2914 YÖK PERSONEL
Emekli öğretim elemanlarının sözleşmeli istihdamı:
Madde 17
–
Üniversiteler, ihtiyaç
duydukları dallarda 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı veya 506 sayılı Sosyal
Sigortalar Kanununa göre 65 yaşını doldurmak suretiyle emekli olmuş öğretim elemanlarını emekli aylıkları kesilmeksizin ve
yaş kaydı aranmaksızın sözleşme ile çalıştırabilirler. B
u gibilere ödenecek ücret Bakanlar Kurulunca belirlenecek esaslar
dahilinde Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit edilir.