reklam

+ Konuyu Cevapla
Sayfa 43 - Toplam 57 İlkİlk ... 33414243444553 ... SonSon
Bulunan 631 den 645 - Toplam 851

35. Madde Senetleri İptali ve Açılan Dava Örnekleri

Akademik Personel ve Özlük Hakları Forumunda 35. Madde Senetleri İptali ve Açılan Dava Örnekleri Konusunu İncelemektesiniz

kertos Demiş ki: Mahkeme Kararı: ..............ÖYP kapsamında araştırma görevlisi olarak atananların göreviyle ilişiğinin kesilmesi hususunun ...


 1. #631
  Yüksek Lisans
  Üyelik Tarihi
  07-2013
  Mesaj
  88

  dil puanı nedeniyle ilişik kesilmesine ilişkin yürütme durdurma kararı

  Alıntı kertos Demiş ki: Mesajı Görüntüle
  Mahkeme Kararı: ..............ÖYP kapsamında araştırma görevlisi olarak atananların göreviyle ilişiğinin kesilmesi hususunun ise Usul ve Esaslar ile düzenlenebilecek konular kapsamında bulunmadığı anlaşılmaktadır....Bu durumda, ÖYP kapsamında araştırma görevlisi olarak atananların görevlerine son verilmesi konusunun Usul ve Esaslar ile düzenlenmesi mümkün olmadığından,..........

  Karar ektedir.  sertanbakar@yahoo.com
  Bir karar da dil puanıyla ilgili.
  Eklenmiş Dosya Eklenmiş Dosya
  edimvar bunu beğendi.

 2. #632
  Doktora
  Üyelik Tarihi
  12-2010
  Nerden
  Eskişehir
  Mesaj
  221
  Alıntı kertos Demiş ki: Mesajı Görüntüle
  Bir karar da dil puanıyla ilgili.
  hocam bunun anlamı tam olarak nedir? ÖYP esas ve usullerinin geçerli bir neden olamayacağı mı? mesela bugün ortaya çıkan yeni esas ve usullerde, tez döneminde geri çağrılma olayı da bunu kapsar mı?

 3. #633
  Yüksek Lisans
  Üyelik Tarihi
  07-2013
  Mesaj
  88
  Alıntı edimvar Demiş ki: Mesajı Görüntüle
  hocam bunun anlamı tam olarak nedir? ÖYP esas ve usullerinin geçerli bir neden olamayacağı mı? mesela bugün ortaya çıkan yeni esas ve usullerde, tez döneminde geri çağrılma olayı da bunu kapsar mı?
  usul ve esas ile işten çıkarma olmaz diyor. geçerli bir neden değildir. benim de anladığım budur. tez dönemi ile ilgili herhangi bi şey bilmiyorum.

 4. #634
  Doktora
  Üyelik Tarihi
  12-2010
  Nerden
  Eskişehir
  Mesaj
  221
  Emir hocam, bu son gelişmelerden sonra, sizden iyi ön haberler bekliyoruz. Artık, bu girişimin önemi daha da büyüdü ÖYP li arkadaşlar için.
  _EMİR_ bunu beğendi.

 5. #635
  Akademik Forum
  Misafir
  merhabalar, alttaki kararın sonucunu yorumlayacak hukukçu var mı acaba?

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : Sivas 1. Asliye Hukuk Mahkemesi
  TARİHİ : 28.12.2010
  NUMARASI : 2010/489-2010/547

