+ Konuyu Cevapla
Sayfa 22 - Toplam 131 İlkİlk ... 1220212223243272122 ... SonSon
Bulunan 211 den 220 - Toplam 1308
Ağaç Şeklinde Aç43Beğeni

ÖYP Hakkında Sıkça Sorulan Sorular..

ÖYP Hakkında Genel Bilgiler Forumunda ÖYP Hakkında Sıkça Sorulan Sorular.. Konusunu İncelemektesiniz

Ben de mutsuz_kirke arkadaşımın sorusunu soracaktım aslında. Benim bu yılki yönetmelikten anladığım kadarıyla, sistemde %50 ...


 1. #211
  Lisansüstü
  Üyelik Tarihi
  06-2011
  Mesaj
  11
  Ben de mutsuz_kirke arkadaşımın sorusunu soracaktım aslında. Benim bu yılki yönetmelikten anladığım kadarıyla, sistemde %50 ales %35 lisans %15 dil puanıyla hesaplanan öyp puanıyla, açılan kontenjan X4 sayıdaki kişi mülakata girmeye hak kazanacak. Bu kişiler mülakata girdikten sonra, %30 ales, %30 lisans, %30 mülakat, %10 yabancı dil puanına göre bunlar arasından kontenjan sayısı kadar kişi araştırma görevliliğine atanacak.

  Bu cari usulle öyp usulün karışımı gibi oldu galiba. Bunu da şurdan çıkardım: (ilgili yönetmelik):

  "Sınav jürisi değerlendirmesinde; ALES notunun %30’unu, lisans mezuniyet notunun %30’unu, yabancı dil puanının %10’unu ve giriş sınavı notunun %30’unu hesaplayarak ilan edilen kadro sayısı kadar adayı başarı sırasına göre belirler."

  Ve Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik başlığı altında şu madde var:

  "GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi kapsamında Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile belirlenen kontenjanlara başvuran adayların, araştırma görevlisi kadrolarına, istekleri halinde ilgili Yükseköğretim Kurumlarının Senato Kararı ile lisans genel not ortalamasının % 35'i, ALES puanının %50'si, varsa yabancı dil puanının %15'i esas alınarak, atama yapılabilir."

  Yani anladığım kadarıyla, başvuru yapıp direkt atama yapılması usulü kaldırılmış. Yine cari usul gibi önce eleme yapılıyor, sonra mülakata alınarak atanıyoruz. Anladıklarımın doğruluğundan şüpheliyim ancak, bu konuda yardımcı olursanız çok sevinirim.

 2. #212
  Akademikpersonel.org
  Üyelik Tarihi
  09-2010
  Nerden
  İstanbul
  Mesaj
  17.053
  Cari usul kalktı, mülakat yok, sınav yok, yedek yok, 4 kişi yok, sadece ÖYP usul var kazanırsanız direkt atanırsınız.
  Özel mesaj Yolu İle Soruları Cevaplandıramıyoruz, Foruma Sorarsanız Daha Hızlı Bilgi Edinebilirsiniz

 3. #213
  Lisansüstü
  Üyelik Tarihi
  06-2011
  Mesaj
  11
  Şimdi bu yanıt üzdü beni ancak yönetmelik öyle demiyor sanki, yoksa ben anlamak istediğim gibi mi anlıyorum... bakın yönetmelik metninin tamamaı aşağıdadır. İlgili bölümleri işaretliyorum:


