013
  Mesaj
  149
  HOcam muvaffakat onayı verildikten ve yeni kurumunuz eski kurumunuza ilişik kessin bizde başlasın yazısını yazdıktan sonra; eski kurumunuzda kalmak artık yeni kurumunuzun takdirinde.
  Muvaffakat alamazsanız kurumunuzda kalmak için yapmanız gereken bir işlem yok.

 10. #10
  Akademik Forum
  Misafir
  Alıntı ahmetist1181 Demiş ki: Mesajı Görüntüle
  HOcam muvaffakat onayı verildikten ve yeni kurumunuz eski kurumunuza ilişik kessin bizde başlasın yazısını yazdıktan sonra; eski kurumunuzda kalmak artık yeni kurumunuzun takdirinde.
  Muvaffakat alamazsanız kurumunuzda kalmak için yapmanız gereken bir işlem yok.
  Anladım hocam çok teşekkürler.

Hızlı Cevap Hızlı Cevap

Lütfen Resimdeki Karakterlerin Aynısını Sırayla Kutunun İçine Yazınız.

Benzer Konular

 1. Naklen Atama ve İşe Başlama Süresi hk.
  ÖYP Hakkındaki Sorularınız forum içinde, yazan Tarko
  Cevap: 8
  Son Mesaj: 20-09-2016, 21:55
 2. Muvafakat'ın alınması ve karşı tarafın atama yapmaması ?
  Öğretim Görevlisi forum içinde, yazan susam sokağı
  Cevap: 6
  Son Mesaj: 09-02-2013, 22:57
 3. Atama Yazısı Gelmeden Muvafakat İçin Başvurabilir miyim?
  ÖYP 2012- Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Bölümü forum içinde, yazan baklava
  Cevap: 13
  Son Mesaj: 06-02-2013, 14:50
 4. Naklen veya açıktan atama karmaşası
  ÖYP Hakkındaki Sorularınız forum içinde, yazan realbabbitt
  Cevap: 4
  Son Mesaj: 02-02-2012, 20:53
 5. Yurtdışındayım, ÖYP naklen atama için istenen belgeler yanımda değil
  ÖYP 2011- Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Bölümü forum içinde, yazan my way/high way
  Cevap: 4
  Son Mesaj: 29-07-2011, 00:13

Bu Konu için Etiketler

Mesaj Yetkileriniz

 • Yeni konu açmaya yetkiniz yok
 • Cevap yazmaya yetkiniz var
 • Eklenti yüklemeye yetkiniz yok
 • Mesajınızı düzeltmeye yetkiniz yok
 •  
Yukarı Git