  Taraflar arasındaki “ alacak ” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda;Sivas 1.Asliye
  Hukuk Mahkemesince, davanın reddine dair verilen 26.03.2009 gün ve 2008/183 E. – 2009/139 K. sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 18. Hukuk Dairesi’nin 14.12.2009 gün ve 2009/10646-11750 E. K.sayılı ilamı ile;
  (…Davacı vekili dava dilekçesinde davalının Üniversitenin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi araştırma görevlisiyken doktora eğitimi yapmak üzere 2547 sayılı Yüksek Öğretim Yasasının 35. maddesi uyarınca İstanbul Üniversitesine kadro tahsisi yapılarak atandığını, bu sırada davalılardan taahhüt ve kefalet senedi alındığını, ancak davalının eğitimini tamamladıktan sonra üniversitedeki görevine başladıktan sonra 29.08.2007 tarihinde istifa ederek mecburi hizmet yükümlülüğünü yerine getirmediğini, davacı üniversite tarafından yüklenme senedi hükümleri gereğince hesaplanan tazminatı ödemesi istenilmesine rağmen davalının bunu ödemediğini, 92.377,20 TL alacağın temerrüt tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsili istenilmiştir. Mahkemece, davalının çalışmasının karşılığı olan maaşı aldığı, başkaca bir ödeme almadığı, maaş ödemelerinin taahhütname kapsamında kalmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
  Dosyadaki bilgi ve belgelere özellikle davalı tarafından verilen taahhütnamenin öğrenimi bitirdikten sonraki halle ilgili 9. maddesinde, tayin edilen görevlerde mazeretsiz ve izinsiz işin bırakılması halinde uygulanacak madde aynı taahhüdün 12. maddesi uygulanacak olup, 12. maddesinde ise öğrenim sırasında yapılmış olan “tüm masraflar ve ödemeleri %50 fazlası ile birlikte ödeyeceği” taahhüt edilmiştir. Buna göre ödemeler içerisinde maaşlar da bulunmaktadır. Davalı, sözü edilen bu yüklenme senedinin hata, hile veya zorla kendisine imza ettirildiğini ileri sürmemiştir. Davalının serbest iradesi ile davacı üniversiteye böyle bir taahhütname (yüklenme senedi) vermesini yasaklayan yasal bir düzenleme olmadığı gibi, doktora eğitimi yapması için kendi iradesi dışında da gönderilmiş değildir. O halde bu taahhütname davalıyı bağlar niteliktedir. Davada davacı kurum, taahhüt kapsamında yapılan harcamaların tahsilini istemekte, bunun dışında bir istemi bulunmamaktadır. Ortada davalı tarafından verilen taahhüdü geçersiz kılan bir durum da söz konusu olmadığına göre, mahkemece, taahhütname kapsamı doğrultusunda işlem yapılması ve istenen tazminatın bu doğrultuda hesaplanıp hüküm altına alınması gerekirken, yerinde olmayan gerekçe ile davanın reddine karar verilmiş olması doğru görülmemiştir…)
  gerekçesi ile bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

  TEMYİZ EDEN : Davacı Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü vekili