  BİRİNCİ BÖLÜM
  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
  Amaç
  MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ve giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslarla bu sınavlara girecek adaylarda aranacak şartları belirlemektir.
  Kapsam
  MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Devlet ve vakıf yükseköğretim kurumlarının öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim-öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen yapılacak atamaları kapsar.
  Dayanak
  MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2/9/1983 tarihli ve 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 8 inci maddesi ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 65 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
  Tanımlar
  MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
  a) Giriş Sınavı: Bu Yönetmelikte belirtilen jüri tarafından yapılan yazılı sınavı,
  b) Merkezi Sınav: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavını (ALES),
  ifade eder.
  İKİNCİ BÖLÜM
  Merkezi Sınav ve Giriş Sınavlarına İlan ve Başvurma Şartları
  Merkezi sınav
  MADDE 5 – (1) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavına, bir lisans programından mezun olabilecek durumda olanlar, lisans mezunu olanlar ile denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurtdışında lisans öğrenimini tamamlamış olanlar müracaat edebilirler.Alanlarındaki puan türünden yüz üzerinden yetmiş puan alanlar sınavda başarılı sayılırlar. Bu sınavın sonuçları yapıldığı tarihten itibaren üç yıl süreyle geçerlidir.
  Genel şartlar
  MADDE 6 – (1) Bu yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda genel olarak;
  a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
  b) Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES’den en az 70, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,
  şartı aranır.
  (2) Üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri senato kararıyla, birinci fıkranın (b) bendinde belirlenen puan barajlarının üzerinde bir puanı asgari puan olarak belirleyebilirler.
  (3) Yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlarda bu Yönetmeliğe tabi öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılacak atamalarda aranacak dil puanında Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.
  (4) Yükseköğretim kurumları, bu Yönetmeliğe tabi öğretim elemanı kadro ilanlarında lisans veya lisansüstü mezuniyet alanları dışında adayı tanımlayan özel şartlar koyamazlar.
  Özel şartlar
  MADDE 7 – (1) Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için 35 yaşından gün almamış olmak gerekir.
  (2) Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, 4’lük not sisteminin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.
  (3) Tıpta uzmanlık ile yan dal uzmanlık sınavlarında başarılı olanların araştırma görevlisi kadrolarına atanmalarında bu şartlar aranmaz.
  (4) Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuru için aranacak özel şartlar şunlardır:
  a) Lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere (rektörlüğe bağlı bölümler dahil) başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az yüksek lisans mezunu veya lisans mezunu olmak şartıyla en az alanında on yıl tecrübeli olmak,
  b) Güzel Sanatlar Fakülteleri, Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri, Konservatuarlar ile ön lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanları ile ilgili iki yıl tecrübeli olmak.
  (5) Okutman kadrosuna başvuru için aranacak özel şartlar şunlardır:
  a) Yabancı dil okutmanları hariç olmak üzere lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlerde (rektörlüğe bağlı bölümler dahil) atanacak okutman adaylarında en az yüksek lisans mezunu olmak,
  b) Yabancı dil okutmanı başvurularında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS)’den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak.
  (6) Uzman, Çevirici ve Eğitim-Öğretim Planlamacısı kadrosuna başvuru için aranacak özel şartlar şunlardır:
  a) En az lisans mezunu olmak,
  b) Belgelendirmek kaydıyla alanlarında en az iki yıl tecrübeli olmak.
  İlan
  MADDE 8 – (1) Yükseköğretim kurumlarında ihtiyaç duyulan öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadroları, varsa ilgili birimin bölüm başkanınca, bölüm kurulunun görüşü alınarak fakültelerde dekanlığa, konservatuar ve yüksekokullarda müdürlüklere, rektörlüğe bağlı bölümlerde rektörlüğe, enstitülerde ise enstitü yönetim kurulunun görüşü alınarak, müdür tarafından, ilan edilmek üzere rektörlüğe iletilir. Rektörlükler kendilerine ulaşan kadro taleplerini en geç bir ay içinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirirler. 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesine göre kullanma izni verilen kadrolar Yükseköğretim Kurulunun internet adresinde yayınlanmak üzere rektörlükçe Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir. İlan metninde adaylarda bu Yönetmelik kapsamında belirlenen şartlar, son başvuru tarihi, ön değerlendirme sonuçlarının ilan tarihi, giriş sınavı tarihi ve sonuçlarının açıklanacağı günleri içeren sınav takvimi de belirtilir. Son başvuru tarihi ilan tarihinden itibaren onbeş günden az olarak belirlenemez. Adayların başvuruları internet üzerinden de alınabilir.
  Giriş sınavı jürisinin belirlenmesi
  MADDE 9 – (1) Yükseköğretim kurumlarında giriş sınavı jürisi; fakültelerde dekanın; konservatuar, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında müdürün önereceği en az sekiz öğretim üyesi arasından (biri ilgili anabilim dalı başkanı, anabilim dalı başkanı yoksa bölüm başkanı olmak üzere) ilgili yönetim kurulunca seçilecek üç asıl bir yedek üyeden oluşur. Önerilen üyelerin, atama yapılacak öğretim elemanı kadro unvanının gerektirdiği görev alanı ile ilgili olması esastır.
  (2) Jüri, üyeleri arasından birini raportör olarak belirler.
  Ön değerlendirme
  MADDE 10 – (1) Sınav jürisi; müracaat eden adaylar arasından ilan edilen kadro sayısının dört katına kadar adayı, ALES puanının %60’ını (merkezi sınavdan muaf olan adayların son iki yıla ait ALES notunun bulunmaması halinde, ALES puanı 70 olarak kabul edilir) ve yabancı dil puanının %40’ını; meslek yüksekokullarına müracaatlarda ise ALES puanının %70’ini ve lisans mezuniyet notunun %30’unu dikkate alarak belirler ve kurumun web sitesinde ilan eder. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puna sahip birden fazla adayın olması halinde, bu kişilerin tamamı sınava çağrılır. Başvuru sayısının ilan edilen kadronun dört katından az olması halinde, adayların tamamı giriş sınavına alınır.
  Giriş sınavları
  MADDE 11 – (1) Giriş sınavları bu Yönetmelikte belirtilen jüri tarafından yazılı olarak yapılır.Sınavda adayın mesleki ifade becerisi, analitik düşünme ve akademik yeteneği, genel kültür düzeyi ve başvurduğu alanla ilgili beceri ve ilgi düzeyi değerlendirilir.
  (2) Raportör olarak belirlenen üye, giriş sınavının soru ve cevaplarını tutanak altına alır.
  Değerlendirme
  MADDE 12 – (1) Sınav jürisi değerlendirmesinde; ALES notunun %30’unu (merkezi sınavdan muaf tutulacak adayların değerlendirilmesinde; son iki yıla ait merkezi sınav notunun bulunmaması halinde ALES puanı 70 olarak kabul edilir), lisans mezuniyet notunun %30’unu, yabancı dil puanının %10’unu ve giriş sınavı notunun %30’unu; meslek yüksekokullarında ise ALES notunun %35’ini (merkezi sınavdan muaf tutulacak adayların değerlendirilmesinde; son iki yıla ait merkezi sınav notunun bulunmaması halinde ALES puanı 70 olarak kabul edilir), lisans mezuniyet notunun %30’unu ve giriş sınavı notunun %35’ini hesaplayarak ilan edilen kadro sayısı kadar adayı başarı sırasına göre belirler.
  Sınavlarda başarılı olanların atanması
  MADDE 13 – (1) Sınavlarda başarılı olan adaylar, başarı puanları esas alınarak ilan edilir. İlan edilen kadro sayısını geçmemek şartıyla yedek aday da ilan edilebilir. Atamalar yürürlükteki mevzuata göre yapılır.
  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  Çeşitli ve Son Hükümler