  HUKUK GENEL KURULU KARARI

  Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:
  Dava, doktora eğitiminin tamamlanmasına karşın mecburi hizmetin tamamlanmamasından kaynaklanan alacak istemine ilişkindir.
  Davalı vekili, davanın reddini talep etmiştir.
  Mahkemece davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü vekili temyizi üzerine Özel Dairece yukarıda açıklanan gerekçeyle bozulmuştur.
  Yerel mahkemece önceki kararda ısrar edilmiş; hükmü, davacı vekili temyize getirmiştir.
  Uyuşmazlık; davalıya yapılan maaş ödemesinin, imzaladığı Sivas ..Noterliği’nin 10.12.1999 tarih ve 36228 Yevmiye No’lu taahhütname kapsamında kalıp kalmadığı noktasında toplanmaktadır.
  Bilindiği üzere, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 35. maddesine göre; Yükseköğretim Kurulunca, öğretim elemanı yetiştirilmesi amacıyla üniversitelerin araştırmagörevlisi kadroları, araştırma veya doktora çalışmaları yaptırmak üzere başka bir üniversiteye geçici olarak tahsis edilebilir. Eğitimin sonunda, kadroları ile birlikte kendi üniversitelerine geri dönen bu kişiler, genel hükümlere göre bağlı oldukları yükseköğretim kurumlarında mecburi hizmetlerini yerine getirmek zorundadırlar. Özel kanunlarla getirilen mecburi hizmet çalışmaları istisna olmak üzere, bu yükümlülüğü yerine getirmeyenlere, yükseköğretim kurumlarında görev verilmez.
  Yükümlü bulundukları mecburi hizmetini bitirmeden görevlerinden ayrılanlar, yine aynı Kanunun geçici 53. maddesine göre, imzaladıkları yüklenme senedine göre bağlı oldukları üniversiteye ödemede bulunurlar.
  Yasal durum bu iken, temyiz incelemesi aşamasında 25.02.2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar ve Genel Yasa Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un geçici 4. maddesinin 3. bendi ile;
  “Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, 2547 sayılı Kanunun geçici 53 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen durumda olup, aynı Kanunun 35 inci maddesi uyarınca yurtiçinde görevlendirilenlerden geçici 53 üncü maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen sürede borçlarını ödemek için başvurmayanlar ile söz konusu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar geçen süre içerisinde anılan düzenlemede belirtilen nedenlerle haklarında borç takibi yapılanların veya yapılması gerekenlerin, kendilerine Türk Lirası olarak yapılmış olan her türlü masrafa ilişkin borç tutarlarının, bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üç ay içerisinde borçlu oldukları idarelere başvurmaları halinde, imzaladıkları yüklenme senedi ile muteber imzalı müteselsil kefalet senedi hükümleri dikkate alınmaksızın ve ilgililere ödeme yapma sonucunu doğurmaksızın yeniden hesaplanacağı ve başvuru süresi içerisinde tahsilat işleminin durdurulacağı, yapılacak hesaplamada, bu kişilerin hizmetleri karşılığında aldıkları yurt içi maaşları ve buna yönelik cezai şartın talep edilmeyeceği, bunlar haricinde Türk Lirası olarak yapılmış olan her türlü masraf tutarına, sarf tarihinden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçen süre için 01/01/2006 tarihinden geçerli olmak üzere tespit ve ilan edilen kanuni faizin işletilerek hesaplama yapılacağı, bu kişiler hakkında da bu maddenin ikinci fıkrasının uygulanacağı”
  Hükmü getirilmiştir.
  Bu nedenle Hukuk Genel Kurulunda yapılan görüşmede diğer hususlar incelenmeksizin öncelikle, 6111 sayılı Kanun’un geçici 4. maddesinin 3.bendi ile getirilen bu yeni düzenlemenin eldeki uyuşmazlığa etkisi üzerinde durulmuştur.
  Hemen belirtmelidir ki, eldeki uyuşmazlık davalıya yapılan maaş ödemesinin yüklenme senedi kapsamında iade edilecek kalemlere dahil olup olmadığına ilişkindir.
  Yukarıya aynen alınan 6111 sayılı Kanun’un geçici 4. maddesinin 3. bendinde, yüklenme senediyle borç altına girenlere, borçlarının ödenmesi konusunda yasal bir olanak getirilmiş ve borçlu oldukları idarelere başvurmaları halinde, borçlarının, imzaladıkları yüklenme senedi ile muteber imzalı müteselsil kefalet senedi hükümleri dikkate alınmaksızın ve ilgililere ödeme yapma sonucunu doğurmaksızın yeniden hesaplanacağı belirtilmiştir.
  Ardından da, başvuru süresi içerisinde tahsilat işleminin durdurulacağına işaret edildikten sonra eldeki uyuşmazlığı da etkileyecek şekilde “yapılacak hesaplamada, bu kişilerin hizmetleri karşılığında aldıkları yurt içi maaşları ve buna yönelik cezai şartın” talep edilmeyeceği açıkça hükme bağlanmıştır.
  Hariç tutulan bu kalemler dışındaki Türk Lirası olarak yapılmış olan her türlü masraf tutarına, sarf tarihinden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçen süre için 01/01/2006 tarihinden geçerli olmak üzere tespit ve ilan edilen kanuni faizin işletilerek hesaplama yapılacağı da ifade edilmiştir.
  Hal böyle olunca, davalı ve aynı durumdakilerin borçlarının tasfiyesine ilişkin bu yasal düzenlemenin eldeki uyuşmazlık yönünden mahkemece değerlendirilmesi gerekmektedir.
  Sonuçta mahkemece, öncelikle anılan yasa ile getirilen bu olanaktan yararlanma konusunda davalının davacı idareye yine bu kanun kapsamında yaptığı bir başvurunun olup olmadığı araştırılmalı; ardından açıklanan kanun hükmü de değerlendirilerek somut uyuşmazlığın çözümü yoluna gidilmelidir.
  O halde, yerel mahkemece anılan yasal düzenleme konusunda irdeleme yapılıp, karar verilmek üzere ve bu değişik gerekçeyle direnme kararının bozulması gerekir.
  SONUÇ : Davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının yukarıda gösterilen değişik nedenlerden dolayı HUMK.nun 429.maddesi gereğince BOZULMASINA, yasal değişikliğin değerlendirilmesine dayanan bozma nedeni karşısında esasa ilişkin sair temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, istek halinde temyiz peşin harcının iadesine, 15.06.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 6. #636
  Yeni Üye
  Üyelik Tarihi
  12-2014
  Mesaj
  14
  Geçtiğimiz haftalarda, ÖYP yönetmeliğinde ÖYP'lilerin çok ciddi şekilde mağdur olmasına yol açacak bir değişiklik yapılmıştı. Değişikliğin ne gibi mağduriyetlere yol açabileceğini eğitim sen bir basın açıklamasıyla duyurmuştu: YÖK Binlerce ÖYP?liyi Mağdur Etmenin Peşinde! YÖK Kararını Süratle Yargıya Taşıyacağız! | Eğitim Sen

  Nitekim bu gün itibariyle değişkliğin yürütmesinin durdurulması içi dava açılmış ve önümüzdeki hafta da konu meclis gündemine taşınacakmış: ÖYP Usul ve Esaslarındaki Değişikliğe Dava Açtık | Eğitim Sen

  Umarım olumlu bir sonuç alınır ve çok can yakacak bu uygulamadan bir an evvel vazgeçilir.
  diogenes ve kertos bunu beğendiler.

 7. #637
  Yeni Üye
  Üyelik Tarihi
  02-2016
  Mesaj
  3
  Merhabalar. Yüksek lisanstaki üçüncü senemin sonunda başarısızlık dolayısıyla ÖYP'den ilişiğim kesildi. İki gün önce üniversiteden elime bir kağıt ulaştı ve 1 ay içinde kefalet seneti uyarınca ödeme yapmam gerektiği,aksi takdirde icra ve iflas kanunu hükümlerine göre işlem yapılacağı yazıyor. Üniversiteyle görüştüm ve taksitlendirme yapabileceklerini ancak bunun Sayıştay ve şu an hatırlamadığım bir kuruma gönderilip onayının beklenmesi gerektiğini söylediler. Azami beş yıl olan taksitlendirme hakkımı kullanabileceğimi söyleyip bir ödeme çizelgesi oluşturdular ve mail olarak gönderdiler. Taahhütnamenin bazı ağır şartlar içereceğini belirttiler(Ödemenin bir kez aksatılması durumunda başa döneceği gibi). Diğer şansım ise bankadan kredi çekip yıllara böldürerek ödemeyi bankaya yapmam gibi duruyor. Forumdan anladığım kadarıyla artık davalar aleyhimize sonuçlanıyor ne yazık ki. Bu durumda ne önerirsiniz? Eğer taksitlendirme seçeneğini kabul edersem nelere dikkat etmem lazım. Teşekkürler.
  Son düzenleyen dejavu1, 25-02-2016 saat 01:21.

 8. #638
  Akademik Forum
  Misafir
  üç sene için ne kadar ödemenizi istediler?

 9. #639
  son_kullanıcı
  Misafir
  üç sene için ne kadar lira ödemenizi istediler? o hesabı neye göre yapmışlar?

  Taksitlendirme konusunda benim bildiğim borcunuzu ödemeyi bitirmeden başka bir üniversitede akademik personel olarak çalışamıyorsunuz. Eğer yüksek lisansı bitirip doktoraya devam etmeyi düşünüyorsanız aklınızda bulunsun.

 10. #640
  Akademik Forum
  Misafir
  Arkadaşlar
  şu anda 35. madde ile görev yaptığım üniversitede doktoramı 2 yada 3 ay sonra bitiriyorum. Ancak kamuya mühendis olarak geçmeyi düşünüyorum. Bu nedenle atamamın yapılmasını talep eden kamu kurumu üniversiteye muvafakat için yazsa (eş durumu nedeniyle çünkü eşimin yanına gelmek istiyorum) üniversite ile birlikte YÖK'te okey diyebilir mi...
  Diyebilir mi dedim çünkü sorum şu= doktoramı bitirmeden kamuya böyle bir geçiş olabilir mi yoksa illaki doktoranın bitmesi mi gerekiyor...Üniversite eş durumu nedeniyle muvafakatı verecek gibi...