  Muafiyet
  MADDE 14 – (1) Doktorasını tamamlamış olanlar, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav; Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi kapsamında, Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile belirlenen araştırma görevlisi kontenjanlarına yapılacak başvurular ile meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularında ise yabancı dil şartı aranmaz.
  Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
  MADDE 15 – (1) 5/9/2006 tarihli ve 26280 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan "Bazı Akademik Kadrolara Öğretim Elemanı Dışındaki Kadrolardan Naklen Yapılacak Atamalarda ya da Açıktan Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" yürürlükten kaldırılmıştır.
  GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik yayımlanmadan önce Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı çerçevesinde yapılan sınavlarda başarılı olarak bir yükseköğretim kurumunda araştırma görevlisi kadrosuna atanmaya hak kazananlar hakkında bu yönetmelik hükümleri uygulanmaz.
  GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi kapsamında Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile belirlenen kontenjanlara başvuran adayların, araştırma görevlisi kadrolarına, istekleri halinde ilgili Yükseköğretim Kurumlarının Senato Kararı ile lisans genel not ortalamasının % 35'i, ALES puanının %50'si, varsa yabancı dil puanının %15'i esas alınarak, atama yapılabilir.
  Yürürlük
  MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
  Yürütme
  MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu yürütür.

 4. #214
  Akademikpersonel.org
  Üyelik Tarihi
  09-2010
  Nerden
  İstanbul
  Mesaj
  17.053
  Üzülmenize üzüldüm açıkcası ama yönetmelikte yazmazı uygulanma zorunluluğunu getirmiyor. İlanlara bakarsanız zaten hepsinde ÖYP usul yazıyor, bu sene cari usul uygulanmıyor. Bunu daha ilanlar başlamadan 1 ay önce YÖK ile konuştuğumda yazmıştım şüpheniz olmasın verdiğim kesin bilgidir.
  Özel mesaj Yolu İle Soruları Cevaplandıramıyoruz, Foruma Sorarsanız Daha Hızlı Bilgi Edinebilirsiniz

 5. #215
  Lisansüstü
  Üyelik Tarihi
  06-2011
  Mesaj
  11
  Teşekkür ederim, bu durum gerçekten üzücü. Ayrıca çok saçma. Ben sağlık bilimleri enstitüsünde yüksek lisans öğrencisiyim. Kanser kök hücreleriyle çalışıyorum. Çalışma alanım kesinlikle göz ardı edilerek yapılacak olan atamada gittiğim yerde bu konuda çalışma yapmayan hocalarla karşılaştığımda oluşacak durum türkiyeden beyin göçünün resmen kanıtıdır

  Israrla soruyorum ama, yönetmelik uygulanmayacaksa neden var? ÖYP kadro ilanlarında şu ibare var aynı zamanda:

  Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında istihdam edilecek araştırma görevlilerinin yerleştirme işlemleri 2011 Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçe kanununun 22. Maddesinin 5.fıkrası ile 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca merkezi olarak yapılacaktır.

  Yine de ilgili yönetmelik uygulanmayacak öyle mi?

 6. #216
  Doktora
  Üyelik Tarihi
  06-2011
  Mesaj
  291
  Geçen seneki hiçbir öyp usulle alımda mülakat yoktu.(2008 ve sonrası )

 7. #217
  Akademikpersonel.org
  Üyelik Tarihi
  09-2010
  Nerden
  İstanbul
  Mesaj
  17.053
  Alıntı death_glory Demiş ki: Mesajı Görüntüle
  Teşekkür ederim, bu durum gerçekten üzücü. Ayrıca çok saçma. Ben sağlık bilimleri enstitüsünde yüksek lisans öğrencisiyim. Kanser kök hücreleriyle çalışıyorum. Çalışma alanım kesinlikle göz ardı edilerek yapılacak olan atamada gittiğim yerde bu konuda çalışma yapmayan hocalarla karşılaştığımda oluşacak durum türkiyeden beyin göçünün resmen kanıtıdır

  Israrla soruyorum ama, yönetmelik uygulanmayacaksa neden var? ÖYP kadro ilanlarında şu ibare var aynı zamanda:

  Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında istihdam edilecek araştırma görevlilerinin yerleştirme işlemleri 2011 Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçe kanununun 22. Maddesinin 5.fıkrası ile 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca merkezi olarak yapılacaktır.