 11. #641
  Akademik Forum
  Misafir
  Arkadaşlar
  şu anda 35. madde ile görev yaptığım üniversitede doktoramı 4 yada 5 ay sonra bitiriyorum. Ancak kamuya mühendis olarak geçmeyi düşünüyorum. Bu nedenle atamamın yapılmasını talep eden kamu kurumu üniversiteye muvafakat için yazsa (eş durumu nedeniyle çünkü eşimin yanına gelmek istiyorum) üniversite ile birlikte YÖK'te okey diyebilir mi...
  Diyebilir mi dedim çünkü sorum şu= doktoramı bitirmeden kamuya böyle bir geçiş olabilir mi yoksa illaki doktoranın bitmesi mi gerekiyor...Üniversite muvafakat verecek gibi görünüyor.asıl kadromun bulunduğu üniversiteye dönmeden mecburi hizmete başlamadan yök devire okey verirmi

 12. #642
  Doktora
  Üyelik Tarihi
  12-2011
  Nerden
  cosmos
  Mesaj
  226
  Alıntı dejavu1 Demiş ki: Mesajı Görüntüle
  Merhabalar. Yüksek lisanstaki üçüncü senemin sonunda başarısızlık dolayısıyla ÖYP'den ilişiğim kesildi. İki gün önce üniversiteden elime bir kağıt ulaştı ve 1 ay içinde kefalet seneti uyarınca ödeme yapmam gerektiği,aksi takdirde icra ve iflas kanunu hükümlerine göre işlem yapılacağı yazıyor. Üniversiteyle görüştüm ve taksitlendirme yapabileceklerini ancak bunun Sayıştay ve şu an hatırlamadığım bir kuruma gönderilip onayının beklenmesi gerektiğini söylediler. Azami beş yıl olan taksitlendirme hakkımı kullanabileceğimi söyleyip bir ödeme çizelgesi oluşturdular ve mail olarak gönderdiler. Taahhütnamenin bazı ağır şartlar içereceğini belirttiler(Ödemenin bir kez aksatılması durumunda başa döneceği gibi). Diğer şansım ise bankadan kredi çekip yıllara böldürerek ödemeyi bankaya yapmam gibi duruyor. Forumdan anladığım kadarıyla artık davalar aleyhimize sonuçlanıyor ne yazık ki. Bu durumda ne önerirsiniz? Eğer taksitlendirme seçeneğini kabul edersem nelere dikkat etmem lazım. Teşekkürler.
  hocam öncelikle geçmiş olsun. bu söylediklerinizden sonra öyp denen uygulamanın saçma sapan hususlarının daha da önemle üzerine gidilmesi gerekliliği ortaya çıkıyor. Bizler senetlerin iptali için dava girişiminde bulunduk; inşallah hayırlı bir sonuç bekliyoruz. sizin üniversiteniz maşallah olayın iyice suyunu çıkarmış. geri ödetmeleri zaten ayrı bir saçmalık bir de üstüne üstelik bir aksama olursa baştan başlar vs. gerçekten pes diyorum. bunları da allaha havale ediyorum.

  siz sitedeki yetkili isimlerle irtibata geçmeye çalışın. özellikle de Nazmi Hocam bu tür bir durumda ne yapmanız gerektiği konusunda sizi daha iyi aydınlatacaktır. umutsuz olmayın lütfen. durumunuzu da sürekli bizimle paylaşın ki konuyla ilgili bilgi sahibi olan herkes fikir paylaşımında bulunabilsin.
  h'aykırı'yorum

 13. #643
  Yeni Üye
  Üyelik Tarihi
  01-2016
  Mesaj
  12
  Merhaba arkadaslar. Ben bu konulara yeni dahil oluyorum. Yeni atandim ve su an 39. Md ile görevlendirildim yani bi kac au icerisinde yaklasik 200bin liralik senet vermem gerekecek universiteye. Bu senet daha imzalamadan beni germeye basladi meblag baya buyuk ayrica 2 kefil var. Davalari gecmis mesajlardan takip ediyorum yakinda guzel bi gelisme olur mu? Bu isi seviyor ve yapmak istiyorum ama rakam gercekten buyuk ve bu daha yukseklisans icin

 14. #644
  Yeni Üye
  Üyelik Tarihi
  02-2016
  Mesaj
  3
  Alıntı sfagnum Demiş ki: Mesajı Görüntüle
  hocam öncelikle geçmiş olsun. bu söylediklerinizden sonra öyp denen uygulamanın saçma sapan hususlarının daha da önemle üzerine gidilmesi gerekliliği ortaya çıkıyor. Bizler senetlerin iptali için dava girişiminde bulunduk; inşallah hayırlı bir sonuç bekliyoruz. sizin üniversiteniz maşallah olayın iyice suyunu çıkarmış. geri ödetmeleri zaten ayrı bir saçmalık bir de üstüne üstelik bir aksama olursa baştan başlar vs. gerçekten pes diyorum. bunları da allaha havale ediyorum.

  siz sitedeki yetkili isimlerle irtibata geçmeye çalışın. özellikle de Nazmi Hocam bu tür bir durumda ne yapmanız gerektiği konusunda sizi daha iyi aydınlatacaktır. umutsuz olmayın lütfen. durumunuzu da sürekli bizimle paylaşın ki konuyla ilgili bilgi sahibi olan herkes fikir paylaşımında bulunabilsin.
  Çok sağol hocam. Sitedeki yetkili bazı kişilere mesaj attım. Umarım cevap alabilirim. Şu an düştüğüm durumda taksitlendirme en azından kötünün iyisi bir çıkış yolu olarak görünüyor. Benim için şu anda kritik olan diğer bir nokta ise: Bahsettiğiniz davayı doğrudan şimdi mi açmalıyım,taksitlendirme sonrası taahhütname imzalandıktan sonra mı,yoksa ileride bir kanun yada danıştay kararı değişikliği olduktan sonra mı?

 15. #645
  Akademik Forum
  Misafir
  Alıntı dejavu1 Demiş ki: Mesajı Görüntüle
  Çok sağol hocam. Sitedeki yetkili bazı kişilere mesaj attım. Umarım cevap alabilirim. Şu an düştüğüm durumda taksitlendirme en azından kötünün iyisi bir çıkış yolu olarak görünüyor. Benim için şu anda kritik olan diğer bir nokta ise: Bahsettiğiniz davayı doğrudan şimdi mi açmalıyım,taksitlendirme sonrası taahhütname imzalandıktan sonra mı,yoksa ileride bir kanun yada danıştay kararı değişikliği olduktan sonra mı?
  Hocam geçmiş olsun öncelikle. Tam olarak ne kadar ödemenizi istediler? Ayrıca taksitlendirme yapınca ne kadar faiz ekliyorlar? Aylık taksit kaça geliyor?

Hızlı Cevap Hızlı Cevap

Benzer Konular

 1. ÖYP 35. Madde ve 39. Madde Dilekçe Örnekleri
  ÖYP Yönetmelikleri forum içinde, yazan Nazmi
  Cevap: 311
  Son Mesaj: 24-04-2016, 10:20
 2. 35.Madde İptali ve Geri Dönme
  ÖYP Hakkında Genel Bilgiler forum içinde, yazan celik58
  Cevap: 45
  Son Mesaj: 28-05-2015, 15:52
 3. 35. Madde ile atanmada imzalanan Taahhüt ve Kefalet Senedinin İptali
  ÖYP Hakkındaki Sorularınız forum içinde, yazan Osman32
  Cevap: 6
  Son Mesaj: 16-12-2014, 01:04
 4. 35. Madde İle Görevlendirme Talebi İle İlgili Emsal Dava
  ÖYP Lisansüstü Eğitim Üniversiteleri forum içinde, yazan erenyl
  Cevap: 5
  Son Mesaj: 24-09-2013, 18:21
 5. SBS’nin İptali İçin Dava Açıldı
  Genel Güncel Olaylar forum içinde, yazan aDNA
  Cevap: 0
  Son Mesaj: 17-07-2013, 10:46

Bu Konu için Etiketler

Mesaj Yetkileriniz

 • Yeni konu açmaya yetkiniz yok
 • Cevap yazmaya yetkiniz var
 • Eklenti yüklemeye yetkiniz yok
 • Mesajınızı düzeltmeye yetkiniz yok
 •  
Yukarı Git