  Yine de ilgili yönetmelik uygulanmayacak öyle mi?
  Evet uygulanmıyor daha doğrusu sadece cari uygulanmıyor yoksa yönetmeliğin diğer maddeleri ile ilgili bir sorun yok, torpil iddiaları yüzünden cari usul yönetmelikte olmasına rağmen artık uygulanmıyor. Sadece puanlar konuşuyor.
  Özel mesaj Yolu İle Soruları Cevaplandıramıyoruz, Foruma Sorarsanız Daha Hızlı Bilgi Edinebilirsiniz

 8. #218
  Lisansüstü
  Üyelik Tarihi
  06-2011
  Mesaj
  24
  Alıntı Nazmi Demiş ki: Mesajı Görüntüle
  Evet uygulanmıyor daha doğrusu sadece cari uygulanmıyor yoksa yönetmeliğin diğer maddeleri ile ilgili bir sorun yok, torpil iddiaları yüzünden cari usul yönetmelikte olmasına rağmen artık uygulanmıyor. Sadece puanlar konuşuyor.
  sadece torpil değil aynı zamanda usulsüzlük kapısı.

 9. #219
  Lisansüstü
  Üyelik Tarihi
  06-2011
  Mesaj
  11
  torpil konusunda evet haklısınız ama bir hoca çalışacağı asistanını seçmede hiçbir hak talep etmemeli mi? Yani adamın alesi yüksektir iyi güzel de, gidiceği anabilim dalıyla ilgili birikimini ölçmüyor ki ales. lisans ortalamasının %30-35inin alınması olayı zaten tam bir fenomen. Ben marmaradan mezunum, benim dönemimde bölüm birincisi 85le bitirdi. Van'dan 95le mezun olan adam bizimkinden daha başarılı yani öyle mi? Boğaziçinden 80le mezun olan da konfeksiyonda çalışsın o zaman

 10. #220
  Lisansüstü
  Üyelik Tarihi
  06-2011
  Mesaj
  5
  Merhaba,

  Ben marmara üniversitesi, sosyal bilimler enstitüsü, siyaset bilimi ve uluslarası ilişkiler anabilimdalı, uluslararası ilişkiler(İNG.) bilim dalında yüksek lisans yapıyorum. Bölümün tam adını uzun uzun yazdım çünkü şu durumda bölüm dalı Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler ve anabilim dalı siyasi tarih olan bir ilana başvurabilir miyim? Ayrıca ilanda siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler mezunu olma şartı yazıyor; ben uluslararası ilişkiler mezunuyum.

  Bilgilendirirseniz sevinirim.

Hızlı Cevap Hızlı Cevap

Lütfen Resimdeki Karakterlerin Aynısını Sırayla Kutunun İçine Yazınız.

Benzer Konular

 1. TOEIC Sınavı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
  ÖYP Dil Puanı forum içinde, yazan SEFER
  Cevap: 191
  Son Mesaj: 18-05-2016, 19:09
 2. ÖYP Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
  ÖYP 2013- Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı forum içinde, yazan Nazmi
  Cevap: 1462
  Son Mesaj: 04-05-2015, 13:49
 3. 2012 ALES Sonbahar Sıkça Sorulan Sorular
  Anasayfa Haberleri forum içinde, yazan Nazmi
  Cevap: 2
  Son Mesaj: 03-10-2012, 11:13
 4. Makale: ÖYP Hakkında Sıkça Sorulan Sorular (ÖYP S.S.S. v2)
  Anasayfa Haberleri forum içinde, yazan Nazmi
  Cevap: 3
  Son Mesaj: 08-07-2011, 14:00

Bu Konu için Etiketler

Mesaj Yetkileriniz

 • Yeni konu açmaya yetkiniz yok
 • Cevap yazmaya yetkiniz var
 • Eklenti yüklemeye yetkiniz yok
 • Mesajınızı düzeltmeye yetkiniz yok
 •  
Yukarı Git